Ktl-icon-tai-lieu

thi thử môn sinh lần 1 Năm 2015

Được đăng lên bởi haithomhd
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 696 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỳ thi: THI THỬ LẦN 1
Môn thi: 000

0001: Ở người bệnh máu khó đông do gen lặn m nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X qui
định . Cặp bố mẹ nào sau đây có thể sinh con trai bị bệnh máu khó đông với xác suất 25%?
A. XmXm x XmY.
B. XMXm x XmY.
C. XmXm x XMY.
D. XMXM x XMY.
0002: Trong các phát biểu sau đây có bao nhiêu phát biểu đúng về về đặc điểm của mã di truyền ?
(1) Mã di truyền là mã bộ ba có nghĩa là cứ ba nu đứng kế tiếp nhau mã hóa cho 1axit amin .
(2) Bộ ba 5’UUA3’, 5’XUG3’ cùng qui định tổng hợp aa lơxin là do mã di truyền có tính phổ biến .
(3) Với 4 loại nu tạo nên 64 bộ mã di truyền , trong đó có 61 bộ ba mã hóa axit amin , còn lại 3 bộ ba
không mã hóa aa là tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã .
(4) Ở sinh vật nhân sơ bộ ba AUG có chức năng qui định điểm khởi đầu dịch mã và qui định aa mêtiônin.
Bộ ba GUU mã hóa cho aa Valnin nói lên mã di truyền có tính đặc hiệu .
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1
0003: Trong quần thể của một loài động vật lưỡng bội, xét ba locut, locut một có ba alen nằm trên vùng tương
đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y. Locut hai và ba mỗi locut có 2 alen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc
thể thường. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, số loại kiểu gen tối đa về ba lôcut trên trong quần
thể là:
A. 27.
B. 45
C. 90.
D. 150
0004: Số khẳng định đúng với cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử ?
(1) Trong quá trính tái bản ADN , trên mạch gốc có chiều 3 ’-5’ mạch bổ sung được tổng hợp liên tục và có
chiều 5-3.
(2) Ở sinh vật nhân thực mARN tổng hợp xong được sử dụng luôn để dịch mã tổng hợp protein ở tế bào
chất .
(3) Trong quá trình dịch mã tARN đầu tiên mang bộ ba đối mã AUX khớp với co đon mở đầu trên mARN
theo nguyên tắc bổ sung .
(4) Trên mARN cùng một lúc có 5riboxom hoạt động , mỗi riboxom trượt qua một lần , kết thúc quá trình
dịch mã tổng hợp 5 chuỗi polipeptit khác loại .
Để tăng hiệu suất quá trình tổng hợp protein trên mỗi mARN cùng một lúc có một số riboxom hoạt động .
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1
0005: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định
cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy
AB
AB
X DX d 
định mắt trắng. Thực hiện phép lai P:
X DY thu được F1. Trong tổng số các ruồi ở F 1, ruồi
ab
ab
thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ là 3,75%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, ở F 1 tỉ lệ ruồi
đực thân xám, cánh dài , mắt đỏ là.
A. 3,75%
B. 1,25%
C. 2,5%
D. 17,5%
000...
Kỳ thi: THI THỬ LẦN 1
Môn thi: 000
0001: người bệnh máu khó đông do gen lặn m nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X qui
định . Cặp bố mẹ nào sau đây có thể sinh con trai bị bệnh máu khó đông với xác suất 25%?
A. X
m
X
m
x X
m
Y. B. X
M
X
m
x X
m
Y. C. X
m
X
m
x X
M
Y. D. X
M
X
M
x X
M
Y.
0002: Trong các phát biểu sau đây có bao nhiêu phát biểu đúng về về đặc điểm của mã di truyền ?
(1) Mã di truyền là mã bộ ba có nghĩa là cứ ba nu đứng kế tiếp nhau mã hóa cho 1axit amin .
(2) Bộ ba 5
UUA3
, 5
XUG3
cùng qui định tổng hợp aa lơxin là do mã di truyền có tính phổ biến .
(3) Với 4 loại nu tạo nên 64 bộ di truyền , trong đó 61 bộ ba hóa axit amin , n lại 3 bộ ba
không mã hóa aa là tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã .
(4) Ở sinh vật nhân sơ bộ ba AUG có chức năng qui định điểm khởi đầu dịch mã và qui định aa mêtiônin.
Bộ ba GUU mã hóa cho aa Valnin nói lên mã di truyền có tính đặc hiệu .
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1
0003: Trong quần thể của một loài động vật lưỡng bội, xét ba locut, locut một có ba alen nằm trên vùng tương
đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y. Locut hai và ba mỗi locut có 2 alen cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc
thể thường. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo thuyết, số loại kiểu gen tối đa về ba lôcut trên trong quần
thể là:
A. 27. B. 45 C. 90. D. 150
0004: Số khẳng định đúng với cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử ?
(1) Trong quá trính tái bản ADN , trên mạch gốc chiều 3
-5
mạch bổ sung được tổng hợp liên tục
chiều 5-3.
(2) sinh vật nhân thực mARN tổng hợp xong được sử dụng luôn để dịch tổng hợp protein tế bào
chất .
(3) Trong quá trình dịch tARN đầu tiên mang bộ ba đối AUX khớp với co đon mở đầu trên mARN
theo nguyên tắc bổ sung .
(4) Trên mARN cùng một lúc 5riboxom hoạt động , mỗi riboxom trượt qua một lần , kết thúc quá trình
dịch mã tổng hợp 5 chuỗi polipeptit khác loại .
Để tăng hiệu suất quá trình tổng hợp protein trên mỗi mARN cùng một lúc có một số riboxom hoạt động .
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1
0005: ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định
cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy
định mắt trắng. Thực hiện phép lai P:
AB
ab
D d
X X
AB
ab
D
X Y
thu được F
1
. Trong tổng số các ruồi F
1
, ruồi
thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 3,75%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo thuyết, F
1
tỉ lệ ruồi
đực thân xám, cánh dài , mắt đỏ là.
A. 3,75% B. 1,25% C. 2,5% D. 17,5%
0006: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến, mỗi gen qui định 1 tính trạng , trội lặn hoàn toàn .
Cho phép lai P: AaBb x AaBb. Tỉ lệ đời con sinh ra mang 1 tính trạng trội ở F1 là :
A. 56,25% B. 6,25%. C. 37,5%. D. 18,75%
0007: Người mắc bệnh hoặc hội chứng di truyền nào sau đây ở thể ba nhiễm ?
A. Hội chứng Đao . B. Hội chứng Tơcnơ . C. Bệnh ung thư máu . D. Bệnh mù màu .
0008: Trong quần thể của một loài lưỡng bội , xét một gen hai alen A- mắt đ a- mắt trắng . Cho biết
không đột biến xảy ra trong quá trình ngẫu phối đã tạo cho quần thể 5 kiểu gen khác nhau về gen trên .
Tính theo lí thuyết phép lai nào sau đây giữa hai cá thể của quần thể trên cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là
3:1 ?
A. Aa xAa. B. AA x Aa. C. X
A
X
A
x X
A
Y. D. X
A
X
a
x X
A
Y.
thi thử môn sinh lần 1 Năm 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thi thử môn sinh lần 1 Năm 2015 - Người đăng: haithomhd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
thi thử môn sinh lần 1 Năm 2015 9 10 448