Ktl-icon-tai-lieu

thủy văn đại cương

Được đăng lên bởi Lộc Đỗ
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 584 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÑÒA CHAÁT THUÛY VAÊN laø khoa hoïc nghieân cöùu nöôùc döôùi ñaát, noäi dung nghieân cöùu:
- Nguoàn goác, söï phaân boá vaø söï vaän ñoäng cuûa nöôùc trong caùc lôùp ñaát ñaù.
- Caùc tính chaát vaät lyù, thaønh phaàn hoùa hoïc, vi khuaån vaø thaønh phaàn khí cuûa nöôùc döôùi ñaát .
Nöôùc
döôùi ñaát naèm trong caùc lôùp ñaát ñaù vaø lieân heä chaët cheõ vôùi chuùng, neân ñòa chaát thuûy vaên laø moät ngaønh cuûa
khoa hoïc veà traùi ñaát, öùng duïng cuûa ñòa chaát hoïc.
NHIEÄM VUÏ MOÂN HOÏC
- Giaûi quyeát vaán ñeà ñòa chaát thuûy vaên trong vieäc thi coâng caùc coâng trình, khai thaùc haàm moû.
- Giaûi quyeát vaán ñeà cung caáp nöôùc tieâu duøng.
- Tìm nguoàn nöôùc khoaùng, nöôùc coâng nghieäp.
- Caùc nghieân cöùu ñòa chaát thuûy vaên coøn laø moät trong nhöõng phöông phaùp tìm kieám caùc moû khoaùng saûn coù ích.
PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
- Moâ taû nguoàn nöôùc vaø quan saùt ñòa chaát thuûy vaên trong loã khoan, gieáng vaø haàm loø.
- Caùc phöông phaùp phaân tích vaø moâ hình hoùa trong phoøng thí nghieäm.
- Caùc phöông phaùp ñòa vaät lyù, ñaëc bieät laø phöông phaùp thaêm doø ñieän, phaùt hieän caùc taàng chöùa nöôùc.
- Laäp baûn ñoà ñòa chaát thuûy vaên.
***Nöôùc döôùi ñaát vaän ñoäng trong caùc loã hoång vaø khe nöùt cuûa ñaát ñaù, khoâng nhöõng coù taùc duïng tröïc tieáp
vôùi ñaát ña,ù maø coøn coù lieân quan maät thieát vôùi nöôùc beà maët vaø nöôùc khí quyeån.
Vì vaäy muoán nghieân cöùu ñaày ñuû veà nöôùc döôùi ñaát, ñoøi hoûi phaûi naém roõ ñöôïc:
-Ñaëc ñieåm caáu taïo ñòa chaát cuûa vuøng vôùi tö caùch laø moâi tröôøng maø trong ñoù nöôùc vaän ñoäng,

-Caùùc

quy luaät vaän ñoäng cuûa nöôùc beà maët vaø nöôùc khí quyeån vôùi tö caùch laø nguoàn boå sung cuûa nöôùc döôùi ñaát.
CHÖÔNG I

