Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế bài dạy môn luyện từ và câu

Được đăng lên bởi babydemen95
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 213 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tröôøng tieåu hoïcVónh Trung
GV: Phuøng Thò Tieát

THIEÁT KEÁ BAØI DAÏY
Moân :
Baøi :
Tuaàn : 29
Ngaøy daïy :

Luyeän töø vaø caâu
TÖØ NGÖÕ VEÀ CAÂY COÁI. ÑAËT - TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI
ÑEÅ LAØM GÌ ?

I./ MUÏC TIEÂU: Sau khi hoïc xong baøi, HS coù khaû naêng.
- Môû roäng voán töø veà caây coái.
- Tieáp tuïc luyeän taäp ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi “Ñeå laøm gì ?”.
II./ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Tranh aûnh 3, 4 loaøi caây aên quaû.
III./ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
1. Khôûi ñoäng : 1’
2. Baøi cuõ : 4’
- GV chia lôùp thaønh 2 phaàn goïi 2 HS leân baûng.
HS1: Vieát teân caùc loaøi caây aên quaû.
HS2: Vieát teân caùc loaøi caây löông thöïc, thöïc phaåm.
3. Baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa thaày
2’
1. Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi – Ghi ñeà
25’ 2. Hoïat ñoäng 2 : Höôùng daãn laøm baøi taäp.
Muïc tieâu : Qua caùc baøi taäp giuùp HS hieåu ñöôïc
noäi dung baøi.
Caùch tieán haønh :
+ Baøi taäp 1 : (Mieäng).
- GV gaén leân baûng 3, 4 tranh aûnh loaøi caây aên
quaû ñeå HS quan saùt.
+ Baøi taäp 2 : (Vieát)
GV chia lôùp thaønh caùc nhoùm phaùt giaáy khoå to
ñeå caùc nhoùm thaûo luaän.
- GV theo doõi nhaän xeùt.
+ Baøi taäp 3 : (Mieäng).
Yeâu caàu HS quan saùt töøng tranh trong SGK, noùi
veà vieäc laøm baïn nhoû trong tranh.
3’ 3. Hoïat ñoäng 3 : Cuûng coá, daën doø
- Nhaän xeùt tieát hoïc

Hoaït ñoäng cuûa troø

1 HS ñoïc yeâu caàu.
- 1, 2 HS leân baûng ghi teân caùc loaøi caây ñoù.
1 HS ñoïc yeâu caàu.
- Caùc nhoùm thaûo luaän ghi keát quaû vaøo
phieáu.
- Ñaïi dieän nhoùm leân daùn treân baûng.
- Quan saùt tranh suy nghó ñaët caâu hoûi coù
cuïm töø. Ñeå laøm gì ?

Tröôøng tieåu hoïcVónh Trung
GV: Phuøng Thò Tieát
IV./ RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................
Tröôøng tieåu hoïcVónh Trung
GV: Phuøng Thò Tieát
THIEÁT KEÁ BAØI DAÏY
Moân : Luyeän töø vaø caâu
Baøi : TÖØ NGÖÕ VEÀ CAÂY COÁI. ÑAËT - TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI
ÑEÅ LAØM GÌ ?
Tuaàn : 29
Ngaøy daïy :
I./ MUÏC TIEÂU: Sau khi hoïc xong baøi, HS coù khaû naêng.
- Môû roäng voán töø veà caây coái.
- Tieáp tuïc luyeän taäp ñaët vaø traû lôøi caâu hoûi “Ñeå laøm gì ?”.
II./ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
- Tranh aûnh 3, 4 loaøi caây aên quaû.
III./ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
1. Khôûi ñoäng : 1’
2. Baøi cuõ : 4’
- GV chia lôùp thaønh 2 phaàn goïi 2 HS leân baûng.
HS1: Vieát teân caùc loaøi caây aên quaû.
HS2: Vieát teân caùc loaøi caây löông thöïc, thöïc phaåm.
3. Baøi môùi :
Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø
2’ 1. Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi – Ghi ñeà
25’ 2. Hoïat ñoäng 2 : Höôùng daãn laøm baøi taäp.
Muïc tieâu : Qua caùc baøi taäp giuùp HS hieåu ñöôïc
noäi dung baøi.
Caùch tieán haønh :
+ Baøi taäp 1 : (Mieäng).
- GV gaén leân baûng 3, 4 tranh aûnh loaøi caây aên
quaû ñeå HS quan saùt.
+ Baøi taäp 2 : (Vieát)
GV chia lôùp thaønh caùc nhoùm phaùt giaáy khoå to
ñeå caùc nhoùm thaûo luaän.
- GV theo doõi nhaän xeùt.
+ Baøi taäp 3 : (Mieäng).
Yeâu caàu HS quan saùt töøng tranh trong SGK, noùi
veà vieäc laøm baïn nhoû trong tranh.
3’ 3. Hoïat ñoäng 3 : Cuûng coá, daën doø
- Nhaän xeùt tieát hoïc
1 HS ñoïc yeâu caàu.
- 1, 2 HS leân baûng ghi teân caùc loaøi caây ñoù.
1 HS ñoïc yeâu caàu.
- Caùc nhoùm thaûo luaän ghi keát quaû vaøo
phieáu.
- Ñaïi dieän nhoùm leân daùn treân baûng.
- Quan saùt tranh suy nghó ñaët caâu hoûi coù
cuïm töø. Ñeå laøm gì ?
Thiết kế bài dạy môn luyện từ và câu - Trang 2
Thiết kế bài dạy môn luyện từ và câu - Người đăng: babydemen95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thiết kế bài dạy môn luyện từ và câu 9 10 997