Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành kỹ năng sống 5

Được đăng lên bởi Trung Nguyen
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 309 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KĨ NĂNG SỐNG
(Bài 6): TƯƠNG TÁC HỘI TRƯỜNG(Tiết 1)
I.Mục tiêu: Bài học giúp các em: Biết cách hồi đáp với hội trường hiệu quả khi thuyết
trình.
II.Các hoạt động
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
HĐ 1: ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI
a) Cách đặt câu hỏi
- Gọi HS đọc tình huống (Sách thực hành –
- HS đọc thầm và tự trả lời vào vở.
Tr. 33, 34) và trả lời: Ba câu hỏi mà Tuấn có
- Lần lượt nêu.
thể đặt là gì ?
- Nhận xét và bổ sung.
- Gọi HS nêu.
- Chốt ý đúng.
- Tự làm cá nhân.
- YC làm bài tập: (1; 2; 3) trong Vở thực - Lần lượt nêu.
hành, tr 34.
- Gọi lần lượt trả lời.
- 2 HS đọc trong Vở thực hành.
- Nhận xét-bổ sung.
- Rút ra bài học.
- N4.
b) Cách trả lời câu hỏi
- YC thảo luận:
- Đại diện nhóm trả lời; nhóm khác
1. Trả lời câu hỏi trong thuyết trình có t/d gì ? nhận xét, bổ sung.
2. Câu hỏi của em cần đảm bảo yếu tố gì ?
- Nhận xét và chốt ý kiến thích hợp nhất.
- Tự làm cá nhân.
- YC làm bài tập: (1; 2; 3;4) trong Vở thực - Lần lượt nêu.
hành, tr 35.
- 2 HS đọc trong Vở thực hành.
- Gọi lần lượt trả lời.
- Nhận xét-bổ sung.
- Rút ra bài học.
- N4.
HĐ 2: TƯƠNG TÁC VỚI CÁ NHÂN
a) Gọi tên.
- Đại diện nhóm trả lời; nhóm khác
- YC thảo luận: Vì sao người thuyết trình cần nhận xét, bổ sung.
gọi tên người nghe khi thuyết trình ?
- Tự làm cá nhân.
- Nhận xét và chốt ý kiến thích hợp nhất.
- Lần lượt nêu.
- YC làm bài tập: (1; 2) trong Vở thực hành, tr - HS đọc thầm và tự trả lời vào vở.
36.
- Gọi lần lượt trả lời.
- Lần lượt nêu.
- Nhận xét-bổ sung.
- Nhận xét và bổ sung.
- Gọi HS đọc tình huống (Sách thực hành –
- 2 HS đọc trong Vở thực hành.
Tr. 36, 37) và trả lời (3 câu hỏi)
- Gọi HS nêu.
- N4.
- Chốt ý đúng.
- Rút ra bài học.
- Đại diện nhóm trả lời; nhóm khác
b) Cách hồi đáp
nhận xét, bổ sung.
- YC thảo luận: Theo em khi hồi đáp ý kiến
- Tự làm cá nhân.
của người nghe, người thuyết trình có thể sử
- Lần lượt nêu.
dụng những từ ngữ và hành động nào ?
- Nhận xét và bổ sung.

- Nhận xét và chốt ý kiến thích hợp nhất.
- 2 HS đọc trong Vở thực hành.
- YC làm bài tập: (1; 2, 3,4) trong Vở thực
hành, tr 38.
- Gọi lần lượt trả lời.
- Nhận xét-bổ sung.
- Rút ra bài học.
* Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị nội dung cho tiết học sau
KĨ NĂNG SỐNG
(Bài 6): TƯƠNG TÁC HỘI TRƯỜNG(Tiết 2)
I.Mục tiêu: Bài học giúp các em: Biết cách hồi đáp với hội trường hiệu quả khi thuyết
trình.
II.Các hoạt động
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
HĐ 2: TƯƠNG TÁC VỚI CÁ NHÂN
a) Gọi tên.
- YC thảo luận: Vì sao người thuyết trình cần - N4.
gọi tên người nghe khi thuyết trình ?
- Nhận xét và chốt ý ...
KĨ NĂNG SỐNG
(Bài 6): TƯƠNG TÁC HỘI TRƯỜNG(Tiết 1)
I.Mục tiêu: Bài học giúp các em: Biết ch hồi đáp với hội trường hiệu quả khi thuyết
trình.
II.Các hoạt động
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
HĐ 1: ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI
a) Cách đặt câu hỏi
- Gọi HS đọc tình huống (Sách thực hành –
Tr. 33, 34) và trả lời: Ba câu hỏi mà Tuấn có
thể đặt là gì ?
- Gọi HS nêu.
- Chốt ý đúng.
- YC làm bài tập: (1; 2; 3) trong Vở thực
hành, tr 34.
- Gọi lần lượt trả lời.
- Nhận xét-bổ sung.
- Rút ra bài học.
b) Cách trả lời câu hỏi
- YC thảo luận:
1. Trả lời câu hỏi trong thuyết trình có t/d gì ?
2. Câu hỏi của em cần đảm bảo yếu tố gì ?
- Nhận xét và chốt ý kiến thích hợp nhất.
- YC làm bài tập: (1; 2; 3;4) trong Vở thực
hành, tr 35.
- Gọi lần lượt trả lời.
- Nhận xét-bổ sung.
- Rút ra bài học.
HĐ 2: TƯƠNG TÁC VỚI CÁ NHÂN
a) Gọi tên.
- YC thảo luận: Vì sao người thuyết trình cần
gọi tên người nghe khi thuyết trình ?
- Nhận xét và chốt ý kiến thích hợp nhất.
- YC làm bài tập: (1; 2) trong Vở thực hành, tr
36.
- Gọi lần lượt trả lời.
- Nhận xét-bổ sung.
- Gọi HS đọc tình huống (Sách thực hành –
Tr. 36, 37) và trả lời (3 câu hỏi)
- Gọi HS nêu.
- Chốt ý đúng.
- Rút ra bài học.
b) Cách hồi đáp
- YC thảo luận: Theo em khi hồi đáp ý kiến
của người nghe, người thuyết trình có thể sử
dụng những từ ngữ và hành động nào ?
- HS đọc thầm và tự trả lời vào vở.
- Lần lượt nêu.
- Nhận xét và bổ sung.
- Tự làm cá nhân.
- Lần lượt nêu.
- 2 HS đọc trong Vở thực hành.
- N4.
- Đại diện nhóm trả lời; nhóm khác
nhận xét, bổ sung.
- Tự làm cá nhân.
- Lần lượt nêu.
- 2 HS đọc trong Vở thực hành.
- N4.
- Đại diện nhóm trả lời; nhóm khác
nhận xét, bổ sung.
- Tự làm cá nhân.
- Lần lượt nêu.
- HS đọc thầm và tự trả lời vào vở.
- Lần lượt nêu.
- Nhận xét và bổ sung.
- 2 HS đọc trong Vở thực hành.
- N4.
- Đại diện nhóm trả lời; nhóm khác
nhận xét, bổ sung.
- Tự làm cá nhân.
- Lần lượt nêu.
- Nhận xét và bổ sung.
Thực hành kỹ năng sống 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành kỹ năng sống 5 - Người đăng: Trung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thực hành kỹ năng sống 5 9 10 731