Ktl-icon-tai-lieu

THIÊT ́ KẾ VÀ TỔ CHỨC TOUR DU LICH

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAÌ GIANG
̉
MÔN

THIÊT
́ KẾ VÀ TỔ CHỨC TOUR DU LICH
̣

Vung
̃ Tau,
̀ 9/2009

TAÌ LIÊU
̣ THAM KHAO
̉
1. Giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành, Nguyễn
Văn Đính và Phạm Hồng Chương, Nxb Thông
́ kê;
2. Giao
́ trinh
̀ quan
̉ trị kinh doanh lữ hanh,
̀
Nguyêñ
Văn Manh
̣ và Pham
̣ Hông
̀ Chương, Nxb Đaị hoc̣
Kinh tế Quôć dân;
3. Công nghệ du lich,
̣ Dennis L. Foster, Dich
̣ giả Trân
̀
Đinh
̀ Hai,
̉ Nxb Thông
́ kê
4. Câm
̉ nang nghiêp
̣ vụ tiêp
́ thị và du lich,
̣ Trân
̀ Ngoc̣
Nam và Hoang
̀ Anh, NXb Lao đông
̣ – Xã hôị
5. Taì liêu
̣ về cać tuyên
́ điêm
̉ du lich
̣
6. internet, baó hinh…
̀

YÊU CÂU
̀ CUA
̉ MÔN HOC
̣
Sv cân
̀ trang bị cho những kiên
́ thức vê:̀
- Cać tuyên
́ điêm
̉ du lich
̣
- Quan
̉ trị kinh doanh, Nguôn
̀ nhân lực, Du lich
̣
- Makettinh du lich
̣
Có tinh thân
̀ lam
̀ viêc̣ theo nhom,
́ tham gia thao
̉ luân
̣

NÔỊ DUNG MÔN HOC
̣
Chương 1. Môṭ số vân
́ đề cơ ban
̉ về kinh doanh lữ
hanh
̀
Chương 2. Thiêt́ kế chương trinh
̀ du lich
̣
Chương 3. Tổ chức thực hiên
̣ chương trinh
̀ du lich
̣

CHƯƠNG 1. MÔT
̣ SỐ VÂN
́ ĐỀ CƠ BAN
̉ VỀ
KINH DOANH LỮ HANH
̀
(KDLH)
1.Kinh doanh lữ hanh
̀
      Là việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị
trường, thiết lập các chương trình du lịch trọn
gói hay từng phần, quảng cáo và bán các chương
trình này trực tiếp hay gián tiếp qua các trung
gian hay văn phòng đại diện, tổ chức thực hiện
chương trình và hướng dẫn du lịch. Các DNLH
đương nhiên được phép tổ chức mạng lưới đại
lý lữ hành.

2.Đánh giá chất lượng sản phẩm của CTDL:
Đánh giá theo thiết kế và thực hiện:
- Chất lượng thiết kế:
+ Sự hài hoà, hợp lý, an toàn của lịch trình, lộ trình
+ Tuyến điểm du lịch, các dịch vụ phù hợp với mục
đích và động cơ chính của chuyến đi
+ Tính hấp dẫn và độc đáo của các tài nguyên du lịch
trong chương trình
+ Sự cung cấp dịch vụ du lịch
+ Giá cả

­ C hất lượng thực hiện:
+ dịch vụ bán và đăng ký đặt chỗ
+ C hất lượng H D V
+ S ản phẩm , dịch vụ của các nhà cung cấp
+ Điều kiện về m ôi trường, kinh tế, xã hội…
+ S ự hài lòng của du khách
+ S ự quan tâm  của doanh nghiệp với C TD L

...
BAI GIANG MÔǸ ̉
THIÊT KÊ VA TÔ CH C TOUR DU LICH́ ́ ̀ ̉ Ứ ̣
Vung Tau, 9/2009̃ ̀
THIÊT ́ KẾ VÀ TỔ CHỨC TOUR DU LICH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIÊT ́ KẾ VÀ TỔ CHỨC TOUR DU LICH - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
THIÊT ́ KẾ VÀ TỔ CHỨC TOUR DU LICH 9 10 564