Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế bài dạy công dân lớp 7

Được đăng lên bởi Kiều Bắc
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1024 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ThiÕt kÕ bµi d¹y C«ng d©n 7

TuÇn 1 bµi 1 tiÕt 1:
Sèng gi¶n dÞ
Ngµy d¹y :
Ngµy so¹n :
I. môc tiªu bµi häc :

- Gióp HS hiÓu thÕ nµo lµ sèng gi¶n dÞ vµ kh«ng gi¶n dÞ, t¹i sao cÇn ph¶i sèng gi¶n
dÞ.
- H×nh thµnh ë HS th¸i ®é quý träng sù gi¶n dÞ, ch©n thËt, xa l¸nh lèi sèng xa hoa,
h×nh thøc.
- Gióp HS biÕt tù ®¸ng gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ cña ngêi kh¸c vÒ lèi sèng gi¶n
dÞ ë mäi khÝa c¹nh : lêi nãi, cö chØ, t¸c phong, c¸ch ¨n mÆc vµ th¸i ®é giao tiÕp víi
mäi ngêi, biÕt x©y dùng kÕ ho¹ch tù rÌn luyÖn, häc tËp nh÷ng tÊm g¬ng sèng gi¶n
dÞ cña mäi ngêi xung quanh ®Ó trë thµnh ngêi sèng gi¶n dÞ.

II. chuÈn bÞ :
- Tranh ¶nh, b¨ng h×nh, c©u chuyÖn, t×nh huèng thÓ hiÖn lèi sèng gi¶n dÞ.
- T×m thªm mét sè c©u th¬, c©u ca dao hoÆc tôc ng÷ nãi vÒ tÝnh gi¶n dÞ ë nhiÒu khÝa
c¹nh kh¸c nhau.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu :
Ho¹t ®éng cña Gv
Ho¹t ®éng cña Hs
Ho¹t ®éng 1 : giíi thiÖu bµi :
Gv kÓ mét c©u chuyÖn vÒ
B¸c Hå : ChiÕc nhµ sµn ®¬n s¬ còng lµ
n¬i ë, n¬i häp bé chÝnh trÞ, ®«i dÐp cao
su, bé quÇn ¸o kaki ®· b¹c mµu…
Tõ ®ã, Gv hái Hs suy nghÜ
g× vÒ B¸c qua nh÷ng ®iÒu ®ã.
Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu truyÖn ®äc :
1. T×m hiÓu truyÖn ®äc :
B¸c hå trong ngµy tuyªn ng«n ®éc
lËp.
Gäi Hs ®äc truyÖn.
B»ng hiÓu biÕt cña em vÒ lÞch
sö, h·y cho biÕt ngµy mïng 2 th¸ng 9
Ngµy Quèc kh¸nh cña níc Vn,
lµ ngµy cã ý nghÜa nh thÕ nµo trong lÞch ®ã lµ mét ngµy cã ý nghÜa träng ®¹i
sö cña d©n téc ta ?
trong tiÕn tr×nh lÞch sö cña d©n téc.
Trong thêi kh¾c thiªng liªng Êy,
mäi ngêi h×nh dung nh thÕ nµo vÒ sù

Lu ThÞ B¾c – Trêng THCS §Þnh T¨ng.

