Ktl-icon-tai-lieu

Thi thử tốt nghiệp 2009 THPT chuyên Vĩnh Phúc (ThS Phan Dương Cẩn) môn Vật Lí.doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Së GD & §T VÜnh Phóc
trêng thpt chuyªn

§Ò gåm 05 trang

®Ò thi thö tèt nghiÖp n¨m häc 2008-2009
M«n vËt lý líp 12
Thêi gian lµm bµi 60 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32).
Câu 1. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x  A cos t có vận tốc là
A. v  A cos t.
B. v  A cos t.
C. v  A sin t.
D. v  A cos t.
Câu 2. Một con lắc gồm lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k, một đầu gắn vật nhỏ có khối
lượng m, đầu còn lại được treo vào một điểm cố định. Con lắc dao động điều hòa theo phương
thẳng đứng. Chu kì dao động của con lắc là
A. T 2

k
.
m

B. T 

1
2

k
.
m

C. T 2

m
.
k

D. T 

1
2

m
.
k

Câu 3. Một chất điểm khối lượng m dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình dao động
x  A cos t với vận tốc vt có động năng là:
A.

2

2

Wđ mvt .

B. Wđ 2mvt .

2

D. Wđ mA 2 2 cos 2 t.

C. Wđ 0,5mvt .

Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học?
A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.
B. Dao động do tác dụng của một ngoại lực tuần hoàn là dao động cưỡng bức.
C. Khi tần số của ngoại lực bằng tần số dao động riêng của hệ dao động sẽ xảy ra sự cộng
hưởng.
D. Dao động tắt dần có biên độ không đổi theo thời gian.
Câu 5. Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình x1 6 cos 5t (cm) và

x2 8 cos(5t  ) (cm) . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là
2

A. 5cm.

B. 3cm.

C. 10cm.

D. 7cm.

Câu 6. Hiện tượng cộng hưởng cơ xảy ra khi
A. biên độ của dao động cưỡng bức luôn bằng biên độ của lực cưỡng bức.
B. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số dao động riêng của hệ.
C. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.
D. tần số của lực cưỡng bức nhỏ hơn tần số dao động riêng của hệ.
Câu 7. Một sóng âm có tần số xác định sẽ
A. truyền được trong chân không.
B. truyền trong chất khí nhanh hơn trong chất lỏng.
C. truyền trong chất lỏng nhanh hơn trong chất rắn.
D. không truyền được trong chân không.
Câu 8. Khi có sóng dừng trên dây, khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp bằng
A. một bước sóng.
B. một nửa bước sóng.
C. một phần tư bước sóng.
D. một số nguyên lần bước sóng.
Câu 9. Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn kết hợp S 1 và S2 dao động cùng pha theo phương
thẳng đứng, với cùng biên độ A và bước sóng λ. Khi có sự giao thoa hai sóng đó trên mặt nước thì
tại điểm khảo sát M với S1 M d1 và S 2 M d 2 sẽ có biên độ dao động cực tiểu khi
A. d 2  d1 k ; (k 0,1,2,...).

1
2
d

d

2
k

;
...
Së GD & §T VÜnh Phóc
trêng thpt chuyªn
§Ò gåm 05 trang
®Ò thi thö tèt nghiÖp n¨m häc 2008-2009
M«n vËt lý líp 12
Thêi gian lµm bµi 60 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32).
Câu 1. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình
tAx
cos
có vận tốc là
A.
.cos tAv
B.
.cos tAv
C.
.sin tAv
D.
.cos tAv
Câu 2. Một con lắc gồm lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k, một đầu gắn vật nhỏ có khối
lượng m, đầu còn lại được treo vào một điểm cố định. Con lắc dao động điều hòa theo phương
thẳng đứng. Chu kì dao động của con lắc là
A.
m
k
T
2
. B.
m
k
T
2
1
. C.
k
m
T
2
. D.
k
m
T
2
1
.
Câu 3. Một chất điểm khối lượng m dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình dao động
tAx
cos
với vận tốc
t
v
có động năng là:
A.
B.
.2
2
tđ
mvW
C.
.5,0
2
tđ
mvW
D.
.cos
222
tmAW
đ
Câu 4. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học?
A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.
B. Dao động do tác dụng của một ngoại lực tuần hoàn là dao động cưỡng bức.
C. Khi tần s của ngoại lực bằng tần số dao động riêng của hệ dao động sẽ xảy ra sự cộng
hưởng.
D. Dao động tắt dần có biên độ không đổi theo thời gian.
Câu 5. Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình
)(5cos6
1
cmtx
)()
2
5cos(8
2
cmtx
. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là
A. 5cm. B. 3cm. C. 10cm. D. 7cm.
Câu 6. Hiện tượng cộng hưởng cơ xảy ra khi
A. biên độ của dao động cưỡng bức luôn bằng biên độ của lực cưỡng bức.
B. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số dao động riêng của hệ.
C. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.
D. tần số của lực cưỡng bức nhỏ hơn tần số dao động riêng của hệ.
Câu 7. Một sóng âm có tần số xác định sẽ
A. truyền được trong chân không.
B. truyền trong chất khí nhanh hơn trong chất lỏng.
C. truyền trong chất lỏng nhanh hơn trong chất rắn.
D. không truyền được trong chân không.
Câu 8. Khi có sóng dừng trên dây, khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp bằng
A. một bước sóng. B. một nửa bước sóng.
C. một phần tư bước sóng. D. một số nguyên lần bước sóng.
Câu 9. Trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S
1
S
2
dao động cùng pha theo phương
thẳng đứng, với cùng biên độ A bước sóng λ. Khi sự giao thoa hai sóng đó trên mặt nước thì
tại điểm khảo sát M với
11
dMS
22
dMS
sẽ có biên độ dao động cực tiểu khi
A.
,...).2,1,0(;
12
kkdd
B.
,...).2,1,0(;)
2
1
(
12
kkdd
C.
,...).2,1,0(;)12(
12
kkdd
D.
,...).2,1,0(;2
12
kkdd
Câu 10. Sóng cơ học
A. là sự truyền của các phần tử vật chất theo thời gian.
B. là sự lan truyền của dao động theo thời gian trong một môi trường vật chất.
Thi thử tốt nghiệp 2009 THPT chuyên Vĩnh Phúc (ThS Phan Dương Cẩn) môn Vật Lí.doc - Trang 2
Thi thử tốt nghiệp 2009 THPT chuyên Vĩnh Phúc (ThS Phan Dương Cẩn) môn Vật Lí.doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thi thử tốt nghiệp 2009 THPT chuyên Vĩnh Phúc (ThS Phan Dương Cẩn) môn Vật Lí.doc 9 10 663