Ktl-icon-tai-lieu

thí nghiệm rơ le

Được đăng lên bởi Luong Cong Linh
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 5513 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bộ môn Hệ thống điện
Phòng thí nghiệm mô phỏng Hệ thống điện C1 – 116

BÀI THÍ NGHIỆM SỐ 1

PHỐI HỢP TÁC ĐỘNG CỦA CÁC BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN
TRONG MẠNG ĐIỆN HÌNH TIA MỘT NGUỒN CUNG CẤP
I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM
1. Phối hợp các bảo vệ làm việc theo nguyên lý quá dòng điện.
2. Khai thác một số chức năng của rơle số MiCOM P122 và MiCOM P142.
II. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM
2.1. Mô hình thí nghiệm trên bộ mô phỏng hệ thống điện (PSS)
GS

DTX1

GTX
Relay A

~

Line 2

TP2

Relay B

Relay C

TP17

TP20
ET

R

Hình 1.1. Mô hình thí nghiệm bảo vệ quá dòng điện
Trong đó:
GS – Thanh cái hệ thống

GTX – Máy biến áp lưới

TP: Điểm thí nghiệm

DTX1 – Máy biến áp phân phối

Line 2 – Đường dây số 2

ET – Máy biến áp nối đất

Tại A (vị trí RGTB) đặt rơle MiCOM P122, điện áp dây 220 V, BI có tỷ số biến đổi nBI = 10/1.
Tại B (vị trí RD1 – A) đặt rơle MiCOM P142, điện áp dây 220 V, BI có tỷ số nBI = 7/1.
Tại C (RD1 – B) đặt rơle MiCOM P142, điện áp dây 110 V, BI có tỷ số biến đổi nBI = 14/1.
Thông số của các phần tử:

GS:

127 V/phase

GTX: 220V/220V, 5 kVA, Δ/Y-11
Z1=Z2=Z0= 1,38 Ω
ET:

Line 2:

Z1=Z2=Z0= 3,70 Ω

DTX1:

220V/110V, 2 kVA, Y/Δ-1
Z1=Z2=Z0= 3,60 Ω

220V/110V, 2 kVA, tổ đấu dây zig
– zag với trung tính nối đất.
Z1=Z2=Z0= 0,44Ω

Khi thí nghiệm các dạng ngắn mạch pha thì ta không sử dụng máy biến áp nối đất ET.
Khi thí nghiệm các dạng ngắn mạch chạm đất thì ta nối thêm ET để tạo đường đi cho dòng điện
thứ tự không phía sau DTX1. Dòng điện ngắn mạch một pha chạm đất tại TP20 sẽ tương đối
lớn, vì vậy ta cần nối trung tính của ET với điện trở R = 1 Ω để giảm dòng điện ngắn mạch.

1

Bộ môn Hệ thống điện
Phòng thí nghiệm mô phỏng Hệ thống điện C1 – 116

Máy biến áp nối đất ET có tổng trở nhỏ nên ta có thể bỏ qua khi tính toán dòng điện ngắn
mạch. Ở đây tổng trở của các phần tử trong sơ đồ chỉ có thành phần cảm kháng X, các thông số
đã được quy đổi về cấp điện áp 220 V.
2.2. Tính toán dòng điện khi xảy ra các sự cố ngắn mạch
Việc tính toán cụ thể do sinh viên chuẩn bị trước khi thí nghiệm. Kết quả tính toán ghi trong
Bảng 1.1.
Dạng ngắn mạch
Ngắn mạch ba pha

Dòng điện sơ cấp của các BI, A

TP20

TP17

TP2

Vị trí A

Dòng điện pha

14,60

25

92

Vị trí B

Dòng điện pha

14,60

25

-

Vị trí C

Dòng điện pha

29,20

-

-

Dòng điện pha a

10

25,7

97

Dòng điện pha b

0

6,3

5,3

Dòng điện pha c

10

6,3

5,3

Dòng điện thứ tự không

0

13

86

Dòng điện pha a

10

6,3

5,3

Dòng điện pha b

0

6,3

5,3

Dòng điện pha c

10

6,3

5,3

Dòng điện thứ tự không

0

18,9

16

Dòng điệ...
Bộ môn Hệ thống điện
Phòng thí nghiệm mô phỏng Hệ thống điện C1 116
1
BÀI THÍ NGHIỆM SỐ 1
PHỐI HỢP TÁC ĐỘNG CỦA CÁC BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN
TRONG MẠNG ĐIỆN HÌNH TIA MỘT NGUỒN CUNG CẤP
I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM
1. Phối hợp các bảo vệ làm việc theo nguyên quá dòng điện.
2. Khai thác một số chức năng của rơle số MiCOM P122 và MiCOM P142.
II. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM
2.1. Mô hình thí nghiệm trên bộ mô phỏng hệ thống điện (PSS)
~
Relay C
Relay BRelay A
GS
GTX
DTX1
Line 2
ET
R
TP20TP17TP2
Hình 1.1. Mô hình thí nghiệm bảo vệ quá dòng điện
Trong đó:
GS Thanh cái hệ thống GTX Máy biến áp lưới
TP: Điểm thí nghiệm DTX1 Máy biến áp phân phối
Line 2 Đường dây số 2 ET Máy biến áp nối đất
Tại A (vị t RGTB) đặt rơle MiCOM P122, điện áp dây 220 V, BI có tỷ số biến đổi n
BI
= 10/1.
Tại B (vị trí RD1 – A) đặt rơle MiCOM P142, điện áp dây 220 V, BI có tỷ số n
BI
= 7/1.
Tại C (RD1 B) đặt rơle MiCOM P142, điện áp dây 110 V, BI có tỷ số biến đổi n
BI
= 14/1.
Thông số của các phần tử:
GS:
GTX:
ET:
127 V/phase
220V/220V, 5 kVA, Δ/Y-11
Z
1
=Z
2
=Z
0
= 1,38 Ω
220V/110V, 2 kVA, tổ đấu dây zig
zag với trung tính nối đất.
Z
1
=Z
2
=Z
0
= 0,44Ω
Line 2:
DTX1:
Z
1
=Z
2
=Z
0
= 3,70 Ω
220V/110V, 2 kVA, Y/Δ-1
Z
1
=Z
2
=Z
0
= 3,60 Ω
Khi thí nghiệm các dạng ngắn mạch pha t ta không sử dụng máy biến áp nối đất ET.
Khi thí nghiệm các dạng ngắn mạch chạm đất thì ta nối thêm ET để to đường đi cho dòng điện
tht không phía sau DTX1. ng điện ngắn mạch một pha chạm đất tại TP20 sẽ tương đối
lớn, vì vậy ta cần nối trung tính của ET với điện trở R = 1 Ω để giảmng điện ngắn mạch.
thí nghiệm rơ le - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thí nghiệm rơ le - Người đăng: Luong Cong Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
thí nghiệm rơ le 9 10 848