Ktl-icon-tai-lieu

Thi thử tốt nghiệp 2009 (có đáp án) Cụm THPT Hiệp Hòa 1, Bắc Giang môn Vật Lí.doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 122 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
CỤM THPT HIỆP HOÀ 1

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
MÔN VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 60 phút;
Họ, tên học sinh: ...........................................................
Số báo danh : ...............................................................................

Mã đề thi 132

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1: Mét sãng c¬ häc lan truyÒn víi vËn tèc 320m/s, bước sãng 3,2m. Chu kú cña sãng ®ã lµ
A. T = 0,01s.
B. T = 0,1s.
C. T = 100s.
D. T = 50s.
Câu 2: Công thoát electron của 1 kim loại là 1,88eV. Dùng kim loại này làm catôt của 1 tế bào quang
điện. Chiếu vào catôt ánh sáng có bước sóng  = 0,489m.Vận tốc cực đại của e thoát ra khỏi catôt là
A. vmax = 1,52.106cm/s B. vmax = 1,52.106m/s C. vmax = 0,48.106m/s D. vmax = 15,2.106m/s
Câu 3: Nguyªn nh©n g©y ra hiÖn tưîng t¸n s¾c ¸nh s¸ng mÆt trêi trong thÝ nghiÖm cña Niut¬n lµ
A. bÒ mÆt cña l¨ng kÝnh trong thÝ nghiÖm kh«ng nh½n.
B. chiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh ®èi víi c¸c ¸nh s¸ng ®¬n s¾c lµ kh¸c nhau.
C. gãc chiÕt quang cña l¨ng kÝnh trong thÝ nghiÖm chưa ®ñ lín.
D. chïm ¸nh s¸ng mÆt trêi ®· bÞ nhiÔu x¹ khi ®i qua l¨ng kÝnh.
Câu 4: Chän c©u ®óng . Tia hång ngo¹i cã:
A. Bưíc sãng nhá h¬n so víi tia tö ngo¹i.
B. Bưíc sãng nhá h¬n so víi tia X .
C. Bưíc sãng lín h¬n so víi ¸nh s¸ng nh×n thÊy .
D. Bưíc sãng lín h¬n so víi sãng v« tuyÕn
Câu 5: Nguyên tử hiđrô bị kích thích, electron của nguyên tử đã chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo N.
Sau khi ngừng kích thích, nguyên tử hiđrô đã phát xạ thứ cấp, phổ phát xạ này gồm:
A. Một vạch của dãy Lai-man và một vạch của dãy Ban-me.
B. Hai vạch của dãy Lai-man và một vạch của dãy Ban-me.
C. Một vạch của dãy Pa-sen, hai vạch của dãy Ban-me và ba vạch của dãyLai-man.
D. Hai vạch của dãy Ban-me, một vạch của dãy Lai-man và một vạch của dãy Pa-sen
11
Câu 6: Tìm năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 5 B . Cho biết: mp=1,0073u, mn=1,0086u,
mB=11,0093u, 1uc2=931,5 MeV
A. 67, 23MeV
B. 73,96MeV
C. 7,4MeV
D. 6,72MeV
Câu 7: Trong thí nghiệm về giao thoa với ánh đơn sắc bằng phương pháp Y-âng. Trên bề rộng
14,4mm của vùng giao thoa người ta đếm được 17 vân sáng ( ở hai rìa là hai vân sáng). Tại vị trí cách
vân trung tâm 7,2mm là vân
A. tối thứ 9
B. tối thứ 8
C. sáng bậc 8
D. sáng bậc 9
Câu 8: Tìm phát biểu đúng về Tỉ số độ lớn giữa công suất đầu ra ở cuộn thứ cấp với công suất đầu
vào ở cuộn sơ cấp của máy biến áp:
A. bé hơn 1 chỉ với máy hạ thế.
B. lớn hơn 1 chỉ với máy tăng thế.
C. lớn hơn 1 vì có mất mát năng lượng.
D. nhỏ hơn 1...
SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
CỤM THPT HIỆP HOÀ 1
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
MÔN VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 60 phút;
Họ, tên học sinh: ...........................................................
Số báo danh : ...............................................................................
Mã đề thi 132
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1: Mét sãng c¬ häc lan truyÒn víi vËn tèc 320m/s, bước sãng 3,2m. Chu kú cña sãng ®ã lµ
A. T = 0,01s. B. T = 0,1s. C. T = 100s. D. T = 50s.
