Ktl-icon-tai-lieu

Thi thử tốt nghiệp THPT 2009 (Trần Cang) môn Vật Lí.doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 173 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THPT LÊ HỒNG PHONG

THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
MÔN Vật Lý

Thời gian làm bài: 60 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 485

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: . Chiếu ánh sáng của một hồ quang điện qua một lọ nước biển,rồi đi vào máy quang phổ trên
buồng ảnh ta thu được
A. Quang phổ vạch phát xạ của muối ăn
B. Quang phổ vạch hấp thụ của muối ăn
C. Quang phổ vạch gồm một đám màu
D. Quang phổ liên tục của muối ăn

Câu 2: Khi đặt vào đoạn mạch một điện áp u U o . sin(t  )(V ) thì dòng điện qua mạch có dạng:

6

i  I o . sin(t  )( A) . Trên đoạn mạch có thể có các phần tử:
3
A. có điện trở thuần và tụ điện ghép nối tiếp
B. chỉ có cuộn dây thuần cảm kháng
C. chỉ có tụ điện
D. chỉ có điện trở thuần
Câu 3: Điều nào là sai khi đề cập đến tia lade sử dụng phổ biến hiện nay.
A. Tia lade có cường độ lớn và định hướng cao nên ứng dụng trong y học, công nghiệp
B. Ánh sáng lade nằm trong vùng thấy được nhưng độ đơn sắc rất cao
C. Tia lade có tính định hướng cao nên được ứng dụng trong liên lạc vô tuyến
D. Năng lượng của một photon tia lade lớn hơn năng lượng của một photon tia X
Câu 4: Âm do đàn piano và đàn violon phát ra không thể có cùng
A. Âm sắc.
B. Độ to.
C. Độ cao.
D. Mức cường độ âm.
Câu 5: Dao động cưỡng bức đã ổn định và dao động duy trì giống nhau ở điểm nào?
A. được bù đắp cơ năng từ ngoại lực biến thiên tuần hoàn tác dụng lên hệ.
B. là dao động điều hòa với chu kỳ riêng của hệ
C. là dao động điều hòa với tần số là tần số dao động riêng của hệ.
D. là dao động với biên độ ổn định
Câu 6: Sóng âm truyền trong chất rắn là:
A. Chỉ là sóng dọc.
B. Chỉ là sóng ngang.
C. Cùng bản chất với sóng điện từ.
D. Sóng dọc và có thể là sóng ngang.
Câu 7: Mạch dao động lý tưởng L = 4 (H) và tụ C = 360(pF), cho tốc độ ánh sáng c= 3.108(m/s)
mạch có thể thu sóng vô tuyến thuộc loại:
A. Sóng cực ngắn
B. Sóng dài
C. Sóng ngắn
D. Sóng trung
Câu 8: Phóng xạ nào không có sự thay đổi hạt nhân
A. 
B. 
C.  
D.  
131
Câu 9: Chất 53 I dùng trong y tế có chu kỳ bán rã là T = 8 (ngày đêm), ban đầu có m 0 (g), sau thời
gian 32 (ngày đêm), khối lượng còn lại là 5(g). Khối lượng ban đầu m0 là:
A. 30(g)
B. 40(g)
C. 80(g)
D. 160(g)

Câu 10: Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện cho sẳn một điện áp u 200 2 cos(100t  )(V ) thì

6

i 2 2 sin(100t   / 2)( A) .

cường độ dòng điện qua mạch có dạng:
Công suất tiêu thụ của mạch
là:
...
THPT LÊ HỒNG PHONG
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
MÔN Vật Lý
Thời gian làm bài: 60 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 485
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: . Chiếu ánh sáng của một hồ quang điện qua một lọ nước biển,rồi đi vào máy quang phổ trên
buồng ảnh ta thu được
A. Quang phổ vạch phát xạ của muối ăn B. Quang phổ vạch hấp thụ của muối ăn
C. Quang phổ vạch gồm một đám màu D. Quang phổ liên tục của muối ăn
Câu 2: Khi đặt vào đoạn mạch một điện áp
))(
6
sin(. VtUu
o
thì dòng điện qua mạch có dạng:
))(
3
sin(. AtIi
o
. Trên đoạn mạch có thể có các phần tử:
A. có điện trở thuần và tụ điện ghép nối tiếp B. chỉ có cuộn dây thuần cảm kháng
C. chỉ có tụ điện D. chỉ có điện trở thuần
Câu 3: Điều nào là sai khi đề cập đến tia lade sử dụng phổ biến hiện nay.
A. Tia lade có cường độ lớn và định hướng cao nên ứng dụng trong y học, công nghiệp
B. Ánh sáng lade nằm trong vùng thấy được nhưng độ đơn sắc rất cao
C. Tia lade có tính định hướng cao nên được ứng dụng trong liên lạc vô tuyến
D. Năng lượng của một photon tia lade lớn hơn năng lượng của một photon tia X
Câu 4: Âm do đàn piano và đàn violon phát ra không thể có cùng
A. Âm sắc. B. Độ to. C. Độ cao. D. Mức cường độ âm.
Câu 5: Dao động cưỡng bức đã ổn định và dao động duy trì giống nhau ở điểm nào?
A. được bù đắp cơ năng từ ngoại lực biến thiên tuần hoàn tác dụng lên hệ.
B. là dao động điều hòa với chu kỳ riêng của hệ
C. là dao động điều hòa với tần số là tần số dao động riêng của hệ.
D. là dao động với biên độ ổn định
Câu 6: Sóng âm truyền trong chất rắn là:
A. Chỉ là sóng dọc. B. Chỉ là sóng ngang.
C. Cùng bản chất với sóng điện từ. D. Sóng dọc và có thể là sóng ngang.
Câu 7: Mạch dao động tưởng L = 4 (H) tụ C = 360(pF), cho tốc độ ánh sáng c= 3.10
8
(m/s)
mạch có thể thu sóng vô tuyến thuộc loại:
A. Sóng cực ngắn B. Sóng dài C. Sóng ngắn D. Sóng trung
Câu 8: Phóng xạ nào không có sự thay đổi hạt nhân
A.
B.
C.
D.
Câu 9: Chất
131
53
I
dùng trong y tế chu kỳ bán T = 8 (ngày đêm), ban đầu m
0
(g), sau thời
gian 32 (ngày đêm), khối lượng còn lại là 5(g). Khối lượng ban đầu m
0
là:
A. 30(g) B. 40(g) C. 80(g) D. 160(g)
Câu 10: Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện cho sẳn một điện áp
))(
6
100cos(2200 Vtu
thì
cường độ dòng điện qua mạch dạng:
. Công suất tiêu thụ của mạch
là:
A. 400W B. 200
3
W C. 400
3
W D. 200W
Câu 11: Cho biết công thoát của một kim loại A=2(eV),hằng số Planck h=6,625.10
-34
(Js), chiếu
vao kim loại trên lần lượt các bức xạ đơn sắc tần số f
1
=4,5.10
14
(Hz), f
2
=4,9.10
14
(Hz), f
3
=4,3.10
14
(Hz),bức xạ nào có thể gây ra hiện tương quang điện
A. Chỉ có f
2
B. f
1
,f
2
và f
3
. C. Chỉ có f
3
D. f
1
và f
3
Trang 1/5 - Mã đề thi 485
Thi thử tốt nghiệp THPT 2009 (Trần Cang) môn Vật Lí.doc - Trang 2
Thi thử tốt nghiệp THPT 2009 (Trần Cang) môn Vật Lí.doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thi thử tốt nghiệp THPT 2009 (Trần Cang) môn Vật Lí.doc 9 10 715