Ktl-icon-tai-lieu

Thi thử tốt nghiệp 2009 THPT Đông Quan, Hà Nội môn vật lý.doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 145 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT ĐỒNG QUAN

(Đề thi có 04 trang)

KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
Môn thi: VẬT LÝ – Chương trình chuẩn

Thời gian làm bài:60 phút.
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 642

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Gia tốc trong dao động điều hòa
A. luôn hướng theo chiều chuyển động.
B. luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ.
C. luôn luôn không đổi.
D. đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.
Câu 2: Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp cùng pha. Gọi k là các số nguyên. Những
điểm trong môi trường truyền sóng là cực đại giao thoa khi hiệu đường đi của hai sóng tới điểm đó là

A. d2 - dl = k.
B. d2 - dl = (2k + 1) .
2


C. d2 - dl = (k + 1)
D. d2 - dl = k .
2
2
Câu 3: Roto của một máy phát điện xoay chiều là nam châm có 3 cặp cực, quay với tốc độ 1200
vòng/phút. Tần số của suất điện động do máy tạo ra là:
A. f = 70Hz.
B. f = 40Hz.
C. f = 60Hz.
D. f = 50Hz.
Câu 4: Tiên đề Bo về trạng thái dừng cho rằng:
A. Trạng thái dừng là trạng thái mà nguyên tử có năng lượng thấp nhất.
B. Trạng thái dừng là trạng thái nguyên tử có năng lượng xác định.
C. Trạng thái dừng là trạng thái mà ở đó nguyên tử không có khả năng hấp thụ hay bức xạ năng
lượng.
D. Trạng thái dừng là trạng thái mà năng lượng của nguyên tử không thể thay đổi được.
Câu 5: Trong mạch dao động LC lý tưởng, tụ điện có điện dung C = 5(F), điện tích của tụ có giá trị
cực đại là Q0 = 8.10 - 5(C). Năng lượng dao động điện từ trong mạch là:
A. 1,6.10-4(J).
B. 8.10 - 4(J).
C. 6,4.10 - 4(J).
D. 16.10 - 4(J).
Câu 6: Trên cùng một đường dây tải điện, nếu dùng máy biến áp để tăng điện áp ở hai đầu dây dẫn
lên 5 lần thì công suất hao phí vì toả nhiệt trên đường dây sẽ:
A. Giảm 5 lần.
B. Tăng 5 lần.
C. Giảm đi 25 lần.
D. Tăng lên 25 lần.
Câu 7: Cho các sóng điện từ sau đây:
1. Tia tử ngoại.
2. Ánh sáng hồng ngoại.
3. Tia Rơnghen.
4. Ánh sáng nhìn thấy.
Hãy sắp xếp theo thứ tự tần số tăng dần:
A. 4123.
B. 1234.
C. 2413.
D. 2143.


Câu 8: Một dòng điện xoay chiều hình sin có biểu thức i cos100t  ( A) , t tính bằng giây (s).
3

Kết luận nào sau đây là không đúng ?
A. Tần số của dòng điện là 50 Hz.
B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện là 2 A.
C. Biên độ của dòng điện là 1 A.
D. Chu kì của dòng điện là 0,02 s.
Câu 9: Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích và các electron đang chuyển...
SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT ĐỒNG QUAN
(Đề thi có 04 trang)
KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009
Môn thi: VẬT LÝ – Chương trình chuẩn
Thời gian làm bài:60 phút.
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 642
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Gia tốc trong dao động điều hòa
A. luôn hướng theo chiều chuyển động.
B. luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ.
C. luôn luôn không đổi.
D. đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.
Câu 2: Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp cùng pha. Gọi k là các số nguyên. Những
điểm trong môi trường truyền sóng là cực đại giao thoa khi hiệu đường đi của hai sóng tới điểm đó là
A. d
2
- d
l
= k. B. d
2
- d
l
= (2k + 1)
2
.
C. d
2
- d
l
= (k + 1)
2
D. d
2
- d
l
= k
2
.
Câu 3: Roto của một máy phát điện xoay chiều nam châm 3 cặp cực, quay với tốc độ 1200
vòng/phút. Tần số của suất điện động do máy tạo ra là:
A. f = 70Hz. B. f = 40Hz. C. f = 60Hz. D. f = 50Hz.
Câu 4: Tiên đề Bo về trạng thái dừng cho rằng:
A. Trạng thái dừng là trạng thái mà nguyên tử có năng lượng thấp nhất.
B. Trạng thái dừng là trạng thái nguyên tử có năng lượng xác định.
C. Trạng thái dừng là trạng thái mà ở đó nguyên tử không có khả năng hấp thụ hay bức xạ năng
lượng.
D. Trạng thái dừng là trạng thái mà năng lượng của nguyên tử không thể thay đổi được.
Câu 5: Trong mạch dao động LC tưởng, tụ điện có điện dung C = 5(F), điện tích của tụ có giá trị
cực đại là Q
0
= 8.10
- 5
(C). Năng lượng dao động điện từ trong mạch là:
A. 1,6.10
-4
(J). B. 8.10
- 4
(J). C. 6,4.10
- 4
(J). D. 16.10
- 4
(J).
Câu 6: Trên cùng một đường dây tải điện, nếu dùng máy biến áp để tăng điện áp hai đầu dây dẫn
lên 5 lần thì công suất hao phí vì toả nhiệt trên đường dây sẽ:
A. Giảm 5 lần. B. Tăng 5 lần. C. Giảm đi 25
lần. D. Tăng lên 25 lần.
Câu 7: Cho các sóng điện từ sau đây:
1. Tia tử ngoại.
2. Ánh sáng hồng ngoại.
3. Tia Rơnghen.
4. Ánh sáng nhìn thấy.
Hãy sắp xếp theo thứ tự tần số tăng dần:
A. 4123. B. 1234. C. 2413. D. 2143.
Câu 8: Một dòng điện xoay chiều hình sin có biểu thức
)(
3
100cos Ati
,
t
tính bằng giây (s).
Kết luận nào sau đây là không đúng ?
A. Tần số của dòng điện là 50 Hz.
B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện là
2
A.
C. Biên độ của dòng điện là 1 A.
D. Chu kì của dòng điện là 0,02 s.
Câu 9: Nguyên tử hiđrô đang trạng thái kích thích c electron đang chuyển động trên quỹ đạo
O. Hỏi nguyên tử có thể phát ra bao nhiêu loại vạch bức xạ có tần số khác nhau?
Trang 1/4 - Mã đề thi 642
Thi thử tốt nghiệp 2009 THPT Đông Quan, Hà Nội môn vật lý.doc - Trang 2
Thi thử tốt nghiệp 2009 THPT Đông Quan, Hà Nội môn vật lý.doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thi thử tốt nghiệp 2009 THPT Đông Quan, Hà Nội môn vật lý.doc 9 10 95