Ktl-icon-tai-lieu

THU HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi Hường Nguyễn Vũ MInh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 473 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài thu hoạch thực tập tốt nghiệp
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THU HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM TỐT NGHIỆP
Phần I: Sơ yếu lý lịch
- Họ và tên giáo sinh: LÊ THỊ DIỆU HIỀN
- Ngày, tháng, năm sinh: 20/02/1990
- Lớp: CSH 09 Trường ĐH Phạm Văn Đồng.
- Hệ đào tạo: Chính quy cao đẳng
- Khóa: 2009 – 2012
- Ngành đào tạo: Sư phạm Sinh – Hóa
- Thực tập tại trường: THCS Hành Phước
- Thời gian thực tập: 6 tuần, từ ngày 06/02/2012 đến ngày 17/03/2012.
Phần II: Tự đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của giáo sinh
I. KÊ KHAI KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
1. Chuyên môn:
- Số tiết đa dự giờ: 8 tiết
- Số tiết lên lớp: 8 tiết
- Số tiết hướng dẫn học sinh học tập bộ môn: 0
- Số đồ dùng dạy học đã làm: 8 bộ
2. Chủ nhiệm
- Số buổi thăm gia đình học sinh: 4 buổi
- Số buổi hướng dẫn học sinh lao động: 4 buổi
- Số buổi hướng dẫn học sinh hoạt động TDTT: 0
- Số bài hát đã tập cho lớp: 2 bài
- Số bài báo (hoặc báo tường) đã thực hiện: 0
- Số buổi sinh hoạt Đoàn, Đội, Sao nhi đồng: 8 buổi
- Số buổi hướng dẫn học sinh học tập, phụ đạo: 0
3. Thực tế
- Số buổi nghe báo cáo: 3 buổi
- Số buổi tham quan, sinh hoạt, giao lưu kết nghĩa: 2 buổi
- Số buổi tham gia hoạt động công ích ở địa phương: 1 buổi
- Số buổi tham gia văn nghệ: 0 buổi
- Số buổi tham gia công tác xã hội khác: 1 buổi
4. Nội quy
Giáo sinh: Lê Thị Diêu Hiền

1

Bài thu hoạch thực tập tốt nghiệp
- Số buổi nghỉ có phép, không phép (lí do): 0 buổi
- Số việc tốt đã làm và được biểu dương: 0
- Những sai sót đã bị nhắc nhở hoặc bị phê bình: 0
Tự xếp loại: Tốt
II. KIỂM ĐIỂM
1. Ý thức chuẩn bị cho thực tập
- Là một sinh viên năm 3, trong tương lai sẽ trở thành một giáo viên giảng
dạy trường THCS. Ý thức được vấn đề đó, bản thân luôn luôn cố gắng tìm
hiểu với tinh thần học hỏi nên chủ động tham gia vào các hoạt động thực
tiễn của trường. Trên tinh thần đó em luôn có thái độ nghiêm túc, tự giác,
tích cực tìm hiểu mọi hoạt động sư phạm của nhà trường để làm hành trang
cho đợt thực tập.
2. Trách nhiệm khi nhận công tác
Tôi luôn có trách nhiệm khi nhận công tác thực tập:
- Thực hiện đúng những nội qui thực tập theo qui định của nhà trường đối
với sinh viên thực tập.
- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao, theo đúng kế hoạch thời gian.
3. Quan hệ với giáo viên, học sinh, phụ huynh và nhân dân địa phương
- Trong quá trình thực tập luôn chủ động tiếp cận, đối thoại với các giáo
viên, học sinh, và phụ huynh học sinh… để có mối quan hệ tốt, gần gũi với
mọi người...
Bài thu hoạch thực tập tốt nghiệp
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THU HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM TỐT NGHIỆP
Phần I: Sơ yếu lý lịch
- Họ và tên giáo sinh: LÊ THỊ DIỆU HIỀN
- Ngày, tháng, năm sinh: 20/02/1990
- Lớp: CSH 09 Trường ĐH Phạm Văn Đồng.
- Hệ đào tạo: Chính quy cao đẳng
- Khóa: 2009 – 2012
- Ngành đào tạo: Sư phạm Sinh – Hóa
- Thực tập tại trường: THCS Hành Phước
- Thời gian thực tập: 6 tuần, từ ngày 06/02/2012 đến ngày 17/03/2012.
Phần II: Tự đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của giáo sinh
I. KÊ KHAI KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
1. Chuyên môn:
- Số tiết đa dự giờ: 8 tiết
- Số tiết lên lớp: 8 tiết
- Số tiết hướng dẫn học sinh học tập bộ môn: 0
- Số đồ dùng dạy học đã làm: 8 bộ
2. Chủ nhiệm
- Số buổi thăm gia đình học sinh: 4 buổi
- Số buổi hướng dẫn học sinh lao động: 4 buổi
- Số buổi hướng dẫn học sinh hoạt động TDTT: 0
- Số bài hát đã tập cho lớp: 2 bài
- Số bài báo (hoặc báo tường) đã thực hiện: 0
- Số buổi sinh hoạt Đoàn, Đội, Sao nhi đồng: 8 buổi
- Số buổi hướng dẫn học sinh học tập, phụ đạo: 0
3. Thực tế
- Số buổi nghe báo cáo: 3 buổi
- Số buổi tham quan, sinh hoạt, giao lưu kết nghĩa: 2 buổi
- Số buổi tham gia hoạt động công ích ở địa phương: 1 buổi
- Số buổi tham gia văn nghệ: 0 buổi
- Số buổi tham gia công tác xã hội khác: 1 buổi
4. Nội quy
Giáo sinh: Lê Thị Diêu Hiền
1
THU HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THU HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM TỐT NGHIỆP - Người đăng: Hường Nguyễn Vũ MInh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
THU HOẠCH THỰC TẬP SƯ PHẠM TỐT NGHIỆP 9 10 461