Ktl-icon-tai-lieu

Thông báo tuyển sinh Sau đại học Học viện Kỹ thuật Quân sự

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 594 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ QUỐC PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

239 /TB-HV

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh sau đại học năm 2014
Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ ban hành kèm theo Thông tư
10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011, Quyết định chuyển đổi chuyên
ngành đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ kèm theo Quyết định số 4435/QĐBGDĐT ngày 17 tháng 10 năm 2012 và Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ ban
hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm
2014 thành 02 đợt:
- Đợt 01: Tháng 5 năm 2014;
- Đợt 02: Tháng 11 năm 2014.
Các thông tin chi tiết về tuyển sinh như sau:
I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH
ĐÀO TẠO:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
- Cao học (CH): 950;
- Nghiên cứu sinh (NCS): 65 (Thông tin về đề tài nghiên cứu và cán bộ
hướng dẫn NCS xem chi tiết ở Phụ lục I).
2. Các ngành đào tạo trình độ thạc sỹ (Đợt 01):
- Kỹ thuật hoá học;
- Khoa học máy tính;
- Hệ thống thông tin;
- Kỹ thuật rađa - dẫn đường;
- Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (gồm các chuyên ngành hẹp):
+ Tự động hóa;
+ Điều khiển các thiết bị bay.
- Kỹ thuật điện tử;
- Cơ kỹ thuật;
- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;
- Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt (gồm các chuyên ngành hẹp):
+ Xây dựng công trình đặc biệt;
+ Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
- Kỹ thuật cơ khí động lực (gồm các chuyên ngành hẹp):
+ Kỹ thuật ô tô - máy kéo;
+ Kỹ thuật xe máy công binh.
- Kỹ thuật cơ khí (gồm các chuyên ngành hẹp):
+ Công nghệ chế tạo máy;

+ Cơ điện tử;
- Chỉ huy, quản lý kỹ thuật;
- Quản lý khoa học và công nghệ.
3. Các ngành đào tạo trình độ tiến sĩ (Đợt 01):
- Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá;
- Kỹ thuật cơ khí động lực;
- Kỹ thuật cơ khí;
- Cơ kỹ thuật;
- Cơ học vật rắn;
- Kỹ thuật điện tử;
- Kỹ thuật rađa - dẫn đường;
- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;
- Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt;
- Toán ứng dụng;
- Cơ sở toán học cho tin học;
- Chỉ huy, quản lý kỹ thuật.
II. TUYỂN SINH CAO HỌC

1. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.
2. Điều kiện về văn bằng dự thi:
Người dự thi cần thoả mãn một trong các điều kiện sau đây:
- Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên
ngành đăng ký dự thi. Những trường hợp này không phải học bổ sung kiến thức
trước khi dự thi;
- Có bằng tốt nghiệp đại học gần với ngành, chuyên ngành dự thi. Những
trường hợp này...
B QUC PHÒNG CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
HC VIN KỸ THUT QUÂN S Độc lp - T do - Hnh phúc
Số: 239 /TB-HV Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014
THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh sau đại học năm 2014
Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ ban hành kèm theo Thông
10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011, Quyết định chuyển đổi chuyên
ngành đào tạo trình độ thạc s, tiến s kèm theo Quyết định số 4435/QĐ-
BGDĐT ngày 17 tháng 10 năm 2012 Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ ban
hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
Học viện Kỹ thuật Quân sự thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học năm
2014 thành 02 đợt:
- Đợt 01: Tháng 5 năm 2014;
- Đợt 02: Tháng 11 năm 2014.
Các thông tin chi tiết về tuyển sinh như sau:
I. CH TIÊU TUYN SINH VÀ CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH
ĐÀO TẠO:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
- Cao học (CH): 950;
- Nghiên cứu sinh (NCS): 65 (Thông tin v đề tài nghiên cứu và cán bộ
hướng dẫn NCS xem chi tiết ở Phụ lục I).
2. Các ngành đào tạo trình độ thạc sỹ (Đợt 01):
- Kỹ thuật hoá học;
- Khoa học máy tính;
- Hệ thống thông tin;
- Kỹ thuật rađa - dẫn đường;
- Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (gồm các chuyên ngành hẹp):
+ Tự động hóa;
+ Điều khiển các thiết bị bay.
- Kỹ thuật điện tử;
- Cơ kỹ thuật;
- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;
- Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt (gồm các chuyên ngành hẹp):
+ Xây dựng công trình đặc biệt;
+ Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
- Kỹ thuật cơ khí động lực (gồm các chuyên ngành hẹp):
+ Kỹ thuật ô tô - máy kéo;
+ Kỹ thuật xe máy công binh.
- Kỹ thuật cơ khí (gồm các chuyên ngành hẹp):
+ Công nghệ chế tạo máy;
Thông báo tuyển sinh Sau đại học Học viện Kỹ thuật Quân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông báo tuyển sinh Sau đại học Học viện Kỹ thuật Quân sự - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thông báo tuyển sinh Sau đại học Học viện Kỹ thuật Quân sự 9 10 266