Ktl-icon-tai-lieu

THỰC HÀNH VI XỬ LÝ

Được đăng lên bởi ductuan1405
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1554 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

THỰC HÀNH VI XỬ LÝ

BM Kỹ thuật Máy tính
2009

Giới thiệu

Mục Lục
Mục Lục .............................................................................................................................. 1
Bài 1 : Giới thiệu MPLAB IDE và KIT PIC .................................................................. 1
1.1 Môi trường phát triển MPLAB ................................................................................. 1
1.2 Nạp file hex vào vi điều khiển PIC........................................................................... 8
1.3 Debug dùng MpLab SIM ........................................................................................ 12
1.4 Debug onchip dùng Mplab ICD2............................................................................ 15
1.5 Bài tập ..................................................................................................................... 15
Bài 2 : Khảo sát cổng xuất nhập ................................................................................... 16
2.1 Kiến thức liên quan................................................................................................. 16
2.1.1 Các thanh ghi điều khiển cổng xuất nhập ........................................................ 16
2.1.2 Kết nối mạch .................................................................................................... 16
2.2 Các bước hiện thực yêu cầu 1 ................................................................................. 18
2.3 Chương trình mẫu yêu cầu 1................................................................................... 20
2.4 Các bước hiện thực yêu cầu 2 ................................................................................. 21
2.5 Chương trình mẫu yêu cầu 2................................................................................... 22
2.6 Bài tập ..................................................................................................................... 23
Bài 3 : Khảo sát cơ chế ngắt quãng, giao tiếp LCD ký tự ............................................ 24
3.1 Kiến thức liên quan................................................................................................. 24
3.1.1 Tóm tắt các thanh ghi điều khiển ngắt ............................................................. 24
3.2 Các bước hiện thực yêu cầu 1 ................................................................
ĐẠI HC QUC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HC VÀ K THUT MÁY TÍNH
THC HÀNH VI X
BM K thut Máy tính
2009
THỰC HÀNH VI XỬ LÝ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC HÀNH VI XỬ LÝ - Người đăng: ductuan1405
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
THỰC HÀNH VI XỬ LÝ 9 10 908