Ktl-icon-tai-lieu

thí nghiệm hóa dầu

Được đăng lên bởi kthdk2013-gmail-com
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1886 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM
KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC
BỘ MÔN CHẾ BIẾN DẦU KHÍ

THÍ NGHIỆM
CHUYÊN ĐỀ DẦU KHÍ

Năm 2014

Thí nghiệm chuyên đề dầu khí

MỤC LỤC

Trang 2

Thí nghiệm chuyên đề dầu khí

BÀI 1: TỔNG HỢP BIODIESEL
I. MỤC ĐÍCH
 Giúp sinh viên hiểu rõ hơn về nhiên liệu sinh học.
 Tiếp cận phương pháp sản xuất Biodiesel truyền thống.
II. DỤNG CỤ VÀ HÓA CHẤT
1. Dụng cụ
 Bình cầu 3 cổ 500ml

(1)

 Sinh hàn nước

(1)

 Nhiệt kế 100oC

(1)

 Ống đong 100ml

(2)

 Phễu chiết 500ml

(1)

 Becher 500ml

(1)

 Becher 250ml

(1)

 Cốc đựng nước thải

(1)

 Pipet 1ml

(1)

 Bếp điện, từ

(1)

 Cá từ

(1)

 Phễu(1)
 Bình nước cất

(1)

2. Hóa chất
 NaOH công nghiệp.
 H3PO4 đậm đặc.
 Dầu thực vật.
 MeOH.
Trang 3

Thí nghiệm chuyên đề dầu khí
III. CÁCH TIẾN HÀNH
 Dùng ống đong 100ml lấy 125ml dầu thực vật cho vào bình cầu 3 cổ. Lắp thiết

bị như hình vẽ.

 Trong khi chờ cho nhiệt độ dầu lên 60 oC, cân chính xác khoảng 0.84 (g) NaOH

công nghiệp vào becher 250ml sau đó cho 32ml MeOH vào. Khuấy cho NaOH
tan trong MeOH. Sau khi NaOH tan hết, cho dung dịch vào bình cầu 3 cổ. Cẩn
thận vì MeOH rất độc.
 Thực hiện phản ứng ester hóa trong 1.5h. Lưu ý phải ổn định nhiệt độ 60oC.
 Sau khi phản ứng xong, đổ hỗn hợp vào phễu chiết. Chờ đến khi hỗn hợp phân

pha rõ ràng, chiết tách phần Glycerin.
 Phần Biodiesel thô được đem đi rửa. Quá trình rửa gồm 3 nước. Nước thứ nhất:

dùng pipet 1ml hút 0.5ml H3PO4 đậm đặc cho vào 30ml nước cất. Nước thứ hai
và ba dùng nước cất. Các lần rửa là như nhau và tiến hành như sau: Biodiesel thô
được cho vào becher 500ml sau đó cho nước rửa vào, để lên bếp từ khuấy
khoảng 3 phút sau đó cho vào phễu tách. Phần nước phía dưới được tách ra.
 Sau lần rửa cuối cùng, Biodiesel được sấy ở 110 oC trong 1h. Giữ mẫu để bài sau

đo các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm.
IV. ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM BIODIESEL
 Cân lượng sản phẩm thu được để đánh giá hiệu suất thu biodiesel.

Trang 4

Thí nghiệm chuyên đề dầu khí
 Dựa vào đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của % methyl ester trong hỗn hợp sản

phẩm vào độ nhớt của hỗn hợp (xem Hình) để đánh giá khả chuyển hóa của
triglyceride trong dầu thực vật.

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ nhớt hỗn hợp theo % methyl ester trong hỗn hợp dầu.

Trang 5

Thí nghiệm chuyên đề dầu khí

BÀI 2: ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC
(ASTM 445)
1. Nguyên tắc
 Xác định độ nhớt động học của các sản phẩm dầu mỏ trong cũng như đục theo tiêu
chuẩn ASTM D 445.
 Đo thời gian để 1 thể tích chất lỏng xác định chảy qua một mao quản thủ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM
KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC
BỘ MÔN CHẾ BIẾN DẦU KHÍ
THÍ NGHIỆM
CHUYÊN ĐỀ DẦU KHÍ
Năm 2014
thí nghiệm hóa dầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thí nghiệm hóa dầu - Người đăng: kthdk2013-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
thí nghiệm hóa dầu 9 10 639