Ktl-icon-tai-lieu

thi học kì 1 ngữ văn

Được đăng lên bởi Trinh Cao
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 93 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD & ĐT VẠN NINH
TRƯỜNG THCS HOA LƯ

MA TRẬN ĐẾ KIỂM TRA HỌC KÌ I , NĂM HỌC 2015-2016
MÔN NGỮ VĂN 8

Giới hạn chương trình: tuần 1 đến tuần 15
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Thu thập kiến thức để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình
học kì I, Ngữ văn 8 theo ba phân môn Văn học, Tiếng Việt, Tập làm văn, với mục đích đánh giá năng lực
đọc- hiểu và tạo lập văn bản của học sinh.
2. Kĩ năng: - Kĩ năng vận dụng lí thuyết vào thực hành.
- Rèn luyện kĩ năng làm bài tập tự luận, viết bài văn.
3. Thái độ: Tự giác, nghiêm túc khi làm bài.
4. Năng lực cần đat: Độc lập suy nghĩ, tư duy sáng tao, diễn đạt, tạo lập văn bản.
II. HÌNH THỨC:
Hình thức kiểm tra: Tự luận
Cách thức làm bài: Cho học sinh làm bìa kiểm tra trong vòng 90 phút rồi thu bài.
III. MA TRẬN:
Cấp độ
VẬN DỤNG
NHẬN BIẾT

THÔNG HIỂU

CẤP ĐỘ
THẤP

CẤP ĐỘ
CAO

CỘNG

Chủ đề
1. Văn học
Nhớ tên văn
bản, tên tác giả
Truyện
của các tác
nước
phẩm văn học
ngoài.
nước
ngoài
trong học kì I,
lớp 8 ( C1)

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ : 10

Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ : 10

Hiểu được nội
dung và nghệ thuật
của văn bản.
(C2)

Lão Hạc
( Nam
Cao).
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ : 20

Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ : 20

2. Tiếng Việt
- Nắm được khái
niệm từ tượng
thanh, từ tượng
Từ tượng hình.
thanh, từ
( C3a)
tượng hình Nhận biết được
từ tượng hình và
từ tượng thanh
trong đoạn trích.
(C3b)
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ : 20

Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ : 20

3. Tập làm văn
Viết bài văn
tự sự kết hợp
yếu tố miêu tả
và biểu cảm.
(C4)

Văn tự sự

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

Số câu: 1
Số điểm: 5
Tỉ lệ : 50 %

Tổng số
câu
Tổng số
điểm
Tỉ lệ %

Tổng số câu:
1
Tổng số
điểm: 5
Tỉ lệ: 50

Tổng số câu: 2
Tổng số điểm:3
Tỉ lệ: 30 %

Tổng số câu: 1
Tổng số điểm: 2
Tỉ lệ: 20 %

Số câu: 1
Số điểm: 5
Tỉ lệ : 50 %
Tổng số
câu: 4
Tổng số
điểm: 10
Tỉ lệ: 100
%

PHÒNG GD & ĐT VẠN NINH
TRƯỜNG THCS HOA LƯ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2015- 2016
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút ( Không kể thời gian phát đề)
Đề kiểm tra đề nghị

Câu 1: Ghi lại tên các văn bản- tên tác giả văn học nước ngoài em đã học trong chương trình
Ngữ văn kì I, lớp 8? (1điểm)
Câu 2: Đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của truyện ngắn “ Lão Hạc” (Nam Cao) ?
(2 điểm).
Câu 3: (2 điểm).
a) Thế nào là từ tượng thanh, từ tượng hình ? (1 điểm).
b) Tìm những từ tượng thanh có trong đoạn văn sau:
“Tôi lắng nghe tiếng hai cây phong rì rào,...
PHÒNG GD & ĐT VẠN NINH
TRƯNG THCS HOA LƯ
MA TRẬN ĐẾ KIỂM TRA HỌC KÌ I , NĂM HỌC 2015-2016
MÔN NGỮ VĂN 8
Gii hn chương trnh: tun 1 đn tun 15
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Thu thập kin thức để đánh giá mức độ đt chuẩn kin thức, kĩ năng trong chương trnh
học k I, Ngữ văn 8 theo ba phân môn Văn học, Ting Việt, Tập làm văn, vi mục đích đánh giá năng lực
đọc- hiểu và to lập văn bản của học sinh.
2. Kĩ năng: - Kĩ năng vận dụng lí thuyt vào thực hành.
- Rèn luyện kĩ năng làm bài tập tự luận, vit bài văn.
3. Thái độ: Tự giác, nghiêm túc khi làm bài.
4. Năng lực cn đat: Độc lập suy nghĩ, tư duy sáng tao, diễn đt, to lập văn bản.
II. HÌNH THỨC:
Hnh thức kiểm tra: Tự luận
Cách thức làm bài: Cho học sinh làm ba kiểm tra trong vòng 90 phút rồi thu bài.
III. MA TRẬN:
Cấp độ
Chủ đề
NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
CỘNG
CẤP ĐỘ
THẤP
CẤP ĐỘ
CAO
1. Văn học
Truyện
nưc
ngoài.
Nh tên văn
bản, tên tác giả
của các tác
phẩm văn học
nưc ngoài
trong học k I,
lp 8 ( C1)
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ : 10
Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ : 10
thi học kì 1 ngữ văn - Trang 2
thi học kì 1 ngữ văn - Người đăng: Trinh Cao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
thi học kì 1 ngữ văn 9 10 883