Ktl-icon-tai-lieu

THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 530 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỐNG KÊ
ĐỊA CHẤT

1

Hồ sơ khảo sát địa chất phục vụ thiết kế nền móng có số lượng hố khoan nhiều và
số lượng mẫu đất trong một lớp đất lớn. Vấn đề đặt ra là những lớp đất này ta phải chọn
được chỉ tiêu đại diện cho nền.
Ban đầu khi khoan lấy mẫu dựa vào sự quan sát thay đổi màu, hạt độ mà ta phân
chia thành từng lớp đất.
Theo QPXD 45-78 được gọi là một lớp địa chất công trình khi tập hợp các giá trị có
đặc trưng cơ -lý của nó phải có hệ số biến động ν đủ nhỏ. Vì vậy ta phải loại trừ những
mẫu có số liệu chênh lệch với giá trị trung bình lớn cho một đơn nguyên địa chất.
Vậy thống kê địa chất là một việc làm hết sức quan trọng trong tính toán nền móng.
I. LÝ THUYẾT THỐNG KÊ:
1. Trình tự thống kê các chỉ tiêu vật lý : ( γ w ; γ , )
• Bước 1 : Tập hợp số liệu của các chỉ tiêu ở từng lớp đất cho tất cả các hố khoan.
Thường các hố khoan được phân chia thành các lớp đất, do đó chỉ cần tập hợp số liệu các
đại vật lý của cùng lớp đất ở tất cả các hố khoan.
•

Bước 2 : Tính giá trị trung bình các chỉ tiêu :
n

A=

∑A

i

1

n

Với: Ai là giá trị riêng của đặc trưng thí nghiệm riêng trong cùng lớp đất.
n số mẫu thí nghiệm của đại lượng A trong cùng lớp đất
•

Bước 3 : Loại bỏ các sai số thô:
Loại bỏ giá trị sai lệch quá lớn Ai do thí nghiệm ra khỏi tập hợp khi:
A − Ai ≥ νσ CM
σ CM =

1 n
( Ai − A) 2
∑
n 1

σ CM =

1 n
∑ ( Ai − A) 2 , Nếu số lượng mẫu thí nghiệm n > 25
n −1 1

, Nếu số lượng mẫu thí nghiệm n ≤ 25

σ CM : Độ lệch quân phương trung bình
ν : Tiêu chuẩn thống kê, lấy theo số lượng mẫu thí nghiệm n với độ tin
cậy hai phía α = 0.95 ( theo cường độ) theo bảng 1.1 sau:

Trong đó :

bảng 1.1 tra v theo n
số lượng mẫu giá trị v

số lượng mẫu

giá trị v

số lượng mẫu

giá trị v
2

n
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
•

2.07
2.18
2.27
2.35
2.41
2.47
2.52
2.56
2.60
2.64
2.67
2.70

n
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Bước 4 : Xác định hệ số biến động v =
Với : σ =

n
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

2.73
2.75
2.78
2.80
2.82
2.84
2.86
2.88
2.90
2.91
2.93
2.94

2.96
2.97
2.98
3.00
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08

σ
ATB

1 n
( Ai − A) 2 ,
∑
n −1 1

Điều kiện : v ≤ [ v ], nếu không thõa mãn điều kiện thì chia nhỏ lớp đất cho thõa mãn
điều kiện . Trong đó [ v ] được tra theo bảng 1.2 :
Đặc trưng của đất
Tỷ trọng hạt
Trọng lượng riêng
Độ ẩm tự nhiên
Giới hạn Atterberg
Module biến dạng
Chỉ tiêu sức chống cắt
Cường độ nén một trục

Hệ số biến động [n]
0.01
0.05
0.15
0.15
0.30
0.30
0.40

•

Bước 5 : Tính giátrị tiêu chuẩn A tc cho mỗi lớp đất:
Sau khi loại ...
TH NG KÊ
Đ A CH T
1
THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT 9 10 53