Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành Kỹ thuật thực phẩm Báo cáo thí nghiệm

Được đăng lên bởi Nguyễn Linh
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 4676 lần   |   Lượt tải: 52 lần
Thực hành Kỹ thuật thực phẩm
Báo cáo thí nghiệm

NHÓM 3 – TỔ 2
MHP: 210501003
GVHD: Th.S Cao Thanh Nhàn
SVTH: TRẦN CÔNG NAM

October 19, 2011

Contents
BÀI 1: LỌC KHUNG BẢN ..................................................................................................................... 1
I. Mục đích thí nghiệm ......................................................................................................................1
II. Cơ sở lý thuyết ..............................................................................................................................1
III. Trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất, nguyên liệu .......................................................................3
IV. Các bước tiến hành thí nghiệm ..................................................................................................4
V. Lập công thức tính toán ................................................................................................................5
VI. Báo cáo thí nghiệm ........................................................................................................................5
BÀI 2: KHẢO SÁT HỆ THỐNG GHÉP BƠM ................................................................................... 10
I.
Mục đích ......................................................................................................................................... 10
II. Cơ sở lý thuyết ............................................................................................................................. 10
III. Cách tiến hành thí nghiệm ........................................................................................................ 14
IV. Lập công thức tính toán ............................................................................................................ 15
V. Kết quả thí nghiệm ...................................................................................................................... 16
VI. Nhận xét và bàn luận kết quả .................................................................................................. 27
BÀI 3: THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG ..................................................................... 28
I.
Trang thiết bị, dụng cụ thí nghiệm ......................................................................................... 28
II. Tiến hành thí nghiệm ................................................................................................................. 29
I...
Thc hành K thut thc phm
Báo cáo thí nghim
NHÓM 3 T 2
MHP: 210501003
GVHD: Th.S Cao Thanh Nhàn
SVTH: TRN CÔNG NAM
October 19, 2011
Thực hành Kỹ thuật thực phẩm Báo cáo thí nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành Kỹ thuật thực phẩm Báo cáo thí nghiệm - Người đăng: Nguyễn Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Thực hành Kỹ thuật thực phẩm Báo cáo thí nghiệm 9 10 387