Ktl-icon-tai-lieu

Thiện thư

Được đăng lên bởi 黃明進
Số trang: 208 trang   |   Lượt xem: 1063 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thiện Thư

善書
Nhà xuất bản
Ấn tống lần thứ nhất – USA (04/2013)

Trình bày & Kỹ thuật:
Phụ bản:
Vẽ bìa:
Con triện:
Khắc triện:

善書



Published by


Printed in the USA by
PAPYRUS (CHÆ THAÛO)
1002 South 2nd St, San Jose, CA 95112. USA
Tel: (408) 971-8843
papyrusqt@yahoo.com

Lê Anh Minh – 3

MỤC LỤC
Lời nói đầu

5
7

Phần I.
Phụ bản: Thái Thượng Cảm ứng Thiên Đồ Thuyết
I. Tác giả và xuất xứ
II. Ảnh hưởng của Cảm Ứng Thiên đối với hậu thế
III. Nội dung Cảm Ứng Thiên
IV. Bố cục Cảm Ứng Thiên
V. Vai trò của Cảm Ứng Thiên trong tu nội đan
VI. Khảo sát ngôn ngữ Cảm Ứng Thiên
VII. Bão Phác Tử Nội Thiên và Cảm Ứng Thiên
VIII. Nghi thức trì tụng Kinh Cảm Ứng
Phụ bản: Trang bìa Cảm Ứng Thiên Tập Chú
(1847)
Phần II.
KHAI KINH
KINH TỤNG
* Điều 1: Minh Nghĩa
* Điều 2: Giám Sát
* Điều 3: Tích Thiện
* Điều 4: Thiện Báo

10
11
18
23
41
46
47
51
59
62

63
65
65
66
71
79

4 – Thiện Thư

* Điều 5: Chư Ác (thượng)
* Điều 6: Chư Ác (hạ)
* Điều 7: Ác Báo
* Điều 8: Chỉ Vi
* Điều 9: Hối Quá
* Điều 10: Luật Định
KINH CẢM ỨNG (Văn Xương Đế Quân giáng
bút)
Phần III.
Phụ bản: Trang bìa Âm Chất Giải Âm (1859)
I. Tổng quát
II. Văn Xương Đế Quân
III. Tác giả và thời gian hình thành Âm Chất Văn
IV. Nội dung Âm Chất Văn
V. Dịch và chú Âm Chất Văn
Phần IV.
Phụ bản: Trang đầu Công Quá Cách Hiệu Biên
(1859)
I. Tổng quát
II. Thái Vi Tiên Quân Công Quá Cách
III. Thập Giới Công Quá Cách
IV. Dịch Thập Giới Công Quá Cách
Tạm kết
Từ ngữ Việt-Hán
Sách tham khảo

80
97
109
113
115
116
118

135
136
136
143
147
153

163
164
167
170
172
187
188
201

Lê Anh Minh – 5

Trong việc tu luyện của tín đồ Đạo Giáo, điều tối quan
trọng là tu dưỡng đạo đức, kế đó mới là sự tu luyện để
mong cầu trường sinh, siêu phàm nhập thánh. Trên quan
niệm đó, sách khuyến thiện (thiện thư) ra đời, hình thành
một cơ sở đạo đức không chỉ dành cho tín đồ Đạo Giáo mà
còn cho quảng đại quần chúng trau giồi phẩm hạnh.
Trong vô số thiện thư, ba tác phẩm tối cổ và phổ biến
nhất là: Cảm Ứng Thiên, Âm Chất Văn, và Công Quá
Cách.
Cảm Ứng Thiên (cũng thường được gọi là Kinh Cảm
Ứng) là một thiện thư tối cổ của Trung Quốc, ảnh hưởng
rộng khắp các nước lân cận, trong đó có Việt Nam. Tuy
các thiện thư này xiển minh quan điểm đạo đức của Tam
Giáo (Nho, Phật, Đạo) nhưng các đạo gia và đạo sĩ vẫn
xem đây là kinh điển bản môn và đã sưu tập vào Đạo
Tạng.
Cảm Ứng Thiên đã phổ biến ở Việt Nam từ lâu và
nhiều bản dịch của các tác giả khuyết danh đã ra đời. Tuy
nhiên văn bản Cảm Ứng Thiên cho đến nay vẫn chưa được
khảo...
Thin Thư
善書
Nhà xut bn
n tống ln th nht USA (04/2013)
Thiện thư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiện thư - Người đăng: 黃明進
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
208 Vietnamese
Thiện thư 9 10 720