Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ BÀI TẬP HÓA HỌ THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN PISA

Được đăng lên bởi Trinh Phạm
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
b

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA HÓA HỌC
-----oOo-----

CHUYÊN ĐỀ

BÀI TẬP HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
ĐỀ TÀI

THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP HÓA HỌC
THEO HƯỚNG TIẾP CẬN PISA

GVHD: PGS. TS. Trịnh Văn Biều
HVTH: Nguyễn Diễm Tuyết – Khóa 25
Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp
dạy học Hóa học

Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 12 / 2015

Thiết kế và sử dụng bài tập Hóa học theo hướng tiếp cận PISA

GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Biều

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU

MỞ ĐẦU
Giáo dục Việt Nam trong năm 2012 có một dấu ấn quan trọng khi lần đầu tiên nước ta có khoảng
5.100 học sinh ở độ tuổi 15 của 162 trường thuộc 59 tỉnh, thành phố, cùng với hơn 70 quốc gia khác trên
thế giới tham gia vào cuộc khảo sát chính thức của PISA 2012 - (viết tắt của cụm từ tiếng Anh
"Programme for International Student Assessment”, được dịch là "Chương trình đánh giá học sinh quốc
tế” do tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế ("Organization for Economic Co- operation and
Development”, thường được viết tắt là OECD) khởi xướng và triển khai từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 4
năm 2012. Cho tới nay, PISA là cuộc khảo sát giáo dục duy nhất trên thế giới có tính chu kì (3 năm 1 lần)
để đánh giá kiến thức và kỹ năng của học sinh ở độ tuổi 15 - độ tuổi kết thúc giáo dục bắt buộc ở hầu hết
các quốc gia. PISA nổi bật nhờ quy mô toàn cầu và tính chu kỳ. Mục tiêu của chương trình PISA nhằm
kiểm tra xem, khi đến độ tuổi kết thúc phần giáo dục bắt buộc, học sinh đã được chuẩn bị để đáp ứng các
thách thức của cuộc sống sau này ở mức độ nào. Nội dung đánh giá của PISA hoàn toàn được xác định
dựa trên các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cuộc sống tương lai, không dựa vào nội dung các chương
HVTH: Nguyễn Diễm Tuyết

Thiết kế và sử dụng bài tập Hóa học theo hướng tiếp cận PISA

GVHD: PGS.TS Trịnh Văn Biều

trình giáo dục quốc gia. Thay vì kiểm tra sự thuộc bài theo các chương trình giáo dục cụ thể, PISA xem
xét khả năng của học sinh ứng dụng các kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực chuyên môn cơ bản, khả
năng phân tích, lý giải và truyền đạt một cách có hiệu quả khi họ xem xét, diễn giải và giải quyết các vấn
đề. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, PISA được đánh giá là cuộc khảo sát tin cậy về kiến thức và kỹ
năng của học sinh.
Việc sử dụng hệ thống bài tập theo cách tiếp cận của
PISA trong dạy học hóa học ở trường THPT là rất quan
trọng, mang tính thiết thực cao. Tuy nhiên, thực tế hiện
nay, các bài tập hóa học ở trường THPT được xây dựng
theo hướng này gần như chưa nhiều. Với những lý do
trên, tôi nghiên cứu đề tài: ...
b


-----oOo-----

 !

""#$%&
'("

#%)*+,-#.,/01
#)2134,%/4513678-9:;<
-13=,,2>,-)?@A1B,C>D-EF,2D-GD
HI3-JK9:-JK
->,-D-LM-N/,-
-G,2O;P;QO<
THIẾT KẾ BÀI TẬP HÓA HỌ THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN PISA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ BÀI TẬP HÓA HỌ THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN PISA - Người đăng: Trinh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
THIẾT KẾ BÀI TẬP HÓA HỌ THEO ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN PISA 9 10 696