Ktl-icon-tai-lieu

thu hoạch đảng viên

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Mỹ Tiên
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2200 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới
Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A

Câu1.Con đường đi lên CNXH của nước ta được đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ VII thông qua là một xã hội có những đặc trưng cơ bản
nào ? Đồng chí trình bày phương hướng xây dựng đất nước trong thời kì
quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta .Đại hội VIII ,IX đã bổ xung phát
triển con đường đi lên CNXH của nước ta gồm những nội dung nào?

Trả lời:
Con đường đi lên CNXH của nước ta được đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ VII thông qua là một xã hội có những đặc trưng cơ bản là:
“-Do nhân dân lao động làm chủ.
-Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế
độ công hữu về những tu liệu sản xuất chủ yếu.
-Có một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
-Con người được giải phóng khỏi áp bức ,bóc lột,bất công,làm theo năng lực,
hưởng theo lao động,có cuộc sống ấm no ,tự do ,hạnh phúc,có điều kiện phát
triển toàn diện cá nhân.
-Các dân tộc trong nước bình đẳng,đoàn kết ,giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
-Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới”
Đại hội VIII,IX đã bổ xung phát triển con đường đi lên CNXH của
nước ta gồm hai nội dung:
-“xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu
,nước mạnh ,công bằng ,dân chủ văn minh”
-“có Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân,do nhân dân,vì nhân dân dưới
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”.
Phương hướng xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã
hội ở nước ta.
Sự lãnh đạo của Đảng từ khi mới ra đời cho dù còn non trẻ qua các kỳ
Đại hội nhưng vẫn giữ vững được những truyền thống quý báu của Đảng
Cộng sản Việt Nam đó là giữ vững Cương lĩnh, đường lối đúng đắn, bản lĩnh
1

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới
Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A

chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng. Tinh thần độc lập
tự chủ, vận dụng sáng tạo và vấn đề đoàn kết, tạo sự thống nhất trong toàn
Đảng luôn được đặt lên hàng đầu điều đó được thể hiện qua các cuộc Hội nghị
Ban chấp hành TW; Thể hiện trên con đường phát triển của cách mạng Việt
Nam, nhất là trong những bước ngoặt lịch sử phải đương đầu với mọi thử
thách dù hiểm nghèo tưởng không thể vượt qua Đảng đã kịp thời có những
quyết sách sáng suốt đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn nhưng dưới sự
lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng đã đưa con thuyền cách mạng Việt Nam
đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Đại hội X đã khẳng định: "Hai mươi năm qua với sự nỗ lực phấn đấu
của toàn Đảng, t...
Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới
Nguyễn Mạnh Hải – Chi bộ Trường THPT Gia Viễn A
Câu1.Con đường đi lên CNXH của nước ta được đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ VII thông qua một hội những đặc trưng bản
nào ? Đồng chí trình bày phương hướng xây dựng đất nước trong thời
quá độ lên chủ nghĩa hội nước ta .Đại hội VIII ,IX đã bổ xung phát
triển con đường đi lên CNXH của nước ta gồm những nội dung nào?
Trả lời:
Con đường đi lên CNXH của nước ta được đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ VII thông qua là một xã hội có những đặc trưng cơ bản là:
“-Do nhân dân lao động làm chủ.
-Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại chế
độ công hữu về những tu liệu sản xuất chủ yếu.
-Có một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
-Con người được giải phóng khỏi áp bức ,bóc lột,bất công,làm theo năng lực,
hưởng theo lao động,có cuộc sống ấm no ,tự do ,hạnh phúc,có điều kiện phát
triển toàn diện cá nhân.
-Các dân tộc trong nước bình đẳng,đoàn kết ,giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
-Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới”
Đại hội VIII,IX đã bổ xung phát triển con đường đi lên CNXH của
nước ta gồm hai nội dung:
-“xã hội hội chủ nghĩa nhân dân ta xây dựng một hội dân giàu
,nước mạnh ,công bằng ,dân chủ văn minh”
-“có Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân,do nhân dân,vì nhân dân dưới
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản”.
Phương hướng xây dựng đất nước trong thời quá độ lên chủ nghĩa xã
hội ở nước ta.
Sự lãnh đạo của Đảng từ khi mới ra đời cho còn non trẻ qua các k
Đại hội nhưng vẫn giữ vững được những truyền thống quý báu của Đảng
Cộng sản Việt Nam đó gi vững Cương lĩnh, đường lối đúng đắn, bản lĩnh
1
thu hoạch đảng viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thu hoạch đảng viên - Người đăng: Nguyễn Thị Mỹ Tiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
thu hoạch đảng viên 9 10 352