Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư số 082011 của bộ GD và ĐT

Được đăng lên bởi Nhung Quach
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 08/ 2011/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2011

THÔNG TƯ
Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo,
đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo
trình độ đại học, trình độ cao đẳng
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ,
cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo
dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của
Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học;
Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở
ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ
đại học, trình độ cao đẳng, như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình
chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao
đẳng.
2. Văn bản này áp dụng đối với các đại học, các học viện, trường đại học,
trường cao đẳng (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo), các sở giáo dục và đào tạo,
các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Điều kiện được xem xét để mở ngành đào tạo trình độ đại học
Các đại học, học viện, trường đại học được xem xét để mở ngành đào tạo
trình độ đại học khi bảo đảm các điều kiện sau đây:
1. Có đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối
lượng của chương trình đào tạo, trong đó có ít nhất 01 giảng viên có trình độ tiến
sĩ và 03 giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký.
2. Có chương trình đào tạo của ngành đăng ký đào tạo và đề cương chi tiết
các học phần/môn học trong chương trình đào tạo được xây dựng theo quy định
tại Phụ lục IV của Thông tư này.
Tên ngành đào tạo có trong Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại
h...

 !"#$%%&
Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 2011
'(
)*+,-$%,./*0.1$2%34526*+789$%:;$<=$%,="7#"2
,9$%%>7*+?$4.$%27%*%3.6*+@7,-$%:;$<=$%,="7#"
789$%,,#.%A2789$%,B",C$<
!"#$%&'()*+,-+'
$.'*/0) %"$1&
2"3*3"'44256"$40)
"7"8"09 *3"",":$;,9 /"<;=>+"0)-.,
=9))-.&
2"3*3"'625 1"6$0)"7"
8"09 *3"",":$;,9 /"<;=>+"0).
;<&
2"3*3"'%25 !"$0)
"7"8"09 *3"?"":$9@AB"CD;/&
E F*3"'%E "1$0)"0
CD"7"8"0-)""/A:?CG*<"H&
"IC'!1 "%$10).
?CJ.;<-)""/A:?CG)*K&
"L*/"30)M?CJM<"H,
.?CJ.;<9 *3"*/N:,"O'=,9 ?P"$J
"*<,*P""Q R'",""O9 F*3"$J"*<?P"*.
*<"H,?P"*.)*K,"C')
./*DEF%#:G.,./*%>$%G=,H.7IJ$<K!L$<
SM-@9 *3"*/N:,"O'=,9?P"$J"*<,*P"
"Q R'",""O9 F*3"$J"*<?P"*.*<"H,?P"*.)
*KS
SM-@ 8*;D*<"H,"H;:,?CG*<"H,
?CG)*KT')*U H"A='J*<V,'J;*<,
+";"UWAX9)S
Thông tư số 082011 của bộ GD và ĐT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư số 082011 của bộ GD và ĐT - Người đăng: Nhung Quach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Thông tư số 082011 của bộ GD và ĐT 9 10 803