Ktl-icon-tai-lieu

Thực vật học 2

Được đăng lên bởi tthh-h292-gmail-com
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 947 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ph©n líp CÈm chíng (Caryophyllidae)
Bé CÈm chíng (Caryophyllales)
Hä X¬ng rång (Cactaceae)

Ph©n líp CÈm chíng (Caryophyllidae)
§©y lµ 1 ph©n líp nhá, ®øng gi÷a mét bªn lµ ph©n líp Sau sau (cã hoa
thÝch nghi víi lèi thô phÊn nhê giã) víi mét bªn lµ c¸c ph©n líp Sæ vµ
Hoa hång (cã hoa víi bao hoa ph¸t triÓn, thÝch nghi víi lèi thô phÊn nhê
s©u bä)
Ph©n líp CÈm chíng cã ba bé ®Òu gÆp ®¹i diÖn ë ta
Bé CÈm chíng (Caryophyllales)
Bé Rau r¨m (Polygonales)

Ph©n líp CÈm chíng (Caryophyllidae)
Bé CÈm chíng (Caryophyllales)
- PhÇn lín cã d¹ng th©n cá. Bao hoa ®¬n hoÆc kÐp, thÝch nghi víi thô
phÊn nhê s©u bä hay nhê giã ë tïy tõng hä.
- §©y lµ mét bé lín cã tíi 14 hä, ë ta gÆp ®¹i diÖn cña 11 hä, trong ®ã cã
nh÷ng hä phæ biÕn nh X¬ng rång, Rau sam, CÈm chíng, Rau dÒn...
Hä X¬ng rång (Cactaceae)
- C©y mäng níc, l¸ tiªu gi¶m, biÕn thµnh gai. Th©n thêng cã mµu lôc,
h×nh trô, h×nh nhiÒu c¹nh, h×nh cÇu hoÆc h×nh b¶n dÑp. C©y sèng thÝch
nghi víi m«i trêng kh« nãng.
- Hoa to, mäc ®¬n ®éc, hoa ®Òu. Sè c¸c bé phËn cña hoa kh«ng cè ®Þnh.
Bé nhôy gåm 3 - nhiÒu l¸ no·n thêng dÝnh l¹i thµnh bÇu díi

Ph©n líp CÈm chíng (Caryophyllidae)
Bé CÈm chíng (Caryophyllales)
Hä X¬ng rång (Cactaceae)
- Hoa to, mäc ®¬n ®éc, hoa ®Òu. Sè c¸c
bé phËn cña hoa kh«ng cè ®Þnh.
NhÞ nhiÒu, mµng h¹t phÊn 3 - nhiÒu r·nh.
Bé nhôy gåm 3 - nhiÒu l¸ no·n thêng
dÝnh l¹i thµnh bÇu díi.
 P() A G(3 - )

Ph©n líp CÈm chíng (Caryophyllidae)
Bé CÈm chíng (Caryophyllales)
Hä CÈm chíng (Caryophyllalceae)
- C©y th©n cá, thêng ph©n
nh¸nh ®«i. L¸ ®¬n nguyªn,
mäc ®èi.
- Hoa ®Òu lìng tÝnh, mÉu 4 5.
- Bé nhôy gåm 3 - 5 l¸ no·n
dÝnh nhau thµnh bÇu trªn, 1 «,
®Ýnh no·n gi÷a, vßi nhôy rêi.
- Qu¶ kh« më hay qu¶ mäng,
h¹t cã ph«i cong.
 K(4-5) C4-5 A4+4 G(3-5)
5+5

Ph©n líp CÈm chíng (Caryophyllidae)
Bé CÈm chíng (Caryophyllales)
Hä Rau dÒn (Amaranthaceae)

DÒn c¬m (Amaranthus viridis L.)

Rau dÖu (Alternanthera sessilis
(L.) DC.)

Ph©n líp CÈm chíng (Caryophyllidae)
Bé Rau r¨m (Polygonales)
Hä Rau r¨m (Polygonaceae)
- C©y th©n cá hay th©n bôi, ®«i khi lµ d©y leo. L¸ thêng mäc c¸ch, c¸c l¸
kÌm ë gèc l¸ dÝnh l¹i víi nhau thµnh 1 èng bao lÊy gèc dãng gäi lµ bÑ
ch×a.
- Côm hoa kÐp gåm nhiÒu xim. Hoa nhá, thêng lìng tÝnh, Ýt khi ®¬n tÝnh,
hoa ®Òu, mÉu 3, kh«ng cã c¸nh hoa.
- §µi gåm 3 - 6 m¶nh, mµu lôc, tr¾ng hay ®á hång, rêi nhau hay dÝnh, tån
t¹i ë qu¶. NhÞ 6, xÕp thµnh 2 vßng, ®«i khi 9 nhÞ. Nhôy gåm 3 l¸ no·n, Ýt
nhiÒu dÝnh l¹i, bÇu trªn, chøa 1 no·n th¼ng ë ®¸y.
- Qu¶ ®ãng, h¹t cã ph«i th¼ng vµ néi nhò bét lín.
 ...
Ph©n líp CÈm ch íng (Caryophyllidae)
Bé CÈm ch íng (Caryophyllales)
Hä X ¬ng rång (Cactaceae)
Thực vật học 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực vật học 2 - Người đăng: tthh-h292-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Thực vật học 2 9 10 15