Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập

Được đăng lên bởi 11113028
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 902 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI
I.
Công nghệ đúc là gì?
Đúc là một phương pháp tạo ra vật phẩm điển hình bằng cách nấu chảy kim loại
rồI đem rót vào khuôn đã làm sẵn, sau khi kim loại đông đặc và nguội lạnh sẽ cho
ta một sản phẩm có hình dáng và kích thước tương ứng chi tiết ta cần gia công.
II.
Cấu tạo và công dụng của bộ mẫu:
Bộ mẫu: gỗ, kim loạI màu như nhôm, đồng
-Yêu cầu khi chọn gỗ: mềm, nhẹ, ít hút ẩm, không bị cong vênh khi thờI tiết thay
đổi.
-Công dụng: tạo ra lòng khuôn, thể hiện đường bao ngoài có hình dáng và kích
thước tương ứng chi tiết ta cần gia công.
-Nếu chi tiết cần làm rỗng thì phảI có tai gốI mẫu
-Sơn phân biệt màu (đỏ: hình dáng chi tiết; đen: tai gốI mẫu).
III. Hộp lõi
-Công dụng: hộp lõi mục đích tạo lõi, hình dáng và đường nét trong lòng hộp
lõi,thể hiện hình dáng trong lòng chi tiết cần làm lõi
-Hình dáng hộp lõi giống hệt hình dáng lòng chi tiết
-Hình dáng lõi giống nhưng ngược chiều vớI hình dáng lòng chi tiết
-Thành phần hỗn hợp làm khuôn:
ƒ Chủ yếu là cát thạch anh (75%-85%): yêu cầu phảI sạch, cỡ hạt không đồng
đều, có tính chất bền nhiệt cao (khi ở nhiệt độ cao không bị cháy, vỡ vụn)
ƒ Chất dính kết: thông thường sử dụng cao lanh (đất sét) (8%-16%)
Yêu cầu: nguyên chất, độ dính kết cao khi gặp nước
Ngoài ra còn sử dụng các chất dính đặc biệt; dầu thực vật, nước thuỷ tinh
loãng, mật mía,…( 3%-5%),thường sử dụng trong trường hợp làm khuôn và
lõi có tính chất phức tạp
ƒ Chất phụ gia: bột than, bột gỗ, bột graphit (3%-5%) có tác dụng tăng độ
xốp cho hỗn hợp, bảo vệ bề mặt long khuôn bong nhẵn.
ƒ

Nước: 4%-8%

Quy trình công nghệ làm khuôn và làm lõi:
1.
Làm khuôn: 3 bước
+Bước 1: làm khuôn dướI
Trước khi làm khuôn ngườI ta trộn đều hỗn hợp làm khuôn, sau đó làm mặt phẳng
để hạ mẫu; rồi dung chày dã xung quanh mẫu tương đốI chặt,sau đó bỏ tiếp lên
một lớp hỗn hợp dày khoảng 100-150mm ,dã chặt.Nếu chiều cao mẫu càng cao thì
ngườI ta càng bỏ nhiều lớp đến giớI hạn mặt phân khuôn rồi dùng thước gạt phẳng
bề mặt và lấy bay là tương đốI nhẵn.
+Bước 2: làm khuôn trên
Người ta phủ lên bề mặt khuôn dưới một lớp mỏng cát phân khuôn rồI lắp nửa
mẩu vào và đậy hàm khuôn trên lên. Sau đó bố trí toàn bộ hệ thống rót và ống
thoát hơi.
IV.

Nguyên tắc bố trí:
™ Hệ thống rót
-Rãnh dẫn kim loại được đặt tại các điểm có thành mỏng nhất so với tổng thể chi
tiết đó (1 rãnh,2 rãnh,…). Đảm bảo không làm chấn động lòng khuôn gây soái vỡ
và phải đảm bảo thời gian đông đặc.
-Ống rót bố trí lệch so vớI rãnh dẫn kim loại
™ Hệ thống thoát hơi
-Bố trí ở các đỉnh ca...
CÔNG NGH CH TO PHÔI
I. Công ngh đúc là gì?
Đúc là mt phương pháp to ra vt phm đin hình bng cách nu chy kim loi
rI đem rót vào khuôn đã làm sn, sau khi kim loi đông đặc và ngui lnh s cho
ta mt sn phm có hình dáng và kích thước tương ng chi tiết ta cn gia công.
II. Cu to và công dng ca b mu:
B mu: g, kim loI màu nh
ư nhôm, đồng
-Yêu cu khi chn g: mm, nh, ít hút m, không b cong vênh khi thI tiết thay
đổi.
-Công dng: to ra lòng khuôn, th hin đường bao ngoài có hình dáng và kích
thước tương ng chi tiết ta cn gia công.
-Nếu chi tiết cn làm rng thì phI có tai gI mu
-Sơn phân bit màu (đỏ: hình dáng chi tiết; đen: tai gI mu).
III. Hp lõi
-Công dng: hp lõi mc đích to lõi, hình dáng và đường nét trong lòng hp
lõi,th hi
n hình dáng trong lòng chi tiết cn làm lõi
-Hình dáng hp lõi ging ht hình dáng lòng chi tiết
-Hình dáng lõi ging nhưng ngược chiu vI hình dáng lòng chi tiết
-Thành phn hn hp làm khuôn
:
Ch yếu là cát thch anh (75%-85%): yêu cu phI sch, c ht không đồng
đều, có tính cht bn nhit cao (khi nhit độ cao không b cháy, v vn)
Cht dính kết: thông thường s dng cao lanh (đất sét) (8%-16%)
Yêu cu: nguyên cht, độ dính kết cao khi gp nước
Ngoài ra còn s dng các cht dính đặc bit; du thc vt, nước thu tinh
loãng, mt mía,…( 3%-5%),thường s dng trong trườ
ng hp làm khuôn và
lõi có tính cht phc tp
Cht ph gia: bt than, bt g, bt graphit (3%-5%) có tác dng tăng độ
xp cho hn hp, bo v b mt long khuôn bong nhn.
Nước: 4%-8%
IV.
Quy trình công nghm khuôn và làm lõi:
1. Làm khuôn: 3 bước
+Bước 1
: làm khuôn dướI
Trước khi làm khuôn ngườI ta trn đều hn hp làm khuôn, sau đó làm mt phng
để h mu; ri dung chày dã xung quanh mu tương đốI cht,sau đó b tiếp lên
mt lp hn hp dày khong 100-150
mm
,dã cht.Nếu chiu cao mu càng cao t
ngườI ta càng b nhiu lp đến giI hn mt phân khuôn ri dùng thước gt phng
b mt và ly bay là tương đốI nhn.
+Bước 2
: làm khuôn trên
Người ta ph lên b mt khuôn dưới mt lp mng cát phân khuôn rI lp na
mu vào và đậy hàm khuôn trên lên. Sau đó b trí toàn b h thng rót và ng
thoát hơi.
Thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực tập - Người đăng: 11113028
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Thực tập 9 10 221