Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế kịch bản sư phạm

Được đăng lên bởi supham-supham
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3811 lần   |   Lượt tải: 6 lần
PHỤC LỤC A
THIẾT KẾ KỊCH BẢN SƯ PHẠM
Tên bài học: ……………………………………..
Mục tiêu: Sau bài học này, người học có khả năng:
- ……………………………………..
- ………………………………………
Kịch bản chi tiết
1. Đề mục 1
Khái niệm cần
học (nội dung)

Nội dung

Các thông tin quan trọng cần ghi nhận

……………………………………………………

…………………………………………………

………………..

……………………………………………………

…………………………………………………

Nghiên cứu sự
kiện học tập

Sự kiện:

Công việc:

Yêu cầu:

……………………….

……………………….

Thảo luận

File sự kiện:

……………………………… ………………………….
Nội dung thảo luận:………………………………….
- Gợi ý 1 ……………………………………………..

- Phản hồi 1 ……………………………………...

- Gợi ý 2 ……………………………………………..

- Phản hồi 2 ……………………………………...

- Gợi ý 3 ……………………………………………..

- Phản hồi 3 ……………………………………...

- Gợi ý 4 …………………………………………….

- Phản hồi 4 ……………………………………...

2. Đề mục 2
Khái niệm cần
học (nội dung)
………………..

Nội dung

Các thông tin quan trọng cần ghi nhận

……………………………………………………

…………………………………………………

Nghiên cứu sự
kiện học tập
Thảo luận

……………………………………………………

…………………………………………………

Sự kiện:

Công việc:

Yêu cầu:

……………………….

……………………….

File sự kiện:

……………………………… ………………………….
Nội dung thảo luận:………………………………….
- Gợi ý 1 ……………………………………………..
- Gợi ý 2 ……………………………………………..

- Phản hồi 1 ……………………………………...

- Gợi ý 3 ……………………………………………..

- Phản hồi 2 ……………………………………...

- Gợi ý 4 …………………………………………….

- Phản hồi 3 ……………………………………...

VÍ DỤ MẪU KỊCH BẢN SƯ PHẠM
Tên bài học: ỨNG DỤNG TRIAC ĐIỀU KHIỂN ĐÈN SÁNG MỜ, SÁNG TỎ
Mục tiêu: Sau bài học này, người học có các khả năng sau:
- Mô tả và vẽ lại được sơ đồ mạch điều khiển đèn sáng mờ, sáng tỏ dùng Triac.
- Trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điều khiển đèn sáng mờ, sáng tỏ dùng Triac.
Kịch bản chi tiết:
1. Sơ đồ mạch điều khiển đèn sáng mờ, sáng tỏ
Khái
Nội dung: (Sơ đồ nguyên lý)
niệm
cần
học

Các thông tin quan trọng cần ghi nhận
- Các linh kiện trong mạch (Tên, giá
trị, số lượng, tác dụng của chúng
trong mạch)

Sơ đồ mạch điện gồm hai đoạn mạch: Đoạn mạch dùng để tạo dòng điện kích và
đoạn mạch chính.
- Đoạn mạch A-B-C gồm biến trở 100K, điện trở 10K và tụ điện 220nF mắc nối
tiếp nhau tạo thành mạch dịch pha. Điện áp xoay chiều lấy ra tại điểm B chậm
pha hơn điện áp nguồn 1 góc α dung để kích dẫn Triac. Độ lệch pha phụ thuộc
vào thời hằng của dòng điện qua đoạn mạch, để thay đổi độ lệch pha ta dung biến
trở 100K.
- Đoạn mạch A-MT2-MT1-C là mạch chính gồm 1 đèn 220V/100W mắc nối tiếp
với Triac TIC226. Triac được kích dẫn bằng một mạch dịch pha (A-B-C) thông
qua Diac.
Nghiên Sự kiện:
File sự kiện:
Công ...
PHỤC LỤC A
THIẾT KẾ KỊCH BẢN SƯ PHẠM
Tên bài học: ……………………………………..
Mục tiêu: Sau bài học này, người học có khả năng:
- ……………………………………..
- ………………………………………
Kịch bản chi tiết
1. Đề mục 1
Khái niệm cần
học (nội dung)
………………..
Nội dung
……………………………………………………
……………………………………………………
Các thông tin quan trọng cần ghi nhận
…………………………………………………
…………………………………………………
Nghiên cứu sự
kiện học tập
Sự kiện:
………………………………
File sự kiện:
………………………….
Công việc:
……………………….
Yêu cầu:
……………………….
Thảo luận Nội dung thảo luận:………………………………….
- Gợi ý 1 ……………………………………………..
- Gợi ý 2 ……………………………………………..
- Gợi ý 3 ……………………………………………..
- Gợi ý 4 …………………………………………….
- Phản hồi 1 ……………………………………...
- Phản hồi 2 ……………………………………...
- Phản hồi 3 ……………………………………...
- Phản hồi 4 ……………………………………...
2. Đề mục 2
Khái niệm cần
học (nội dung)
………………..
Nội dung
……………………………………………………
Các thông tin quan trọng cần ghi nhận
…………………………………………………
Thiết kế kịch bản sư phạm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế kịch bản sư phạm - Người đăng: supham-supham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Thiết kế kịch bản sư phạm 9 10 500