Ktl-icon-tai-lieu

Thuật ngữ ngành ô tô

Được đăng lên bởi magic-box1994
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 167 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thuật ngữ ÔTÔ
Cac thuât ngư chuyên nganh vê oto va nhưng thư liên quan
Phân nay đươc sưu tâm tư rât nhiêu nguôn khac nhau, có sự cộng tac của cac bac
GiaoThong, Vuhn2509, Fernadoz, ptson, pop, vvv
(Xin phép bác GiaoThong được Stick bài này lại để các tiện cho các thành viên tra
cứu. TTGT)
_________________________
4 WD, 4x4 (4 Wheel drive) ========> Dẫn động bốn banh ch ủ động.
ABS (Anti-lock Brake System) ========> Hệ thống chống bó cứng phanh tự động.
AFL ========> Đèn pha mở dải chiếu sang theo góc lai
ARTS (Adaptive Restrain Technology System) ========> Hệ thống điện tử kích hoạt túi
khí theo những thông số cai đặt trước tại thời điểm xảy ra va chạm.
BA (Brake Assist) ========> Hệ thống hỗ trơ phanh gâp
Cabriolet ========> Kiểu xe hai cửa mui trân
CATS (Computer Active Technology Suspension) ========> Hệ th ống treo điện tử tự
động điêu chỉnh độ cứng theo điêu kiện vận hanh.
Concept Car ========> Một chiếc xe hơi hoan chỉnh nhưng ch ỉ đươc thiết kế để trưng
bây, chưa đươc đưa vao dây chuyên sản xuât.
Coupe ========> Kiểu xe thể thao hai cửa có mui
CVT (Continuously Variable Transmission) ========> Hộp số truyên động bằng đai
thang tự động biến tốc vô câp.
Dạng động cơ flat ========> Hay con goi la Boxer, động cơ với cac xi-lanh nằm ngang
đối xứng nhau ở góc 180 độ
Dạng động cơ I4, I6 ========> Gôm 4 hoặc xi-lanh, xếp thẳng hang
Dạng động cơ V6, V8 ========> Gôm 6 hoặc 8 xi-lanh, xếp thanh hai hang nghiêng,
mặt cắt cụm may hình chữ V.
MDS (Multi Displacement System) ========> Hệ th ống dung tích xi lanh biến thiên, cho
phep động cơ vận hanh với 2, 4 ,6... xi lanh tuy theo tải trong va tốc độ của xe.
DOHC (Double Overhead Camshafts) ========> Hai trục cam phía trên xi-lanh
IOE (Intake Over Exhaust) ========> Van nạp nằm phía trên van xả
Minivan ========> Kiểu xe có ca-bin keo dai trum ca-pô không có cốp sau, có tư 6 đến
8 chỗ.
OHV (Overhead Valves) ========> Trục cam nằm dưới va tac động vao van qua cac tay
đon.
Pick-up ========> Kiểu xe gâm cao 2 hoặc 4 chỗ có thung chở hang rời phía sau ca-bin
(xe ban tải)
Roadster ========> Kiểu xe hai cửa, mui trân va chỉ có 2 chỗ ngôi.
Sedan ========> Xe hơi 4 cửa, 4 chỗ ngôi, ca-pô va khoang hanh lý thâp hơn ca-bin.
SOHC (Single Overhead Camshafts) ========> Trục cam đơn trên đâu xi-lanh.
SUV (Sport Utility Vehicle) ========> Kiểu xe thể thao việt dã, đươc thiết kế dẫn động
cả 4 banh để có thể vươt qua những địa hình xâu.
SV (Side Valves) ========> Cơ câu van nghiêng bên sườn may
Supercharge ========> Tăng ap sử ...
Thut ng ÔTÔ
     
          
 !!!"""
(Xin phép bác GiaoThong c Stick bài này l i các ti n cho các thành viên tra đượ để
c u. TTGT)
#########################
$%&$'$($%)"*++++++++,&    -  
./0(.1)/0*++++++++,2    ! - 
.3++++++++, 4!   )
.50(.!"5)0*++++++++,2    6 7
6 8      ' " -    
/.(/.*++++++++,2    ! !
9)++++++++,: ' 
9.0(9!.")0!*++++++++,2   
      " - 
9!9++++++++,;  '        
   "<  ' -  
9!++++++++,: '  
9(9))*++++++++,2 !      
   "8 !- 
&   =)++++++++,2> )/'  " '1)  
'  ?@ 
&   A$AB++++++++, $ '1)' !   !
&   B@++++++++, B @'1)' !C 
  D - " #
;&0(;)&!)0*++++++++,2  6') C
!E!  " " $B---')F  "   '-
&G29(&)G"9=*++++++++,2 !6C'1)#
AGH(AG"H'*++++++++, ! !6C"'
;"++++++++,: '1EF1!88 ! B  
@ -
G2(G")"*++++++++,   " ""I#  
>-
1!++++++++,: '  $ F  !61
(' *
5++++++++,: '  "   -
0++++++++,J $ $  1!8")K ! 1-
0G29(0)G"9=*++++++++,  C '1)-#  
0L(0!L))*++++++++,: ' " M       
$  " I  D' -   $
0(0)"*++++++++,9  "CC  
0!++++++++, ! E6 ) !% # 
++++++++, !     6' )II -%  #
)++++++++,  )   !- %
L")++++++++,: '$ 1E " )K-
++++++++,J    N ? -  
09()09)*++++++++,2   D  '- 
1())"%A))*++++++++,2    '1!!
 C8-
Thuật ngữ ngành ô tô - Trang 2
Thuật ngữ ngành ô tô - Người đăng: magic-box1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thuật ngữ ngành ô tô 9 10 825