Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Được đăng lên bởi phamngoctan02
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
sQ GlAO D\JC vA DAo TAO
TRUONG D~\I HQC SU'I'IIAM KY THU~ T
THANH 1'110 110 CHi MINH

s6:)93

C(>NG HOA xA 11(>1CIID NGHiA VIJ!:TNAM
Di)c I~p - "1"1••• do - H"nh phitc

Tp. HeAl. Ilgclyj{Jtlulllg

rm-DHSPKT

bllGII1

201./

THONGBA.O
TUYEN SINH DAI HQC VlrA LAM VlrA HQC- NAM 2014
Can cu Quy~t djnh 62/2008/QD _BGOOT ngay 25 thang II nam 2008 ella 8(> (nrung 8(>
Gi,\o dl,lCva Dao t(lOv~ vi~c ban hanh Quy ch~ (uy~n sinh vao cilc (nrung d(li hQc, cao dfing d6i
voi hinh (huc vua lam vira hQCva Quy djnh hanh kem (heo (hong (If s6 55/20 12/TT-BGOOT
ngay 25 (h,\ng 12 nam 2012 cila B(>(nrung 8(> Giao dl,lc va DllO ((10, nfuTIhQc 2014-2015, Truung
D(li hQc Su ph(ll11Ky (hu~( TP. H6 Chi Minh (uy~n sinh dao

((10

(rinh d(>a:.'i hQc hinh thirc Vim

lam v•.•.
a hQc nhu sau:
I. NcANH - aAo

STT

TAO - KHOI TI-II -T1-H'n ClAN aAo

NcANH aAo

T ~O

TAO

MA
NcANH

THCn
ClAN aT

CHI
TIE
U

4 Nam
4 Nam
4 Nam
4Nam
4 Niim
4 Nam
4 Nam
4 Nam
4 Nam
4 Nal1l
4 Nal1l

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

KHOI A
I

2
3
4
5
6
7
8
9

10
II

Cong ngh~ che t(lOmav
Cong ngh~ In
Cong ngh~ ky (hu~t cong (rinh xiiy dVng
Cong ngh~ ky thu~t di~n, di~n tif
Cong ngh~ ky thu~t c1i~ntif (ruyen (hong
Cong ngh~ ky (hu~( c1ieukhien va (~fd(Jng hoa
Cong ngh~ kv (hu~( 0 10.
Cong ngh~ thong (in
Ke toim
Su plWI1ltieng Anh
Cong ngh~ may

0510202
0510501
0510102
0510301
0510302
0510303
0510205
0480201
0340301
0140231
0540204

KHOIK317
I
2
3
4
5
6
7
8

Cong ngh~
Cong ngh~
Cong ngh~
Cong ngh~
Cong ngh~
Cong ngh~
Cong ngh~
Ke toan

chc t(lOmay
ky thu~t cong trinh xiiv d~rng
ky thu~t di~n tif (ruven (hong
ky (hu~( di~n. di~n lif
ky (hu~( Nhi~(
ky (htl~t 0 to
(hong tin

0510202
0510102
0510302
05l 030 I
0510206
0510205
D480201
D340301

3,5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.)
3.5

Nam
Nam
Nal1l
Nflm
Naill
Naill
Naill
Nfull

40
40
40
40
40
40
40
40

1.5 Naill
1.5 Naill

40
40

KIIOI CI-IUYEN TIEr CAO UANC
I
2

Ceng ngh~ chc ((10 Illay
Cong ngh~ ky (htl;!l cong (finh xiiy d~rng

0510202
0510102

..
3
4
5
6
7
8

Cong ngh~
Cong ngh~
Cong ngh~
Cong ngh~
Cong ngh~
Ke toan

ky thu~t di~n tli truyen thong
ky thu~t di~n, di~n ill
ky thu~t moi truung
ky thu~t 0 to
thong tin

