Ktl-icon-tai-lieu

thống kê

Được đăng lên bởi conandtd
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 5412 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BÀI GIẢNG

NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
KINH TẾ

Biên soạn :
TS. Lê Thị Thiên Hương

Mục Lục
trang
Chương I. Giới thiệu môn học
I.1. Khái niệm và chức năng của thống kê
I.2. Các khái niệm cơ bản
I.3. Cấp bậc đo lường và thang đo dữ liệu

2
2
2
3

Chương II. Thu thập và trình bày dữ liệu
II.1. Thu thập dữ liệu
II.2. Trình bày dữ liệu
Bài tập

5
5
6
12

Chương III. Tóm tắt dữ liệu bằng các đại lượng thống kê mô tả
III.1. Các đại lượng đo lường khuynh hướng tập trung
III.2. Các đặc trưng đo lường độ phân tán
III.3. Khảo sát hình dáng phân phối dữ liệu
Bài tập

14
14
19
23
24

Chương IV. Ước lượng các đặc trưng của tổng thể
IV.1. Bài toán ước lượng
IV.2. Ước lượng trung bình tổng thể
IV.2. Ước lượng tỷ lệ tổng thể
IV.2. Xác định cỡ mẫu
Bài tập

27
27
27
28
29
30

Chương V. Kiểm định giả thuyết về các đặc trưng tổng thể
V.1. Bài toán kiểm định
V.2. Kiểm định giả thuyết về trung bình tổng thể
V.3. Kiểm định giả thuyết về tỷ lệ tổng thể
Bài tập

32
32
34
37
39

Chương VI. Phân tích phương sai một yếu tố
Bài tập

41
44

Chương VII. Kiểm định phi tham số
VII.1. Kiểm định dấu và hạng Wilconxon
VII.2. Kiểm định Mann- Withney
VII.3.Kiểm định Chi bình phương
Bài tập

46
46
49
51
55

Chương VIII. Chỉ số
VIII.1. Khái niệm, đặc điểm và ứng dụng của chỉ số
VIII.2. Chỉ số phát triển
Bài tập

58
58
59
61

Chương IX. Các phương pháp dự đoán theo dãy số thời gian
IX.1. Dãy số thời gian
IX.2. Phân tích đặc điểm biến động của hiện tượng theo thời gian
IX.3. Biểu hiện xu hướng của hiện tượng
IX.4. Dự đoán thống kê
Bài tập

63
63
64
66
69
70

Trang 1

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU MÔN HỌC
I.1. KHÁI NIỆM VÀ CHỨC NĂNG CỦA THỐNG KÊ
1. Khái niệm
Có thể hiểu khái niệm thống kê trên hai góc độ:
- Góc độ lí luận: Thống kê là một môn khoa học kinh tế, nghiên cứu mặt lượng trong mối liên hệ
chặt chẽ với mặt chất của các hiện tượng và quá trình kinh tế xã hội, phát sinh trong điều kiện thời
gian và địa điểm cụ thể.
- Góc độ nghiệp vụ: Thống kê có thể hiểu là các số liệu thể hiện thông tin về đối tượng nghiên cứu.
Một cách tổng quát, có thể định nghĩa Thống kê là một nhánh của toán học liên quan đến việc thu
thập, phân tích và trình bày các dữ liệu. Đây là một khoa học bao gồm một hệ thống các phương
pháp từ việc thu thập, trình bày, tóm tắt dữ liệu đến các phương pháp phân tích và dự đoán, giúp các
nhà quản lí đưa ra các quyết định.
2. Chức năng của thống kê
Quá trình nghiên cứu thống kê trải qua ba giai đoạn có quan hệ chặt chẽ và mật thiết với nhau, trong
đó giai đoạn trước làm tiền đề để thực hiện giai đ...
BÀI GIẢNG
NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
KINH TẾ
Biên soạn :
TS. Lê Thị Thiên Hương
thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thống kê - Người đăng: conandtd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
thống kê 9 10 778