Ktl-icon-tai-lieu

Thi thử THPT năm 2015Lần 1 môn vật lý.doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT BẮC ĐÔNG QUAN
Arsenal FC

ĐỀ THI THỬ THPT LẦN 1
NĂM HỌC 2014-2015
Môn: Vật lý 12
Thời gian làm bài: phút;
(50 câu trắc nghiệm)

Họ tên:…………………………………………………………..

Mã đề thi 134

Câu 1: Cho đoạn mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt điện áp u =
U0cos(2ft) (U0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch. Thay đổi f tới f0 thì điện áp hiệu dụng giữa hai
bản tụ điện bằng điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch. Thay đổi f tới (f0 + 90) Hz thì điện áp hiệu dụng giữa hai

R  ZL 3

R

Z
2 . Giá trị f là
C
đầu cuộn dây bằng điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch, đồng thời lúc đó ta cũng có
0
2
2
A. 60 Hz.
B. 50 Hz.
C. 50
Hz.
D. 60
Hz.
Câu 2: Tác dụng lên con lắc một ngoại lực biến đổi tuần hoàn theo thời gian. Hiện tượng cộng hưởng cơ xảy ra
khi

A. biên độ của ngoại lực bằng biên độ dao động của con lắc.
B. pha ban đầu của ngoại lực bằng pha dao động ban đầu của con lắc.
C. tần số của ngoại lực bằng tần số dao động riêng của con lắc.
D. chu kỳ của ngoại lực bằng hai lần chu kỳ dao động của con lắc.
Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x  Acos(

2 
t  ) . Thời gian ngắn nhất kể từ lúc
T
2

chất điểm có tốc độ bằng không đến lúc độ lớn gia tốc của nó bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại lần thứ 3 là 1/3
s. Tần số dao động của chất điểm là
A. 1,75 Hz.
B. 0,50 Hz.
C. 2,00 Hz.
D. 0,57 Hz.

Câu 4: Trong đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha so với
cường độ dòng điện qua mạch khi
A. dung kháng của đoạn mạch bằng điện trở thuần của đoạn mạch.
B. dung kháng của đoạn mạch lớn hơn cảm kháng của đoạn mạch.
C. cảm kháng của đoạn mạch bằng dung kháng của đoạn mạch.
D. cảm kháng của đoạn mạch lớn hơn dung kháng của đoạn mạch.

Câu 5: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt
là A1 và A2, pha ban đầu có thể thay đổi được. Khi hai dao động thành phần cùng pha và ngược pha thì năng lượng
dao động tổng hợp lần lượt là 4W và W. Khi năng lượng dao động tổng hợp là 3W thì độ lệch pha giữa hai dao
động thành phần gần với giá trị nào nhất sau đây?
A. 105,50.
B. 86,50.
C. 90,00.
D. 70,50.

Câu 6: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, khi tăng điện áp hiệu dụng ở hai đầu đường dây tải điện (ở nhà máy
điện) lên 20 lần thì công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện
A. giảm 20 lần.
B. tăng 20 lần.
C. tăng 400 lần.

D. giảm 400 lần.

Câu 7: Một vật dao động đ...
S GIÁO DC & ĐÀO TO THÁI BÌNH
TRƯNG THPT BC ĐÔNG QUAN
Arsenal FC
ĐỀ THI THỬ THPT LẦN 1
NĂM HỌC 2014-2015
Môn: Vật lý 12
Thời gian làm bài: phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Họ tên:…………………………………………………………..
Mã đề thi 134
Câu 1: Cho đoạn mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt điện áp u =
U
0
cos(2ft) (U
0
không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch. Thay đổi f tới f
0
thì điện áp hiệu dụng giữa hai
bản tụ điện bằng điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch. Thay đổi f tới (f
0
+ 90) Hz thì điện áp hiệu dụng giữa hai
đầu cuộn dây bằng điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch, đồng thời lúc đó ta cũng có
3
2
L
C
R Z
R Z
. Giá trị f
0
A. 60 Hz. B. 50 Hz. C. 50
2
Hz. D. 60
2
Hz.
Câu 2: Tác dụng lên con lắc một ngoại lực biến đổi tuần hoàn theo thời gian. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra
khi
A. biên độ của ngoại lực bằng biên độ dao động của con lắc.
B. pha ban đầu của ngoại lực bằng pha dao động ban đầu của con lắc.
C. tần số của ngoại lực bằng tần số dao động riêng của con lắc.
D. chu kỳ của ngoại lực bằng hai lần chu kỳ dao động của con lắc.
Câu 3: Một chất đim dao động điều hòa với phương trình
2
os( )
2
x Ac t
T
. Thời gian ngắn nhất kể từ lúc
chất điểm tốc độ bằng không đến lúc độ lớn gia tốc của nó bằng một nửa độ lớn gia tốc cực đại lần thứ 3 là 1/3
s. Tần số dao động của chất điểm là
A. 1,75 Hz. B. 0,50 Hz. C. 2,00 Hz. D. 0,57 Hz.
Câu 4: Trong đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha so với
cường độ dòng điện qua mạch khi
A. dung kháng của đoạn mạch bằng điện trở thuần của đoạn mạch.
B. dung kháng của đoạn mạch lớn hơn cảm kháng của đoạn mạch.
C. cảm kháng của đoạn mạch bằng dung kháng của đoạn mạch.
D. cảm kháng của đoạn mạch lớn hơn dung kháng của đoạn mạch.
Câu 5: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số biên độ lần lượt
là A
1
và A
2
, pha ban đầu có thể thay đổi đưc. Khi hai dao động thành phần cùng pha và ngưc pha t năng lượng
dao động tổng hợp lần lượt là 4W và W. Khi năng lượng dao động tổng hợp 3W thì độ lệch pha giữa hai dao
động thành phần gần với giá trị nào nhất sau đây?
A. 105,5
0
. B. 86,5
0
. C. 90,0
0
. D. 70,5
0
.
Câu 6: Trong vic truyền tải đin năng đi xa, khi tăng điện áp hiệu dụng ở hai đầu đường dây tải điện (ở nhà máy
điện) lên 20 lần thì công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện
A. giảm 20 lần. B. tăng 20 lần. C. tăng 400 lần. D. giảm 400 lần.
Câu 7: Một vật dao động điều hòa quanh vị t cân bằng O. Thời gian giữa hai lần liên tiếp động năng bằng thế
năng là 0,25 giây. Tần số góc dao động của vật là
A. π rad. B. 2π rad. C. 8π rad. D. 4π rad.
Câu 8: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tốc độ cực đại v
max
. Tần số góc của vật dao động là
A.
max
2
v
A
. B.
max
2
v
A
. C.
max
v
A
. D.
max
v
A
.
Câu 9: Một sóng cơ học lan truyền trên mặt một chất lỏng với bước sóng . Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau
nhất trên phương truyền sóng dao động ngược pha là
A. /4. B. /2. C. . D. 3/8.
Câu 10: Trên một sợi dây đàn hồi, hai đầu A B cố định có sóng dừng ổn định với bước sóng = 24 cm. Hai điểm
M và N cách đầu A những khoảng lần lượt là d
M
= 14 cm và d
N
= 40 cm. Khi vận tốc dao động của phần tử vật chất
ở M là v
M
= 2 cm/s thì vận tốc dao động của phần tử vật chất ở N là
Trang 1/5 - Mã đề thi 134
Thi thử THPT năm 2015Lần 1 môn vật lý.doc - Trang 2
Thi thử THPT năm 2015Lần 1 môn vật lý.doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thi thử THPT năm 2015Lần 1 môn vật lý.doc 9 10 117