Ktl-icon-tai-lieu

THỰC HIỆN “LÀM THEO” TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2013-2014

Được đăng lên bởi danhsinh74
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD & ĐT ĐẠ HUOAI
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ
LÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐĂNG KÝ

THỰC HIỆN “LÀM THEO” TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
NĂM HỌC 2013-2014
Kính gửi: Ban chỉ đạo “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hô
Chí Minh” trường Tiểu học Hà Lâm năm học 2013-2014
- Tôi tên là: Lê Thị Hường
- Chức vụ: Giáo viên - Nhiệm vụ được phân công : Chủ nhiệm lớp 2A
- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Hà Lâm.
Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Kế hoạch triển khai năm học 2013- 2014 của
Ban chỉ đạo “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đơn vị trường
Tiểu học Hà Lâm.
Đối chiếu với nhiệm vụ chuyên môn đang đảm nhận, khả năng của bản thân;
Tôi xin đăng ký thực hiện “Làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm học
2013-2014 với các nội dung sau:
I. Chuẩn mực thứ nhất:
1. Xây dựng lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa:
Tích cực tự giác tham gia học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, trình độ lí
luận chính trị. Viết nói và làm đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào về truyền
thống anh hùng của dân tộc. Tuyệt đối tin tưởng vào quá trình đổi mới và xây dựng
đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Trung thành với sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nền văn hóa,.... Phấn
đấu hết sức mình để thực hiện các mục tiêu cách mạng Việt Nam. Góp phần xây
dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.
2. Về chống hoài nghi, giao động trước khó khăn:
Không hoài nghi, giao động trước những khó khăn thử thách, không bất mãn
trước một số biểu hiện về suy thoái đạo đức của một bộ phận nhỏ cán bộ đảng viên.

1

Không làm mất uy tín trong quần chúng nhân dân. Tuyệt đối trung thành với mục
tiêu lí tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
3. Thực hành dân chủ:
Tôi luôn chấp hành đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Không có tình trạng
mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán. Có tinh thần và ý thức tổ chức kỷ luật cao, tuyệt
đối phục tùng sự phân công, điều động, luân chuyển của cơ quan tổ chức đơn vị.
Hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân nhân. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân
chủ ở cơ quan đơn vị và nơi cư trú.
II. Chuẩn mực thứ hai:
1. Xây dựng tác p...





 !"#$!%&' '(
)*+
,-./0123/456
)789:;789<
*=&'>?@ABC&'DE%$-FG HIIJG'K$GLJ>MN&>E%$EO
P
'=@&'0GQMR&>@ST'FIUJ&VJ'F789:;789<

 !"#$%"&'"#()!*+!,&'-*.
/"!$!0123!+'4
5 !6+267!"89:;<='>2;03!,;"&!?3!5*"'@%
A'/(B%( !CDEFGHI%B!01J;K'3!.LMN.LMO!,;
P;!Q(B%?3!5*"'@%A'/(B%( !CDEF(/"0
123!+'4
R!I2"-&'"#!2S'(;(T'5<JTK!,;UT+G
V(KJ9W!&?'@%FA'/(B%( !CDEK'3!
.LMN.LMO"-!$!XY26;2
W'TX&J"G'O&'LGA
9WUY#"&>ZGM[&>\'J%&>]^'@'_&>'`CA
D!!W!W$!;';3!5*+!;%0Z(X"8'3'[<0Z(XD
25!D04\I]"'(^>2;(1'<(R<>2SI<!D6$!
!,;T<*$*25!,;-!4+!;%=S2-!<W%"802S8
R;_!,;Y+X!42S&(R`"%>2$0Z(a'-"V+SYW
(A-!@%!%(VbX!,:;402"-6W&*V+SYW"
UT%"&a>2R!<UT%"&(X!5*<!,>2S8<%"cba<8"K];<4444A
(A2I6 !'Z(1W!&!$!'#!2!$!'B\&;'4]**=V+S
YW'XVbX?Y+2<-!'B<!Ud<Y+!,<"K'F4
7Wa'b&>'$I@&>'@c>@C$E&>GQMde'fe'V&A
H%<;%(X0-!eJ]JKf$!<JUA'b
0-!'X6RU12&"862S%$(B%( !!,;'XUX*5g!$UX(T"4
M
THỰC HIỆN “LÀM THEO” TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2013-2014 - Trang 2
THỰC HIỆN “LÀM THEO” TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2013-2014 - Người đăng: danhsinh74
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
THỰC HIỆN “LÀM THEO” TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2013-2014 9 10 387