Ktl-icon-tai-lieu

Thi vào 10

Được đăng lên bởi Cười Lên Nhé
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1817 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mục lục
PHẦN I: CÁC ĐỀ THI VÀO TRƯỜNG CHUYÊN
Đề thi Amsterdam 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đề thi Chuyên Toán TP Hồ Chí Minh 2012 . . . . . . . .
Đề thi Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương (chuyên) 2012 .
Đề thi Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương (chung) 2012 . .
Đề thi Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2012 . . . . . . . .
Đề thi Chuyên Hà Tĩnh (chuyên) 2012 . . . . . . . . . . .
Đề thi Chuyên Hà Tĩnh (chung) 2012 . . . . . . . . . . .
Đề thi Chuyên Khánh Hòa (chung) 2012 . . . . . . . . . .
Đề thi Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai (chuyên) 2012
Đề thi Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai (chung) 2012
Đề thi Chuyên Cần Thơ 2012 . . . . . . . . . . . . . . . .
Đề thi Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng 2012 . . . . . . . .
Đề thi Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh 2012 . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16

PHẦN II: CÁC ĐỀ THI VÀO 10 CÁC TỈNH
Đề thi tỉnh Hà Nam 2012 . . . . . . . . . . . . .
Đề thi tỉnh Vĩnh Phúc 2012 . . . . . . . . . . . .
Đề thi tỉnh Khánh Hòa 2012 . . . . . . . . . . .
Đề thi tỉnh Nghệ An 2012 . . . . . . . . . . . . .
Đề thi tỉnh Ninh Thuận 2012 . . . . . . . . . . .
Đề thi tỉnh Thừa Thiên Huế 2012 . . . . . . . .
Đề thi tỉnh Phú Thọ 2012 . . . . . . . . . . . . .
Đề thi TP Hồ Chí Minh 2012 . . . . . . . . . . .
Đề thi tỉnh ĐăkLăk 2012 . . . . . . . . . . . . .
Đề thi tỉnh Cấn Thơ 2012 . . . . . . . . . . . . .
Đề thi tỉnh Đà Nẵng 2012 . . . . . . . . . . . . .
Đề thi tỉnh Bắc Giang 2012 . . . . . . . . . . . .
Đề thi Thành phố Hà Nội 2012 . . . . . . . . . .
Đề thi tỉnh Hà Tĩnh 2012 . . . . . . . . . . . . .
Đề thi tỉnh Lào Cai 2012 . . . . . . . . . . . . .
Đề thi tỉnh Quảng Ninh 2012 . . . . . . . . . . .
Đề thi tỉnh Quảng Ngãi 2012 . . . . . . . . . . .
Đề thi tỉnh Đồng Tháp 2012 . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
...
Mục lục
PHẦN I: CÁC ĐỀ THI VÀO TRƯỜNG CHUYÊN 2
Đề thi Amsterdam 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Đề thi Chuyên Toán TP Hồ Chí Minh 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Đề thi Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương (chuyên) 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Đề thi Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương (chung) 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Đề thi Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Đề thi Chuyên Tĩnh (chuyên) 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Đề thi Chuyên Tĩnh (chung) 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Đề thi Chuyên Khánh Hòa (chung) 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Đề thi Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai (chuyên) 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Đề thi Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai (chung) 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Đề thi Chuyên Cần Thơ 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Đề thi Chuyên Quý Đôn - Đà Nẵng 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Đề thi Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PHẦN II: C ĐỀ THI VÀO 10 C TỈNH 17
Đề thi tỉnh Nam 201 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
Đề thi tỉnh Vĩnh Phúc 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Đề thi tỉnh Khánh Hòa 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Đề thi tỉnh Nghệ An 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Đề thi tỉnh Ninh Thuận 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Đề thi tỉnh Thừa Thiên Huế 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Đề thi tỉnh Phú Thọ 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Đề thi TP Hồ Chí Minh 20 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Đề thi tỉnh ĐăkLăk 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Đề thi tỉnh Cấn Thơ 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Đề thi tỉnh Đà Nẵng 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Đề thi tỉnh Bắc Giang 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Đề thi Thành phố Nội 2 012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Đề thi tỉnh Tĩnh 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Đề thi tỉnh Lào Cai 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Đề thi tỉnh Quảng Ninh 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Đề thi tỉnh Quảng Ngãi 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Đề thi tỉnh Đồng Tháp 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1
Thi vào 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thi vào 10 - Người đăng: Cười Lên Nhé
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Thi vào 10 9 10 110