Ktl-icon-tai-lieu

Thực hiện pháp luật

Được đăng lên bởi tam-vo1
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2873 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI 9. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
Pháp luật là công cụ để nhà nước quản lý xã hội. Do vậy, vấn đề không
phải chỉ là nhà nước ban hành thật nhiều pháp luật mà song cùng với việc ban
hành pháp luật là việc thực hiện pháp luật làm cho những quy định của pháp
luật trở thành hiện thực trong đời sống xã hội
Vậy thực hiện pháp luật là gì? Chúng ta sẽ nghiên cứu một cách toàn
diện trong bài học thực hiện pháp luật.
Bài học được nghiên cứu ở 5 nội dung lớn.
I.

Khái niệm

II.

Áp dụng pháp luật

III.

Các giai đoạn của quá trình áp dụng pháp luật

IV.

Áp dụng pháp luật tương tự

V.

Giải thích pháp luật

Chúng ta sẽ nghiên cứu lần lượt từng nội dung của bài
I.

Khái niệm

1. Khái niệm thực hiện pháp luật.
Thực hiện pháp luật là hoạt động có mục đích nhằm hiện thực hoá các
quy định của pháp luật, làm cho chúng đi vào cuộc sống, trở thành hành vi
thực tế, hợp pháp của các chủ thể pháp luật.
Từ khái niệm trên, chúng ta rút ra được những đặc điểm của thực hiện
pháp luật
- Thực hiện pháp luật là một hình thức thực hiện chức năng nhà nước.
Trong phần lý luận cơ bản về nhà nước, chúng ta đã biết chức năng của
nhà nước là những phương diện (mặt) hoạt động chủ yếu của nhà nước nhằm
giải để thực hiện những nhiệm vụ đặt ra trước nhà nước.
Chức năng của nhà nước gồm có chức năng đối nội và chức năng đối
ngoại. Để thực hiện chức năng đối nội và chức năng đối ngoại, nhà nước sử
dụng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau như: hình thức xây dựng pháp
luật, tổ chức thực hiện pháp luật, bảo vệ pháp luật, v.v.. Trong đó thực hiện
pháp luật pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng, bởi vì nhà nước chỉ thực hiện
1

được chức năng của mình khi pháp luật do nhà nước đặt ra được thực hiện
một cách nghiêm chỉnh. Pháp luật được thực hiện một cách nghiêm chỉnh tức
là quyền, lợi ích của nhà nước và của công dân được tôn trọng và được bảo
đảm thực hiện, trật tự xã hội được duy trì, chủ quyền quốc gia được giữ vững.
- Thực hiện pháp luật là hành vi hợp pháp của chủ thể pháp luật.
Dưới góc độ pháp lý, hành vi của các chủ thể có thể là hành vi hợp
pháp hoặc hành vi bất hợp pháp. Hành vi bất hợp pháp là hành vi làm trái với
những quy định của pháp luật, hành vi không thực hiện những nghĩa vụ mà
pháp luật bắt buộc chủ thể phải làm,...
Ví dụ hành vi giết người, hành vi thu thập bí mật của nhà nước cung
cấp cho nước ngoài nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân... là những
hành vi bất hợp pháp.
Hành vi hợp pháp là hành vi không trái với quy định của pháp luật,
không vượt quá các quy định của pháp luật, luôn ...
BÀI 9. THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
Pháp luật công cụ để nhà nước quản lý xã hội. Do vậy, vấn đề không
phải chỉnhà nước ban hành thật nhiều pháp luật mà song cùng với việc ban
hành pháp luật việc thực hiện pháp luật làm cho những quy định của pháp
luật trở thành hiện thực trong đời sống xã hội
Vậy thực hiện pháp luật gì? Chúng ta sẽ nghiên cứu một cách toàn
diện trong bài học thực hiện pháp luật.
Bài học được nghiên cứu ở 5 nội dung lớn.
I. Khái niệm
II. Áp dụng pháp luật
III. Các giai đoạn của quá trình áp dụng pháp luật
IV. Áp dụng pháp luật tương tự
V. Giải thích pháp luật
Chúng ta sẽ nghiên cứu lần lượt từng nội dung của bài
I. Khái niệm
1. Khái niệm thực hiện pháp luật.
Thực hiện pháp luật hoạt động mục đích nhằm hiện thực hoá các
quy định của pháp luật, làm cho chúng đi vào cuộc sống, trở thành hành vi
thực tế, hợp pháp của các chủ thể pháp luật.
Từ khái niệm trên, chúng ta rút ra được những đặc điểm của thực hiện
pháp luật
- Thực hiện pháp luật là một hình thức thực hiện chức năng nhà nước.
Trong phần lý luận cơ bản về nhà nước, chúng ta đã biết chức năng của
nhà nước là những phương diện (mặt) hoạt động chủ yếu của nhà nước nhằm
giải để thực hiện những nhiệm vụ đặt ra trước nhà nước.
Chức năng của nhà nước gồm chức năng đối nội chức năng đối
ngoại. Để thực hiện chức năng đối nội chức năng đối ngoại, nhà ớc sử
dụng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau như: hình thức xây dựng pháp
luật, tổ chức thực hiện pháp luật, bảo vệ pháp luật, v.v.. Trong đó thực hiện
pháp luật pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng, bởi n nước chỉ thực hiện
1
Thực hiện pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hiện pháp luật - Người đăng: tam-vo1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Thực hiện pháp luật 9 10 597