Ktl-icon-tai-lieu

THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu. Tổ Vật Lý-KTCN . Hướng dẫn Ôn tập Học kỳ 1. Môn Vật Lý Khối 10

Được đăng lên bởi Tô Tiến Dũng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu. Tổ Vật Lý-KTCN . Hướng dẫn Ôn tập Học kỳ 1. Môn Vật Lý Khối 10

TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN QUANG DIÊU
Tổ VẬT LÝ- KTCN

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KỲ 1
MÔN VẬT LÝ. KHỐI 10 NÂNG CAO

A. PHẦN LÝ THUYẾT :
1. Định nghĩa chuyển động thẳng đều biến đổi đều. Công thức vận tốc trong chuyển động
thẳng biến đổi đều, giải thích.
 Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng trong đó gia tốc tức thời không đổi.
 Công thức vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều: v = v0 + at.
 trong đó, v là vận tốc của chất điểm tại thời điểm t, v0 là vận tốc của chất điểm tại thời điểm
ban đầu, a là gia tốc của vật.
2. Các trường hợp chuyển động thẳng biến đổi đều:
 Nếu tại thời điểm t: vận tốc v cùng dấu với gia tốc a: giá trị tuyệt đối độ lớn của vận tốc tức
thời tăng đều theo thời gian gọi là chuyển động thẳng nhanh dần đều.
 Nếu tại thời điểm t: vận tốc v trái dấu với gia tốc a: giá trị tuyệt đối độ lớn của vận tốc tức
thời giảm đều theo thời gian gọi là chuyển động thẳng chậm dần đều.
3. Các công thức, phương trình trong chuyển động thẳng biến đổi đều:
1
 Công thức tính quãng đường: s = v0t + 2 at2
1
 Phương trình chuyển động: x = x0 + v0t + 2 at2
 Công thức liên hệ: v2 – v02 = 2as ; v = v0 + at
4. Định nghĩa Sự rơi tự do. Đặc điểm:
 Định nghĩa: Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.
 Chuyển động rơi tự do theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.
 Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều


Các vật rơi tự do với cùng với gia tốc: g  9,8 m/s2.



Gia tốc rơi tự do phụ thuộc vĩ độ địa lý, độ cao và cấu trúc địa chất của nơi rơi.

5. Công thức tính vận tốc và quãng đường của vật rơi tự do:
 Nếu vật rơi tự do, không có vận tốc ban đầu thì:

v = gt

1
 Công thức tính quãng đường đi được của vật rơi tự do là: s = 2 gt2 ; v2 = 2g.h
6. Định nghĩa chuyển động tròn đều. Chu kì, tần số của chuyển động tròn đều, đơn vị:
 Chuyển động tròn đều là chuyển động tròn và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi cung
tròn.
2
T

 Chu kì T của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng :
Đơn vị đo chu kì là giây (s).
1
f 
T
Tần số f của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong 1 giây :

Đơn vị đo tần số là Hertz (Hz).
7. Phát biểu định luật I Newton. Quán tính là gì?

1

THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu. Tổ Vật Lý-KTCN . Hướng dẫn Ôn tập Học kỳ 1. Môn Vật Lý Khối 10

Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực
bằng không, thì vật đang đứng yên ...
THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu. Tổ Vật Lý-KTCN . Hướng dẫn Ôn tập Học kỳ 1. Môn Vật Lý Khối 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KỲ 1
NGUYỄN QUANG DIÊU MÔN VẬT LÝ. KHỐI 10 NÂNG CAO
Tổ VẬT LÝ- KTCN
A. PHẦN LÝ THUYẾT :
1. Định nghĩa chuyển động thẳng đều biến đổi đều. Công thức vận tốc trong chuyển động
thẳng biến đổi đều, giải thích.
Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng trong đó gia tốc tức thời không đổi.
Công thức vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều: v = v
0
+ at.
trong đó, v là vận tốc của chất điểm tại thời điểm t, v
0
là vận tốc của chất điểm tại thời điểm
ban đầu, a là gia tốc của vật.
2. Các trường hợp chuyển động thẳng biến đổi đều:
Nếu tại thời điểm t: vận tốc v cùng dấu với gia tốc a: giá trị tuyệt đối độ lớn của vận tốc tức
thời tăng đều theo thời gian gọi là chuyển động thẳng nhanh dần đều.
Nếu tại thời điểm t: vận tốc v trái dấu với gia tốc a: giá trị tuyệt đối độ lớn của vận tốc tức
thời giảm đều theo thời gian gọi là chuyển động thẳng chậm dần đều.
3. Các công thức, phương trình trong chuyển động thẳng biến đổi đều:
 Công thức tính quãng đường: s = v
0
t +
1
2
at
2
Phương trình chuyển động: x = x
0
+ v
0
t +
1
2
at
2
Công thức liên hệ: v
2
– v
0
2
= 2as ; v = v
0
+ at
4. Định nghĩa Sự rơi tự do. Đặc điểm:
 Định nghĩa: Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.
Chuyển động rơi tự do theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.
 Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều
Các vật rơi tự do với cùng với gia tốc: g 9,8 m/s
2
.
Gia tốc rơi tự do phụ thuộc vĩ độ địa lý, độ cao và cấu trúc địa chất của nơi rơi.
5. Công thức tính vận tốc và quãng đường của vật rơi tự do:
 Nếu vật rơi tự do, không có vận tốc ban đầu thì: v = gt
 Công thức tính quãng đường đi được của vật rơi tự do là: s =
1
2
gt
2
;
v
2
= 2g.h
6. Định nghĩa chuyển động tròn đều. Chu kì, tần số của chuyển động tròn đều, đơn vị:
 Chuyển động tròn đều là chuyển động tròn và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi cung
tròn.
 Chu kì T của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng :
2
T
Đơn vị đo chu kì là giây (s).
Tần số f của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong 1 giây :
1
f
T
Đơn vị đo tần số là Hertz (Hz).
7. Phát biểu định luật I Newton. Quán tính là gì?
1
THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu. Tổ Vật Lý-KTCN . Hướng dẫn Ôn tập Học kỳ 1. Môn Vật Lý Khối 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu. Tổ Vật Lý-KTCN . Hướng dẫn Ôn tập Học kỳ 1. Môn Vật Lý Khối 10 - Người đăng: Tô Tiến Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu. Tổ Vật Lý-KTCN . Hướng dẫn Ôn tập Học kỳ 1. Môn Vật Lý Khối 10 9 10 458