Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo công khia cam kết chất lượng đào tạo của chương trình đạo tạo thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính

Được đăng lên bởi quangcm8385
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
mẫu 20 - ĐHQGHN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Biểu

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính
Năm học 2011-2012
1. Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đối với người học
-

Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ Thông tin hoặc phù hợp với ngành Công nghệ Thông tin: Cử
nhân/Kỹ sư Công nghệ thông tin, Cử nhân/Kỹ sư Tin học, Cử nhân/Kỹ sư Toán - Tin, Cử nhân Toán – Tin ứng
dụng.
- Có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy ngành gần với ngành Công nghệ Thông tin (CNTT), đã học bổ túc kiến
thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ Thông tin.
- Các điều kiện khác về văn bằng và thâm niên công tác theo Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà
Nội.
2. Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học
Ngoài cơ sở vật chất chung của Nhà trường như hệ thống giảng đường, Phòng thí nghiệm, Thư viện ĐHQG, bộ môn
KHMT còn có tủ sách riêng phục vụ giảng viên và học viên liên quan đến chuyên ngành KHMT và thường xuyên bổ sung,
cập nhật. Nhà trường và Khoa CNTT còn bố trí 1 phòng làm việc riêng cho các học viên. Ngoài ra, học viên có thể tham gia
làm việc tại các Phòng thí nghiệm của Khoa như Phòng thí nghiệm Tương tác người máy, Phòng thí nghiệm Các hệ thống
thông minh…
3. Đội ngũ giảng viên:

Đội ngũ giảng viên từ các đơn vị của ĐHQG Hà Nội, các Trường Viện liên kết, của Trường Đại học Công nghệ và
của Khoa CNTT. Khoa CNTT hiện có 10 Giáo sư, Phó giáo sư và trên 30 Tiến sĩ đủ trình độ để tham gia giảng dạy chương
trình.
4. Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
Khoa CNTT tạo điều kiện để học viên tham gia các sinh hoạt học thuật trong Khoa như Hội thảo, Xemine, tham gia
vào các đề tài, dự án của Khoa và của Nhà trường. Bố trí phòng làm việc riêng, sử dụng trang thiết bị của Khoa, Bộ môn
cũng như của các Phòng thí nghiệm.
5. Yêu cầu về thái độ học tập của người học
- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến
- Tham gia đầy đủ giờ giảng của giảng viên
- Tích cực thực hiện các bài tập, đề án của môn học, tham gia nghiêm túc các kỳ thi hết môn, bảo vệ luận văn tốt
nghiệp …
- Tham gia các sinh hoạt học thuật, sinh hoạt cộng đồng khác khi Nhà trường và Khoa yêu cầu.
- Thực hiện đầy đủ qui chế đào tạo Sau đại học do ĐHQG Hà Nội ban hành và các qui định khác của Nhà trường.
6. Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng trình độ ngoại ngữ đạt được

Mục tiêu
Chương trình đào tạo thạc sĩ Khoa học Máy tính đạt trình độ quốc tế được thực hiện tại Kh...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Biểu
mẫu 20 - ĐHQGHN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Máy tính
Năm học 2011-2012
1. Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đối với người học
- bằng tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ Thông tin hoặc phù hợp với ngành ng nghệ Thông tin: Cử
nhân/Kỹ Công nghệ thông tin, C nhân/Kỹ sư Tin học, Cử nhân/K Toán - Tin, Cử nhân Toán Tin ứng
dụng.
- bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy ngành gần với ngành Công nghệ Thông tin (CNTT), đã học bổ túc kiến
thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ Thông tin.
- Các điều kiện khác v văn bằng thâm niên ng tác theo Quy chế đào tạo sau đại học Đại học Quốc gia Hà
Nội.
2. Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học
Ngoài cơ sở vật chất chung của Nhà trường như hệ thống giảng đường, Phòng thí nghiệm, Thư viện ĐHQG, bộ môn
KHMT còn có tủ sách riêng phục vụ giảng viên và học viên liên quan đến chuyên ngành KHMT và thường xuyên bổ sung,
cập nhật. Nhà trường và Khoa CNTT còn bố trí 1 phòng làm việc riêng cho các học viên. Ngoài ra, học viên có thể tham gia
làm việc tại các Phòng thí nghiệm của Khoa như Phòng t nghiệm Tương tác người máy, Phòng t nghiệm Các hệ thống
thông minh…
3. Đội ngũ giảng viên:
Thông báo công khia cam kết chất lượng đào tạo của chương trình đạo tạo thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính - Trang 2
Thông báo công khia cam kết chất lượng đào tạo của chương trình đạo tạo thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính - Người đăng: quangcm8385
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thông báo công khia cam kết chất lượng đào tạo của chương trình đạo tạo thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính 9 10 252