Câu 2: Công thoát electron của 1 kim loại là 1,88eV. Dùng kim loại này làm catôt của 1 tế bào quang
điện. Chiếu vào catôt ánh sáng có bước sóng = 0,489m.Vận tốc cực đại của e thoát ra khỏi catôt là
A. v
max
= 1,52.10
6
cm/s B. v
max
= 1,52.10
6
m/s C. v
max
= 0,48.10
6
m/s D. v
max
= 15,2.10
6
m/s
Câu 3: Nguyªn nh©n g©y ra hiÖn tưîng t¸n s¾c ¸nh s¸ng mÆt trêi trong thÝ nghiÖm cña Niut¬n lµ
A. bÒ mÆt cña l¨ng kÝnh trong thÝ nghiÖm kh«ng nh½n.
B. chiÕt suÊt cña l¨ng kÝnh ®èi víi c¸c ¸nh s¸ng ®¬n s¾c lµ kh¸c nhau.
C. gãc chiÕt quang cña l¨ng kÝnh trong thÝ nghiÖm chưa ®ñ lín.
D. chïm ¸nh s¸ng mÆt trêi ®· bÞ nhiÔu x¹ khi ®i qua l¨ng kÝnh.
Câu 4: Chän c©u ®óng . Tia hång ngo¹i cã:
A. Bưíc sãng nhá h¬n so víi tia tö ngo¹i.
B. Bưíc sãng nhá h¬n so víi tia X .
C. Bưíc sãng lín h¬n so víi ¸nh s¸ng nh×n thÊy .
D. Bưíc sãng lín h¬n so víi sãng v« tuyÕn
Câu 5: Nguyên tử hiđrô bị kích thích, electron của nguyên tử đã chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo N.
Sau khi ngừng kích thích, nguyên tử hiđrô đã phát xạ thứ cấp, phổ phát xạ này gồm:
A. Một vạch của dãy Lai-man và một vạch của dãy Ban-me.
B. Hai vạch của dãy Lai-man và một vạch của dãy Ban-me.
C. Một vạch của dãy Pa-sen, hai vạch của dãy Ban-me và ba vạch của dãyLai-man.
D. Hai vạch của dãy Ban-me, một vạch của dãy Lai-man và một vạch của dãy Pa-sen
Câu 6: Tìm năng lượng liên kết riêng của hạt nhân
11
5
B
. Cho biết: m
p
=1,0073u, m
n
=1,0086u,
m
B
=11,0093u, 1uc
2
=931,5 MeV
A. 67, 23MeV B. 73,96MeV C. 7,4MeV D. 6,72MeV
Câu 7: Trong thí nghiệm về giao thoa với ánh đơn sắc bằng phương pháp Y-âng. Trên bề rộng
14,4mm của vùng giao thoa người ta đếm được 17 vân sáng ( ở hai rìa là hai vân sáng). Tại vị trí cách
vân trung tâm 7,2mm là vân
A. tối thứ 9 B. tối thứ 8 C. sáng bậc 8 D. sáng bậc 9
Câu 8: Tìm phát biểu đúng về Tỉ số độ lớn giữa công suất đầu ra cuộn thứ cấp với công suất đầu
vào ở cuộn sơ cấp của máy biến áp:
A. bé hơn 1 chỉ với máy hạ thế. B. lớn hơn 1 chỉ với máy tăng thế.
C. lớn hơn 1 vì có mất mát năng lượng. D. nhỏ hơn 1 vì có mất mát năng lượng.
Câu 9: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, đặt hai đầu đoạn mạch vào một hiệu điện thế xoay chiều
với tần số góc , hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra trong điều kiện nào ?
A. R
2
= LC B. RLC =
2
C.
2
LC = 1 D.
2
LC = R
Câu 10: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp u = U
o
cos2πft
. Biết điện
trở thuần R, độ tự cảm L của cuộn cảm, điện dung C của tụ điện U
o
giá trị không đổi. Thay đổi
tần số f của dòng điện thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại khi :
A.
LC2
1
f
B.
L
C
2 f
C.
LC2 f
D.
LC.2
1
f
Câu 11: Chọn đáp án đúng.
Một máy phát điện có 3 cặp cực phát ra dòng điện xoay chiều tần số 50 Hz. Số vòng quay của rôto
trong một phút là?
A. 500 vòng/phút B. 1000 vòng/phút C. 16,7 vòng/phút D. 50 vòng/phút
Câu 12: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh đơn sắc bước sóng
=0,5
m
. Khoảng cách
từ hai khe đến màn 2m, khoảng cách giữa hai khe sáng 1mm. Khoảng cách từ vân sáng chính giữa
đến vân sáng bậc 10 là
A. 10 cm B. 11 mm C. 10 mm D. 9 mm
Trang 1/4 - Mã đề thi 132
Thi thử tốt nghiệp 2009 (có đáp án) Cụm THPT Hiệp Hòa 1, Bắc Giang môn Vật Lí.doc - Trang 2
Thi thử tốt nghiệp 2009 (có đáp án) Cụm THPT Hiệp Hòa 1, Bắc Giang môn Vật Lí.doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thi thử tốt nghiệp 2009 (có đáp án) Cụm THPT Hiệp Hòa 1, Bắc Giang môn Vật Lí.doc 9 10 794