Ktl-icon-tai-lieu

Thông tư số 36 /2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

Được đăng lên bởi holamha
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3827 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 36 /2009/TT-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2009
THÔNG TƯ

Ban hành Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học
và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Phổ cập giáo dục tiểu học ngày 12 tháng 8 năm 1991;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của
Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ,
cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính
phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo
dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 338/HĐBT ngày 26 tháng 10 năm 1991 của Hội đồng
Bộ trưởng về việc thi hành Luật Phổ cập giáo dục tiểu học;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định kiểm tra, công nhận
Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm
2010. Thông tư này thay thế Quyết định số 28/1999/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng
6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định
kiểm tra, đánh giá và công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Các quy
định trước đây trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng
Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và
Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTH.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
QUY ĐỊNH
Kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học
và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
(Ban hành kèm theo Thông tư số 36 /2009/TT-BGDĐT
Ngày 04 tháng12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về kiểm tra, công nh...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
S: 36 /2009/TT-BGDĐT
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp – T do – Hnh phúc
Hà Ni, ngày 04 tháng 12 năm 2009
THÔNG TƯ
Ban hành Quy định kim tra, công nhn Ph cp giáo dc tiu hc
và Ph cp giáo dc tiu hc đúng độ tui
Căn c Lut Giáo dc ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn c Lut Ph cp giáo dc tiu hc ngày 12 tháng 8 năm 1991;
Căn c Ngh định s 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 ca
Chính Ph
quy định chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B,
cơ quan ngang B;
Căn c Ngh định s 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 ca Chính
ph v quy định chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B Giáo
dc và Đào to;
Căn c Ngh định s 338/HĐBT ngày 26 tháng 10 nă
m 1991 ca Hi đồng
B trưởng v vic thi hành Lut Ph cp giáo dc tiu hc;
Căn c Ngh định s 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 ca Chính
ph quy định chi tiết và hướng dn thi hành mt s điu ca Lut Giáo dc;
Theo đề ngh ca V trưởng V Giáo dc Tiu hc,
B trưởng B Giáo dc và Đào t
o Quyết định:
Điu 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định kim tra, công nhn
Ph cp giáo dc tiu hc và Ph cp giáo dc tiu hc đúng độ tui.
Điu 2. Thông tư này có hiu lc thi hành k t ngày 20 tháng 01 năm
2010. Thông tư này thay thế Quyết định s 28/1999/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng
6 năm 1999 ca B trưởng B Giáo dc và Đào to v vic ban hành Quy đị
nh
kim tra, đánh giá và công nhn Ph cp giáo dc tiu hc đúng độ tui. Các quy
định trước đây trái vi Thông tư này đều b bãi b.
Điu 3. Chánh Văn phòng, V trưởng V Kế hoch Tài chính, V trưởng
V Giáo dc Tiu hc, Th trưởng các đơn v có liên quan thuc B Giáo dc và
Đào to, Ch tch U ban nhân dân các tnh, thành ph trc thu
c Trung ương,
Giám đốc các s giáo dc và đào to chu trách nhim thi hành Thông tư này.
Nơi nhn:
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Văn phòng Quc hi;
- Văn phòng Chính ph;
- Hi đồng Quc gia Giáo dc;
- Kim toán nhà nước;
- Cc KTVBQPPL (B Tư pháp);
- Công báo;
- Như Điu 3 (để thc hin);
- Website Chính ph;
- Website B GDĐT;
- Lưu: VT, V PC, V GDTH.
Thông tư số 36 /2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tư số 36 /2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi - Người đăng: holamha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thông tư số 36 /2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi 9 10 5