Ktl-icon-tai-lieu

thi thử đại học môn toán 2013

Được đăng lên bởi cuong-bui1
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1040 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: TOÁN; Khối B
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x3 − 3mx 2 + 3m3 (1), m là tham số thực.
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1.
b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị A và B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 48.
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình 2(cos x + 3 sin x) cos x = cos x − 3 sin x + 1.
Câu 3 (1,0 điểm). Giải bất phương trình x + 1 + x 2 − 4 x + 1 ≥ 3 x .
1

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân I = ∫
0

x3
x 4 + 3x2 + 2

dx.

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp tam giác đều S.ABC với SA = 2a, AB = a. Gọi H là hình chiếu
vuông góc của A trên cạnh SC. Chứng minh SC vuông góc với mặt phẳng (ABH). Tính thể tích của
khối chóp S.ABH theo a.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho các số thực x, y, z thỏa mãn các điều kiện x + y + z = 0 và x 2 + y 2 + z 2 = 1.
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = x5 + y5 + z 5 .
II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần riêng (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho các đường tròn (C1 ): x 2 + y 2 = 4,
(C2 ): x 2 + y 2 − 12 x + 18 = 0 và đường thẳng d : x − y − 4 = 0. Viết phương trình đường tròn có tâm
thuộc (C2 ), tiếp xúc với d và cắt (C1 ) tại hai điểm phân biệt A và B sao cho AB vuông góc với d.
x −1 y
z
và hai
= =
2
1 −2
điểm A(2;1; 0), B (−2;3; 2). Viết phương trình mặt cầu đi qua A, B và có tâm thuộc đường thẳng d.

Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :

Câu 9.a (1,0 điểm). Trong một lớp học gồm có 15 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Giáo viên gọi
ngẫu nhiên 4 học sinh lên bảng giải bài tập. Tính xác suất để 4 học sinh được gọi có cả nam và nữ.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có AC = 2 BD và
đường tròn tiếp xúc với các cạnh của hình thoi có phương trình x 2 + y 2 = 4. Viết phương trình chính
tắc của elip (E) đi qua các đỉnh A, B, C, D của hình thoi. Biết A thuộc Ox.
Câu 8.b (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(0; 0;3), M (1; 2; 0). Viết phương trình
mặt phẳng (P) qua A và cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại B, C sao cho tam giác ABC có trọng tâm
thuộc đường thẳng AM.
Câu 9.b (1,0 điểm). Gọi z1 và z2 là hai nghiệm phức của phương trình z 2 − 2 3 i z − 4 = 0. Viết dạng
lượng giác của z1 và z2.
---------- HẾT --...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2012
Môn: TOÁN; Khi B
Thi gian làm bài: 180 phút, không k thi gian phát đề
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (7,0 đim)
Câu 1 (2,0 đim). Cho hàm s
m là tham s thc.
323
33(yx mx m=− + 1),
a) Kho sát s biến thiên và v đồ th ca hàm s (1) khi
1.m
=
b) m m để đồ th hàm s (1) có hai đim cc tr AB sao cho tam giác OAB có din tích bng 48.
Câu 2 (1,0 đim). Gii phương trình
2(cos 3 sin )cos cos 3 sin 1.xxxxx
+
=− +
Câu 3 (1,0 đim). Gii bt phương trình
2
1413.
x
xx++ + x
Câu 4 (1,0 đim). Tính tích phân
1
3
42
0
d.
32
x
I
x
xx
=
++
Câu 5 (1,0 đim). Cho hình chóp tam giác đều S.ABC vi
2, .SA a AB a
=
=
Gi H là hình chiếu
vuông góc ca A trên cnh SC. Chng minh SC vuông góc vi mt phng (ABH). Tính th tích ca
khi chóp S.ABH theo a.
Câu 6 (1,0 đim). Cho các s thc x, y, z tha mãn các điu kin
0xyz
+
+=
Tìm giá tr ln nht ca biu thc
222
1.xyz++=
555
.Px y z=++
II. PHN RIÊNG (3,0 đim): Thí sinh ch được làm mt trong hai phn riêng (phn A hoc phn B)
A. Theo chương trình Chun
Câu 7.a (1,0 đim). Trong mt phng vi h ta độ Oxy, cho các đường tròn
22
1
(): 4,Cxy
+
=
đường thng
22
2
(): 12 180Cxy x+− +=
:4dx y 0.
−=
Viết phương trình đường tròn có tâm
thuc tiếp xúc vi d và ct ti hai đim phân bit A B sao cho AB vuông góc vi d.
2
()C ,
1
()C
Câu 8.a (1,0 đim). Trong không gian vi h ta độ Oxyz, cho đường thng
1
:
212
x
yz
d
==
và hai
đim
Viết phương trình mt cu đi qua A, B và có tâm thuc đường thng d.
(2;1;0),A (2;3;2).B
Câu 9.a (1,0 đim). Trong mt lp hc gm có 15 hc sinh nam và 10 hc sinh n. Giáo viên gi
ngu nhiên 4 hc sinh lên bng gii bài tp. Tính xác sut để 4 hc sinh được gi có c nam và n.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b (1,0 đim). Trong mt phng vi h ta độ Oxy, cho hình thoi ABCD
đường tròn tiếp xúc vi các cnh ca hình thoi có phương trình
2AC BD=
22
4.xy
+
=
Viết phương trình chính
tc ca elip (E) đi qua các đỉnh A, B, C, D ca hình thoi. Biết A thuc Ox.
Câu 8.b (1,0 đim). Trong không gian vi h ta độ Oxyz, cho Viết phương trình
mt phng (P) qua A và ct các trc Ox, Oy ln lượt ti B, C sao cho tam giác ABC có trng tâm
thuc đường thng AM.
(0;0;3), (1; 2;0).AM
Câu 9.b (1,0 đim). Gi z
1
z
2
là hai nghim phc ca phương trình
2
23 4 0.ziz
−=
Viết dng
lượng giác ca z
1
z
2
.
---------- HT ----------
Thí sinh không được s dng tài liu. Cán b coi thi không gii thích gì thêm.
H và tên thí sinh: ................................................................... ; S báo danh:............................................. .
thi thử đại học môn toán 2013 - Người đăng: cuong-bui1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
thi thử đại học môn toán 2013 9 10 95