Ktl-icon-tai-lieu

Thực hiện Bộ chuẩn trẻ 5 tuổi

Được đăng lên bởi huyenthu1705
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1543 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD& ĐT TP SÓC TRĂNG
TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯỜNG 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: .../KH- MGP5

Phường 5, ngày 11 tháng 09 năm

2013

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi
- Thực hiện Thông tư số: 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2010
về việc Ban hành Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.
- Căn cứ vào hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013–2014 của Phòng GD&
ĐT Thành phố Sóc Trăng, hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển
trẻ em 5 tuổi.
- Căn cứ vào kế hoạch năm học và tình hình thực tế của trường. Trường mẫu
giáo Phường 5 xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ
em 5 tuổi. Cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, nhân
viên chăm sóc giáo dục trẻ và nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ quản lý, giáo
viên.
- Hỗ trợ thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và theo dõi, đánh giá
sự phát triển của trẻ, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị
tâm thế cho trẻ em 5 tuổi vào lớp 1.
- Giúp giáo viên cụ thể hóa mục tiêu, nội dung chăm sóc, giáo dục, lựa chọn
và điều chỉnh hoạt động chăm sóc, giáo dục cho phù hợp với trẻ mẫu giáo 5 tuổi.
- Hướng dẫn các bậc cha mẹ trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ nhằm nâng
cao nhận thức về sự phát triển của trẻ, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất trong việc
chăm sóc giáo dục trẻ giữa gia đình, nhà trường và xã hội.
II. MỤC TIÊU CHUNG :
Trong năm học 2013-2014 có 100 % số lớp 5 tuổi thực hiện Bộ chuẩn phát triển
trẻ em 5 tuổi và đưa các chỉ số vào mục tiêu các chủ đề giảng dạy đối với trẻ .
Các lớp 5 tuổi học 2 buổi/ngày sẽ thực hiện đầy đủ 120 chỉ số, các lớp 1 buổi sẽ
lựa chọn 70 chỉ số để đánh giá trẻ. Phấn đấu đến cuối năm học 2013-2014 Nhà trường
có 100% trẻ 5 tuổi học tại trường được đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.
III. NỘI DUNG TRỌNG TÂM
1. Công tác tuyên truyền:
- Làm tốt công tác tuyên truyền trong đội ngũ, cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn
trường, các bậc cha mẹ lớp lá và phụ huynh toàn trường về mục đích, ý nghĩa, nội dung
Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.
1

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền trên loa đài, viết bài,
các buổi họp phụ huynh lớp, trường.
2. Công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch:
- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi phù
hợp với tình hình và điều kiện của đơn vị nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả. Kế
hoạch sẽ được cụ thể hóa trong từng năm học.
...
PHÒNG GD& ĐT TP SÓC TRĂNG 
  !"#$!%&' '(
Số: .../KH- MGP5 Phường 5, ngày 11 tháng 09 năm
2013
)*+
,-.&/'0-1'"'-2&3'45& '611,-.&1,78914:-
!Thực hiện Thông số: 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2010
về việc Ban hành Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.
- Căn cứ o hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013–2014 của Phòng GD&
ĐT Thành phố Sóc Trăng,
hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển
trẻ em 5 tuổi.
- Căn cứ vào kế hoạch năm học và tình hình thực tế của trường. Trường mẫu
giáo Phường 5 xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ
em 5 tuổi. Cụ thể như sau:
;<=>?@
- Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, nhân
viên chăm sóc giáo dục trẻ và nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ quản lý, giáo
viên.
- Hỗ trợ thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và theo dõi, đánh giá
sự phát triển của trẻ, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị
tâm thế cho trẻ em 5 tuổi vào lớp 1.
- Giúp giáo viên cụ th hóa mục tiêu, nội dung chăm sóc, giáo dc, la chọn
và điu chnh hoạt đng chăm sóc, giáo dc cho phù hp vi tr mu giáo 5 tui.
- Hưng dn các bc cha mtrong ng tác chăm sóc giáo dc tr nhm nâng
cao nhn thc v sự phát trin của tr, trên sở đó tạo sự thng nht trong việc
chăm sóc giáo dc tr gia gia đình, nhà trưng và hi.
;<?A
Trong năm hc 2013-2014 có 100 % slp 5 tui thc hin Bchun phát trin
trem 5 tui và đưa các ch số vào mc tiêu các ch đ ging dạy đi với tr .
Các lp 5 tui hc 2 bui/ngày s thc hin đy đ120 ch s, các lp 1 bui s
la chn 70 ch s để đánh giá tr. Phn đấu đến cui năm hc 2013-2014 Nhà trưng
có 100% tr 5 tui hc ti trưng đưc đánh giá theo B chun phát trin tr em 5 tui.
;BCD
E; F&G1614HI&1,4HJ&A
- Làm tt công tác tuyên truyn trong đi ngũ, cán b, giáo viên, nhân viên toàn
trưng, các bc cha mlp lá và ph huynh toàn tng v mc đích, ý nghĩa, ni dung
B chun phát trin tr em 5 tui.
1
Thực hiện Bộ chuẩn trẻ 5 tuổi - Trang 2
Thực hiện Bộ chuẩn trẻ 5 tuổi - Người đăng: huyenthu1705
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thực hiện Bộ chuẩn trẻ 5 tuổi 9 10 122