Ktl-icon-tai-lieu

Thông số neo OVM 15

Được đăng lên bởi tiendatcd1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1304 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vật tư dự ứng lực OVM 15/13 với tính năng chịu lực tốt, sức nén và chịu lực cao phù hợp với
các công trình thi công và dự án. OVM 15/13 có hai loại : neo đơn và neo chùm đảm bảo yêu cầu
đòi hỏi của các nhà thầu cũng như các đối tác trong và ngoài nước.
Bảng thông số kĩ thuật cơ bản của một số chủng loại Neo dự ứng lực OVM 13/15
pecification
No of Bearing plate Duct Anch or
Spiral
Stressing Jack
strands
Head
Reinforcement
AxBxFC
OVM 15(13)-1
OVM 15-2
OVM 13-2
OVM15-3
OVM13-3
OVM15-4
OVM13-4
OVM15-5
OVM13-5
OVM 15-6
OVM13-6/7
OVM15-7
OVM13-8
OVM15-8
OVM13-9
OVM15-9
OVM13-10/11
OVM15-10
OVM13-12
OVM15-11
OVM13-13
OVM15-12
OVM13-14
OVM15-13
OVM13-15/16
OVM15-14
OVM13-17

1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6/7
7
8
8
9
9
11
10
12
11
13
12
14
13
16
14
17

80x80x14
115x100x70
115x100x65
135x110x83
120x130x80
165x120x93
135x130x80
180x130x93
145x130x80
210x160x108
190x150x100
210x160x108
190x150x100
220x160x125
190x150x108
240x180x125
216x180x134
270x210x140
230x180x134
270x210x140
230x180x134
270x210x140
230x180x134
270x210x140
240x220x140
285x220x152
240x220x140

Inner
Dia
50
50
50
50
55
50
55
50
70
60
70
60
80
70
80
80
90
80
90
80
90
80
90
90
90
90

ExF
46x48
85x48
75x50
85x48
80x50
100x48
90x50
115x48
100x55
126x48
115x55
126x50
130x55
143x53
137x60
152x53
157x60
166x55
157x60
166x60
165x65
166x65
195x70
178x65
195x70
178x65
195x70

G
80
130
110
130
120
150
135
170
145
200
165
200
175
240
190
240
216
270
216
270
230
270
230
270
240
285
240

H
6
10
10
10
10
12
10
12
12
12
14
12
16
14
16
14
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20

YDC240QX
YCW100B
YCW100B
YCW100B
YCW100B
YCW100B
YCW100B
YCW100B/150B
YCW100B
YCW150B
YCW100B
YCW150B/250B
YCW150B
YCW250B
YCW150B
YCW250B
YCW150B
YCW250B
YCW150B
YCW250B
YCW250B
YCW250B/350B
YCW250B
YCW350B
YCW250B
YCW350B
YCW250B

...
Vật tư dự ứng lực OVM 15/13 với tính năng chịu lực tốt, sức nén và chịu lực cao phù hợp với
các công trình thi công và dự án. OVM 15/13 có hai loại : neo đơn và neo chùm đảm bảo yêu cầu
đòi hỏi của các nhà thầu cũng như các đối tác trong và ngoài nước.
Bảng thông số kĩ thuật cơ bản của một số chủng loại Neo dự ứng lực OVM 13/15
pecification No of
strands
Bearing plate Duct Anch or
Head
Spiral
Reinforcement
Stressing Jack
AxBxFC Inner
Dia
ExF G H
OVM 15(13)-1 1 80x80x14 - 46x48 80 6 YDC240QX
OVM 15-2 2 115x100x70 50 85x48 130 10 YCW100B
OVM 13-2 2 115x100x65 50 75x50 110 10 YCW100B
OVM15-3 3 135x110x83 50 85x48 130 10 YCW100B
OVM13-3 3 120x130x80 50 80x50 120 10 YCW100B
OVM15-4 4 165x120x93 55 100x48 150 12 YCW100B
OVM13-4 4 135x130x80 50 90x50 135 10 YCW100B
OVM15-5 5 180x130x93 55 115x48 170 12 YCW100B/150B
OVM13-5 5 145x130x80 50 100x55 145 12 YCW100B
OVM 15-6 6 210x160x108 70 126x48 200 12 YCW150B
OVM13-6/7 6/7 190x150x100 60 115x55 165 14 YCW100B
OVM15-7 7 210x160x108 70 126x50 200 12 YCW150B/250B
OVM13-8 8 190x150x100 60 130x55 175 16 YCW150B
OVM15-8 8 220x160x125 80 143x53 240 14 YCW250B
OVM13-9 9 190x150x108 70 137x60 190 16 YCW150B
OVM15-9 9 240x180x125 80 152x53 240 14 YCW250B
OVM13-10/11 11 216x180x134 80 157x60 216 16 YCW150B
OVM15-10 10 270x210x140 90 166x55 270 16 YCW250B
OVM13-12 12 230x180x134 80 157x60 216 16 YCW150B
OVM15-11 11 270x210x140 90 166x60 270 16 YCW250B
OVM13-13 13 230x180x134 80 165x65 230 16 YCW250B
OVM15-12 12 270x210x140 90 166x65 270 16 YCW250B/350B
OVM13-14 14 230x180x134 80 195x70 230 16 YCW250B
OVM15-13 13 270x210x140 90 178x65 270 16 YCW350B
OVM13-15/16 16 240x220x140 90 195x70 240 20 YCW250B
OVM15-14 14 285x220x152 90 178x65 285 20 YCW350B
OVM13-17 17 240x220x140 90 195x70 240 20 YCW250B
Thông số neo OVM 15 - Trang 2
Thông số neo OVM 15 - Người đăng: tiendatcd1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thông số neo OVM 15 9 10 335