Ktl-icon-tai-lieu

THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015

Được đăng lên bởi Hương Tronie
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LUYỆN ĐỀ ĐẶC BIỆT 2015 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Website: 

THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015
Môn thi: TOÁN; Lần 02 – GV: ĐẶNG VIỆT HÙNG
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề

VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT chỉ có tại website MOON.VN
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y =

x +1
x −1

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) của hàm số.
b) Tìm m để đường thẳng d : y = x − m cắt đồ thị ( C ) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho AB = 3 2.

Câu 2 (1,0 điểm).
π

sin  a + 
 3π 
3

a) Cho góc a ∈  π;  thoả mãn tan a = 2 . Tính giá trị của biểu thức A =
.
cos 2a
 2 
z
b) Cho số phức z thỏa mãn
+ z = 2 . Tìm phần thực của số phức w = z 2 − 2 ( z + i ) .
1 − 2i
Câu 3 (0,5 điểm). Giải phương trình 2 log 24 x = log 2 x.log 2
Câu

4

(1,0

điểm).

Trong

không

với

gian

(

)

x + 1 −1
hệ

t ọa

độ

Oxyz,

cho

mặt

cầu

( S ) : x + y + z − 2 x − 4 y − 6 z − 11 = 0 và mặt phẳng ( P ) : 2 x − 2 y − z − 4 = 0. Chứng minh mặt phẳng
( P ) cắt mặt cầu ( S ) theo một đường tròn (T ) . Xác định tọa độ tâm và bán kính của (T ) .
2

2

2

4

Câu 5 (1,0 điểm). Tính tích phân I = ∫
1

(

)

x + ln( x + 1) dx .

Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình chữ nhật và SA = AB = 2a. Hình
chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm M của cạnh AB, mặt bên (SCD) hợp với
đáy một góc 600 . Hai đường thẳng MC và BD cắt nhau tại I. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và
khoảng cách từ I đến mặt phẳng (SCD).
Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hình vuông ABCD, trên các cạnh AB và CD
AB
lần lượt lấy các điểm M, N sao cho AM = CN =
. Gọi K là giao điểm của AN và DM và H là hình
3
chiếu của K trên cạnh BC. Biết phương trình đường thẳng DH : x − 1 = 0 và điểm N ( 5; 4 ) . Tìm toạ độ
các đỉnh của hình vuông ABCD biết D có tung độ âm.
20 x 2 − 4 x − 3
Câu 8 (1,0 điểm). Giải bất phương trình
≥ 2x + 1.
2 17 x 2 − 6 x + 3 − 3
Câu 9 (0,5 điểm). Một bạn học sinh của Cô Mai Phương tham gia kì thi THPT Quốc gia 2015 môn
Tiếng Anh. Đề thi gồm 100 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 0,1 điểm, mỗi câu chỉ được chọn một đáp
án A, B, C, D (trong đó chỉ có 1 đáp án đúng). Như vậy nếu trả lời đúng 100 câu hỏi thì được 10 điểm.
Nhưng vì học bài không kĩ nên bạn này Random toàn bộ cả đề thi. Tính xác suất để bạn ấy được 5
điểm ?
Câu 10 (1,0 điểm). Cho x, y, z là các số thực không âm thỏa mãn x + y + z = 2 .
Tìm GTLN của biểu thức P =

4x + y
3y
x + y + 2z
+
−
.
z − 4 z + 12 4 ( x + y + 1)
9
2

Tham gia ...
Khóa hc LUYN Đ ĐẶC BIT
2015 – Thy
ĐẶNG VIT HÙNG Website: www.Moon.vn
Tham gia các khóa hc trc tuyến môn Toán ti MOON.VN để đạt kết qu cao nht trong k thi THPT Quc gia 2015!
THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015
Môn thi: TOÁN; Ln 02 – GV: ĐẶNG VIT HÙNG
Thi gian làm bài: 180 phút, không k thi gian phát đề
VIDEO BÀI GING và LI GII CHI TIT ch có ti website MOON.VN
Câu 1 (2,0 đim).
Cho hàm s
1
1
x
y
x
+
=
a)
Kh
o sát s
bi
ế
n thiên và v
đồ
th
(
)
C
c
a hàm s
.
b)
Tìm m
để
đườ
ng th
ng
:
d y x m
=
ct đồ th
(
)
C
ti hai đim phân bit A, B sao cho
3 2.
AB =
Câu 2 (1,0 đim).
a) Cho góc
3
π;
2
a
tho mãn
tan 2
a =
. Tính giá tr ca biu thc
π
sin
3
cos2
a
A
a
+
= .
b) Cho s phc z tha mãn
2
1 2
z
z
i
+ =
. Tìm phn thc ca s phc
(
)
2
2
w z z i
= +
.
Câu 3 (0,5 đim). Gii phương trình
(
)
2
4 2 2
2log log .log 1 1
x x x
= +
Câu 4 (1,0 đim). Trong không gian vi h ta độ Oxyz, cho mt cu
(
)
2 2 2
: 2 4 6 11 0
S x y z x y z
+ + =
và mt phng
(
)
: 2 2 4 0.
P x y z
=
Chng minh mt phng
(
)
P
ct mt cu
(
)
S
theo mt đường tròn
(
)
.
T
Xác định ta độ tâm và bán kính ca
(
)
.
T
Câu 5 (1,0 đim). Tính tích phân
( )
4
1
ln( 1)
I x x dx
= + +
.
Câu 6 (1,0 đim). Cho nh chóp S.ABCD đáy ABCD mt hình ch nht SA = AB = 2a. Hình
chiếu vuông góc ca S trên mt phng (ABCD) là trung đim M ca cnh AB, mt bên (SCD) hp vi
đáy mt góc
0
60
. Hai đường thng MC BD ct nhau ti I. Tính theo a th tích khi chóp S.ABCD
khong cách t I đến mt phng (SCD).
Câu 7 (1,0 đim). Trong mt phng vi h to độ Oxy cho hình vuông ABCD, trên các cnh AB CD
ln lưt ly các đim M, N sao cho
3
AB
AM CN= = . Gi K giao đim ca AN DM H hình
chiếu ca K trên cnh BC. Biết phương trình đường thng
: 1 0
DH x
=
và đim
(
)
5;4
N
. Tìm to độ
các đỉnh ca hình vuông ABCD biết D có tung độ âm.
Câu 8 (1,0 đim). Gii bt phương trình
2
2
20 4 3
2 1
2 17 6 3 3
x x
x
x x
+
+
.
Câu 9 (0,5 đim). Mt bn hc sinh ca Mai Phương tham gia thi THPT Quc gia 2015 môn
Tiếng Anh. Đề thi gm 100 câu hi, mi câu tr li đúng được 0,1 đim, mi câu ch được chn mt đáp
án A, B, C, D (trong đó ch 1 đáp án đúng). Như vy nếu tr li đúng 100 câu hi thì được 10 đim.
Nhưng hc bài không kĩ nên bn này Random toàn b c đề thi. Tính xác sut để bn y được 5
đim ?
Câu 10 (1,0 đim). Cho
, ,
x y z
là các s
th
c không âm th
a mãn
2
x y z
+ + =
.
Tìm GTLN c
a bi
u th
c
( )
2
4 3 2
.
4 12 4 1 9
x y y x y z
P
z z x y
+ + +
= +
+ + +
THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015 - Người đăng: Hương Tronie
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2015 9 10 177