1

ThiÕt kÕ bµi d¹y C«ng d©n 7
xuÊt hiÖn cña B¸c Hå ?
Nhng tr¸i víi nh÷ng h×nh dung
Êy, B¸c Hå xuÊt hiÖn trong ngµy 2/9 víi
B¸c mÆc bé quÇn ¸o ka – ki,
cö chØ, lêi nãi vµ trang phôc ra sao?
®éi mò v¶i ®· b¹c mµu vµ ®i ®«i dÐp
cao su.
B¸c cêi ®«n hËu vµ vÉy tay chµo
®ång bµo.
Th¸i ®é nh ngêi cha hiÒn ®èi
Em cã suy nghÜ g× vÒ nh÷ng cö víi c¸c con.
chØ, hµnh ®éng, lêi nãi ®ã cña B¸c ?
B¸c hái ®ång bµo : T«i nãi
®ång bµo cã nghe râ kh«ng ?
B¸c ¨n mÆc ®¬n gi¶n, kh«ng
cÇu k×, phï hîp víi hoµn c¶nh ®Êt níc
lóc ®ã.
Th¸i ®é ch©n t×nh, cëi më ®·
xua tan tÊt c¶ nh÷ng g× cßn lµ xa c¸ch
gi÷a B¸c Hå – Chñ tÞch níc víi nh©n
GV chèt tÊt c¶ nh÷ng biÓu hiÖn d©n.
Êy cho ta thÊy B¸c lµ mét ngêi rÊt gi¶n
Lêi nãi cña B¸c dÔ hiÓu, gÇn gòi
dÞ.
th©n th¬ng víi mäi ngêi.
VËy em hiÓu sèng gi¶n dÞ lµ
sèng nh thÕ nµo ? Nh÷ng biÓu hiÖn cña
lèi sèng gi¶n dÞ ? V× sao ph¶i sèng gi¶n 2. Bµi häc :
dÞ ?
HS dùa vµo hiÓu biÕt vµ nh÷ng
th«ng tin trong néi dung bµi häc ®Ó tr¶
lêi. GV kh¸i ...
ThiÕt kÕ bµi d¹y C«ng d©n 7
TuÇn 1 bµi 1 tiÕt 1:
Sèng gi¶n dÞ
Ngµy d¹y :
Ngµy so¹n :
I. môc tiªu bµi häc :
- Gióp HS hiÓu thÕ nµo sèng gi¶n kh«ng gi¶n dÞ, t¹i sao cÇn ph¶i sèng gi¶n
dÞ.
- H×nh thµnh ë HS th¸i ®é quý träng sù gi¶n dÞ, ch©n thËt, xa l¸nh lèi sèng xa hoa,
h×nh thøc.
- Gióp HS biÕt ®¸ng gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n cña ngêi kh¸c lèi sèng gi¶n
ë mäi khÝa c¹nh : lêi nãi,chØ, t¸c phong, c¸ch ¨n mÆc vµ th¸i ®é giao tiÕp víi
mäi ngêi, biÕt x©y dùng ho¹ch rÌn luyÖn, häc tËp nh÷ng tÊm g¬ng sèng gi¶n
dÞ cña mäi ngêi xung quanh ®Ó trë thµnh ngêi sèng gi¶n dÞ.
II. chuÈn bÞ :
- Tranh ¶nh, b¨ng h×nh, c©u chuyÖn, t×nh huèng thÓ hiÖn lèi sèng gi¶n dÞ.
- T×m thªm mét sè c©u th¬, c©u ca dao hoÆc tôc ng÷ nãi vÒ tÝnh gi¶n dÞ ë nhiÒu khÝa
c¹nh kh¸c nhau.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu :
Ho¹t ®éng cña Gv Ho¹t ®éng cña Hs
Ho¹t ®éng 1 : giíi thiÖu bµi :
Gv kÓ mét c©u chuyÖn vÒ
B¸c Hå : ChiÕc nhµ sµn ®¬n còng
n¬i ë, n¬i häp chÝnh trÞ, ®«i dÐp cao
su, bé quÇn ¸o kaki ®· b¹c mµu…
®ã, Gv hái Hs suy nghÜ
g× vÒ B¸c qua nh÷ng ®iÒu ®ã.
Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu truyÖn ®äc :
B¸c hå trong ngµy tuyªn ng«n ®éc
lËp.
Gäi Hs ®äc truyÖn.
B»ng hiÓu biÕt cña em lÞch
sö, h·y cho biÕt ngµy mïng 2 th¸ng 9
lµ ngµy cã ý nghÜa nh thÕ nµo trong lÞch
sö cña d©n téc ta ?
Trong thêi kh¾c thiªng liªng Êy,
mäi ngêi nh dung nh thÕ nµo
1. T×m hiÓu truyÖn ®äc :
Ngµy Quèc kh¸nh cña níc Vn,
®ã mét ngµy ý nghÜa träng ®¹i
trong tiÕn tr×nh lÞch sö cña d©n téc.
Lu ThÞ B¾c Trêng THCS §Þnh T¨ng.
1
Thiết kế bài dạy công dân lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế bài dạy công dân lớp 7 - Người đăng: Kiều Bắc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Thiết kế bài dạy công dân lớp 7 9 10 560