Ktl-icon-tai-lieu

Thương mại điện tử

Được đăng lên bởi challengerna-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1943 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
Chương 2
C¸c m« h×nh kinh doanh ®iÖn tö
Trn Hoài Nam
Khoa Thương mi đin t
E-mail: namdhtm@gmail.com
Ni dung chÝnh
1. Gii thiu v mô hình kinh doanh
2. Các yếu t cơ bn ca mô hình kinh
doanh
3. Các mô hình kinh doanh cơ bn
Giíi thiÖu vÒ m« h×nh kinh doanh
Khái nim mô hình kinh doanh miêu t mt tm rng
nhng mô hình (v mt hình thc) do các doanh nghip
xác định để đại din các khía cnh khác nhau ca doanh
nghip, như là các quá trình hot động, các cu trúc t
chc, và nhng d báo tài chính…
Thut ng mô hình kinh doanh xut hin vào nhng năm
50 (thế k XX)
Đạt được v trí ph biến trong nhng năm 90 (thế k XX)
Thương mại điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thương mại điện tử - Người đăng: challengerna-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Thương mại điện tử 9 10 661