NÖÔÙC TRONG THIEÂN NHIEÂN

I. NÖÔÙC LAØ GÌ?
1. Caáu truùc cuûa nöôùc:
a)

Caáu taïo của phaân töû nöôùc
b). Thaønh phaàn cuûa nöôùc
Nước laø một dung moâi tốt nhờ vaøo tính lưỡng cực. Caùc hợp chất phaân cực hoặc coù tính ion như axít, rượu
vaø muối ñều dễ tan trong nước. Tính hoøa tan của nước cuõng vai troø rất quan trọng trong sinh học vì nhiều
phản ứng hoùa sinh chỉ xaûy ra trong dung dịch nước.
Caùc phaân töû nöôùc lieân keát vôùi nhau baèng moái lieân keát hydro
Caùc phaân töû coù moái lieân keát hydro taïo neân caáu truùc hình 4 maët vôùi khoaûng caùch giöõa H vaø O laø 1,76A O
nghóa laø nhoû hôn ñöôøng kính phaân töû nöôùc.
Nguyeân toá hydro coù ñeán 5 ñoàng vò H1, H2, H3, H4 vaø H5 vôùi troïng löôïng nguyeân töû töông öùng laø 1, 2, 3, 4,
vaø 5.
Nguyeân toá oâ...
ÑÒA CHAÁT THUÛY VAÊN laø khoa hoïc nghieân cöùu nöôùc döôùi ñaát, noäi dung nghieân cöùu:
- Nguoàn goác, söï phaân boá vaø söï vaän ñoäng cuûa nöôùc trong caùc lôùp ñaát ñaù.
- Caùc tính chaát vaät lyù, thaønh phaàn hoùa hoïc, vi khuaån vaø thaønh phaàn khí cuûa nöôùc döôùi ñaát. Nöôùc
döôùi ñaát naèm trong caùc lôùp ñaát ñaù vaø lieân heä chaët cheõ vôùi chuùng, neân ñòa chaát thuûy vaên laø moät ngaønh cuûa
khoa hoïc veà traùi ñaát, öùng duïng cuûa ñòa chaát hoïc.
NHIEÄM VUÏ MOÂN HOÏC
- Giaûi quyeát vaán ñeà ñòa chaát thuûy vaên trong vieäc thi coâng caùc coâng trình, khai thaùc haàm moû.
- Giaûi quyeát vaán ñeà cung caáp nöôùc tieâu duøng.
- Tìm nguoàn nöôùc khoaùng, nöôùc coâng nghieäp.
- Caùc nghieân cöùu ñòa chaát thuûy vaên coøn laø moät trong nhöõng phöông phaùp tìm kieám caùc moû khoaùng saûn coù ích.
PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
- Moâ taû nguoàn nöôùc vaø quan saùt ñòa chaát thuûy vaên trong loã khoan, gieáng vaø haàm loø.
- Caùc phöông phaùp phaân tích vaø moâ hình hoùa trong phoøng thí nghieäm.
- Caùc phöông phaùp ñòa vaät lyù, ñaëc bieät laø phöông phaùp thaêm doø ñieän, phaùt hieän caùc taàng chöùa nöôùc.
- Laäp baûn ñoà ñòa chaát thuûy vaên.
***Nöôùc döôùi ñaát vaän ñoäng trong caùc loã hoång vaø khe nöùt cuûa ñaát ñaù, khoâng nhöõng coù taùc duïng tröïc tieáp
vôùi ñaát ña,ù maø coøn coù lieân quan maät thieát vôùi nöôùc beà maët vaø nöôùc khí quyeån.
Vì vaäy muoán nghieân cöùu ñaày ñuû veà nöôùc döôùi ñaát, ñoøi hoûi phaûi naém roõ ñöôïc:
-Ñaëc ñieåm caáu taïo ñòa chaát cuûa vuøng vôùi tö caùch laø moâi tröôøng maø trong ñoù nöôùc vaän ñoäng, -Caùùc
quy luaät vaän ñoäng cuûa nöôùc beà maët vaø nöôùc khí quyeån vôùi tö caùch laø nguoàn boå sung cuûa nöôùc döôùi ñaát.
CHÖÔNG I NÖÔÙC TRONG THIEÂN NHIEÂN
I. NÖÔÙC LAØ GÌ?
1. Caáu truùc cuûa nöôùc:
a) Caáu taïo của phaân töû nöôùc
b). Thaønh phaàn cuûa nöôùc
Nước laø mt dung moâi tt nh vaøo tính lưỡng cc. Caùc hp cht phaân cc hoc coù tính ion như axít, rượu
vaø mui ñu d tan trong nước. Tính hoøa tan ca nước cuõng vai troø rt quan trng trong sinh hc vì nhiu
phn ng hoùa sinh ch xaûy ra trong dung dch nước.
Caùc phaân töû nöôùc lieân keát vôùi nhau baèng moái lieân keát hydro
Caùc phaân töû coù moái lieân keát hydro taïo neân caáu truùc hình 4 maët vôùi khoaûng caùch giöõa H vaø O laø 1,76A
O
nghóa laø nhoû hôn ñöôøng kính phaân töû nöôùc.
Nguyeân toá hydro coù ñeán 5 ñoàng vò H
1
, H
2
, H
3
, H
4
vaø H
5
vôùi troïng löôïng nguyeân töû töông öùng laø 1, 2, 3, 4,
vaø 5.
Nguyeân toá oâxy coù 3 ñoàng vò: O
16
, O
17
, O
18
vôùi caùc troïng löôïng nguyeân töû laø 16, 17, 18..
Nước tinh khiết không dẫn điện. Mặc dù vậy, do có tính hòa tan tốt, nước hay có tạp chất pha
thủy văn đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thủy văn đại cương - Người đăng: Lộc Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
thủy văn đại cương 9 10 986