Ktl-icon-tai-lieu

Thực vật học

Được đăng lên bởi tthh-h292-gmail-com
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔ I _LỚP K15 HÓA SINH

§Æc ®iÓm chung

- §iÓm ®Æc trng
nhÊt cña ngµnh
H¹t kÝn, ph©n biÖt
víi ngµnh H¹t trÇn,
lµ cã hoa.

§Æc ®iÓm chung
- Trong chu
tr×nh sèng
cña c¸c c©y
H¹t kÝn, thÓ
giao tö gi¶m
®Õn møc tèi
®a
- H¹t kÝn cã
kiÓu thô tinh
kÐp, cha hÒ
gÆp ë c¸c
ngµnh thùc
vËt kh¸c

§Æc ®iÓm chung
- VÒ c¬ quan sinh dìng, ngµnh H¹t kÝn ®Æc trng bëi tÝnh ®a d¹ng
cña c¸c d¹ng sèng vµ cña c¸c c¬ quan th©n, l¸, rÔ, thÝch nghi víi
nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c nhau cña m«i trêng

Ngµnh H¹t kÝn (Angiospermatophyta)
hay ngµnh Ngäc lan (Magnoliophyta)

§Æc ®iÓm chung
- VÒ c¬ quan sinh dìng, ngµnh H¹t kÝn ®Æc trng bëi tÝnh ®a d¹ng
cña c¸c d¹ng sèng vµ cña c¸c c¬ quan th©n, l¸, rÔ, thÝch nghi víi
nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c nhau cña m«i trêng

Ngµnh H¹t kÝn (Angiospermatophyta)
hay ngµnh Ngäc lan (Magnoliophyta)

§Æc ®iÓm chung
- VÒ c¬ quan sinh dìng, ngµnh H¹t kÝn ®Æc trng bëi tÝnh ®a d¹ng
cña c¸c d¹ng sèng vµ cña c¸c c¬ quan th©n, l¸, rÔ, thÝch nghi víi
nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c nhau cña m«i trêng

Ph©n lo¹i
- Ngµnh H¹t kÝn ®îc chia thµnh 2 líp:
Líp Hai l¸ mÇm vµ líp Mét l¸ mÇm

Líp Hai l¸ mÇm (Dicotyledonae)
hay líp Ngäc lan (Magnoliopsida)
Líp Hai l¸ mÇm cã kho¶ng 120.000 loµi, tËp hîp trong 325 hä vµ
71 bé (Takhtajan, 1980).
Líp Hai l¸ mÇm cã 7 ph©n líp:
1. Ph©n líp Ngäc lan (Magnoliidae)
2. Ph©n líp Mao l¬ng (Ranunculidae)
3. Ph©n líp Sau sau (Hamamelididae)
4. Ph©n líp CÈm chíng (Caryophyllidae)
5. Ph©n líp Sæ (Dilleniiae)
6. Ph©n líp Hoa hång (Rosidae)
7. Ph©n líp Cóc (Asteridae)

Ph©n líp Ngäc lan (Magnoliidae)
Ph©n líp Ngäc lan gåm c¸c bé sau ®©y: Ngäc lan, Håi, Long n·o,
Hå tiªu, Méc h¬ng, Kh«ng l¸ (Rafflesiales), Sóng, Sen
Bé Ngäc lan (Magnoliales)
- Cã l¸ kÌm. Bao hoa cha ph©n hãa.
§Õ hoa kÐo dµi h×nh nãn. Néi nhò tr¬n hä Ngäc lan
- Kh«ng cã l¸ kÌm. Bao hoa ph©n hãa thµnh ®µi vµ trµng.
§Õ hoa thu ng¾n l¹i. Néi nhò xÕp nÕp hä Na

Ph©n líp Ngäc lan (Magnoliidae)
Bé Ngäc lan (Magnoliales)
Hä Ngäc lan (Magnoliaceae)
C©y gç lín, l¸
nguyªn, mäc
c¸ch, g©n l«ng
chim. L¸ kÌm
bao lÊy chåi,
sím rông, ®Ó
l¹i sÑo. Trong
th©n vµ l¸ th
êng cã tÕ bµo
chøa tinh dÇu

Ph©n líp Ngäc lan (Magnoliidae)
Bé Ngäc lan (Magnoliales)
Hä Ngäc lan (Magnoliaceae)
Hoa to, mäc ®¬n ®éc, lìng
tÝnh, cã mïi th¬m. §Õ hoa
låi, dµi, trªn ®ã c¸c thµnh
phÇn hoa xÕp xo¾n. Bao hoa
cha ph©n hãa ®µi trµng. NhÞ
vµ l¸ no·n nhiÒu, rêi. §«i khi
c¶ chØ nhÞ vµ ®Çu vßi nhôy
còng cha ph©n hãa râ. Qu¶
kÐp, h¹t cã néi nhò tr¬n
C«ng thøc hoa:  P4+4+4 A G

Ph©n líp Ngäc lan (Magnoliidae)
Bé Ngäc lan (Magnoliales)
Hä N...
TỔ I _LỚP K15 HÓA SINH
Thực vật học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực vật học - Người đăng: tthh-h292-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Thực vật học 9 10 333