Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh trung tâm thể thao phức hợp Long Thới

Được đăng lên bởi ctymoitruongtnx
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1403 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Dự án Trung tâm thể thao phức hợp Long Thới
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN
TRUNG TÂM THỂ THAO PHỨC HỢP LONG THỚI

ĐỊA ĐIỂM

: XÃ LONG THỚI – HUYỆN NHÀ BÈ – TP. HỒ CHÍ MINH

CHỦ ĐẦU TƢ

: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LÊ ĐẠI PHÁT

ĐƠN VỊ TƢ VẤN: CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH

Tp.HCM- Tháng 07 năm 2015
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Quốc tế Lê Đại Phát

Trang 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
-----------    ----------

THUYẾT MINH DỰ ÁN
TRUNG TÂM THỂ THAO PHỨC HỢP LONG THỚI


CHỦ ĐẦU TƢ

ĐƠN VỊ TƢ VẤN

CÔNG TY CP QUỐC TẾ LÊ ĐẠI PHÁT

CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYÊN XANH
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN MAI

Tp.HCM- Tháng 07 năm 2015

Dự án Trung tâm thể thao phức hợp Long Thới

MỤC LỤC
CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN ........................................................4
I.1. GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ ............................................................................................4
I.2. MÔ TẢ DỰ ÁN .................................................................................................................4
I.3. CƠ SỞ PHÁP LÝ TRIỂN KHAI DỰ ÁN .........................................................................5
I.3.1. Các văn bản pháp quy về quản lý đầu tƣ ........................................................................5
I.3.2. Các tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng ..........................................................................6
CHƢƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƢỜNG ........................................................................8
II.1. Định hƣớng phát triển kinh tế-xã hội TP.Hồ Chí Minh ...................................................8
II.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN NHÀ BÈ ............................9
II.2.1. Vị trí địa lý .....................................................................................................................9
II.2.2. Cơ sở hạ tầng ...............................................................................................................10
II.2.3. Quy hoạch xây dựng ....................................................................................................10
II.3. Thế mạnh của khu thực hiện dự án .................................................................................11
II.4. THỊ TRƢỜNG VÀ MẬT ĐỘ DÂN SỐ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ......................14
CHƢƠNG III: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ XÂY DỰNG ..........
D án Trung tâm th thao phc hp Long Thi
Ch đầu tư: Công ty C phn Quc tế Lê Đi Phát Trang 1
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LP - T DO - HNH PHÚC
----------- ----------
THUYT MINH D ÁN
TRUNG TÂM TH THAO PHC HP LONG THI

ĐA ĐIM : XÃ LONG THI HUYN NHÀ TP. H CHÍ MINH
CH ĐẦU : CÔNG TY C PHN QUC T ĐI PHÁT
ĐƠN V TƢ VN: CÔNG TY CP VN ĐU TƢ THO NGUYÊN XANH
Tp.HCM- Tháng 07 năm 2015
Thuyết minh trung tâm thể thao phức hợp Long Thới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh trung tâm thể thao phức hợp Long Thới - Người đăng: ctymoitruongtnx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Thuyết minh trung tâm thể thao phức hợp Long Thới 9 10 841