D510302
D510301
D510406
D510205
D480201
D340301

1.5 Ni'im
1.5 Nam
1.5 Nam
1.5 Nam
1.5 Nam
1.5 Nam

40
40
40
40
40
40

2 Nam
2 Nam
2 Nam
2 Nam
2 Nam
2 Nam
2 Nam

40
40
40
40
40
40
40

KHOI LIEN THONG CAO DANG NGHE
I
2
3
4
5
6
7

Cong ngh~
Cong ngh~
Cong ngh~
Cong ngh~
Cong ngh~
Cong ngh~
Ke toan

che t<.Jomay
ky thu~t di~n tli truyen thong
ky thu~t di~n, di~n tli
k...
sQ
GlAO D\JC vA DAo TAO
TRUONG D~\I HQC SU'I'IIAM KY THU~ T
THANH 1'110 110 CHi MINH
s6:)93
rm-DHSPKT
C(>NG HOA xA 11(>1CIID NGHiA VIJ!:TNAM
Di)c I~p -
"1"1•••
do - H"nh phitc
Tp.
HeAl. Ilgclyj{Jtlulllg
bllGII1
201./
THONGBA.O
TUYEN SINH DAI HQC VlrA LAM VlrA HQC- NAM 2014
Can cu Quy~t djnh 62/2008/QD _BGOOT ngay 25 thang II nam 2008 ella 8(> (nrung 8(>
Gi,\o dl,lCva Dao t(lOv~ vi~c ban hanh Quy ch~ (uy~n sinh vao cilc (nrung d(li hQc, cao dfing d6i
voi hinh (huc vua lam vira hQCva Quy djnh hanh kem (heo (hong (If s6 55/20 12/TT-BGOOT
ngay 25 (h,\ng 12 nam 2012 cila B(>(nrung 8(>Giao dl,lcva DllO
((10,
nfuTIhQc 2014-2015, Truung
D(li hQc Su ph(ll11Ky (hu~( TP. H6 Chi Minh (uy~n sinh dao
((10
(rinh d(>a:.'i hQc hinh thirc Vim
lam v•.•.a hQc nhu sau:
I. NcANH - aAo TAO - KHOI TI-II -T1-H'n ClAN aAo TAO
MA
THCn CHI
STT NcANH aAo T~O
NcANH
ClAN aT
TIE
U
KHOI A
I
Cong ngh~ che t(lOmav 0510202 4 Nam 40
2
Cong ngh~ In
0510501
4 Nam 40
3
Cong ngh~ ky (hu~t cong (rinh xiiy dVng 0510102
4 Nam 40
4
Cong ngh~ ky thu~t di~n, di~n tif
0510301 4Nam 40
5 Cong ngh~ ky thu~t c1i~ntif (ruyen (hong
0510302 4 Niim 40
6
Cong ngh~ ky (hu~( c1ieukhien va (~fd(Jng hoa 0510303
4 Nam
40
7
Cong ngh~ kv (hu~( 0 10. 0510205 4 Nam
40
8
Cong ngh~ thong (in 0480201 4 Nam
40
9
Ke toim 0340301
4 Nam 40
10 Su plWI1ltieng Anh 0140231
4 Nal1l 40
I I Cong ngh~ may 0540204
4 Nal1l 40
KHOIK317
I
Cong ngh~ chc t(lOmay 0510202 3,5 Nam 40
2
Cong ngh~ ky thu~t cong trinh xiiv d~rng 0510102
3.5 Nam
40
3
Cong ngh~ ky thu~t di~n tif (ruven (hong
0510302
3.5 Nal1l 40
4 Cong ngh~ ky (hu~( di~n. di~n lif 05l 030 I 3.5 Nflm 40
5
Cong ngh~ ky (hu~( Nhi~( 0510206 3.5 Naill 40
6
Cong ngh~ ky (htl~t 0 to
0510205 3.5 Naill 40
7
Cong ngh~ (hong tin D480201 3.) Naill 40
8
Ke toan
D340301 3.5 Nfull 40
KIIOI CI-IUYEN TIEr CAO UANC
I Ceng ngh~ chc
((10
Illay
0510202
1.5 Naill 40
2 Cong ngh~ ky (htl;!l cong (finh xiiy d~rng
0510102
1.5 Naill 40
THÔNG TIN TUYỂN SINH - Trang 2
THÔNG TIN TUYỂN SINH - Người đăng: phamngoctan02
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
THÔNG TIN TUYỂN SINH 9 10 396