Ktl-icon-tai-lieu

THUYẾT TRÌNH TRIẾT HỌC MÁCLÊNIN TỒN TẠI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC
BẠN ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT
TRÌNH CỦA NHÓM 11!

TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN
TỒN TẠI VÀ Ý THỨC XÃ
HỘI



KHÁI NIỆM



QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TTXH VÀ YTXH



CÁC HÌNH THỨC CỦA Ý THỨC XÃ HỘI

I- Khái niệm tồn tại xã hội và ý thức
xã hội.
1.Tồn tại xã hội
Tồn tại xã hội là toàn bộ đời sống vật chất và
những điều kiện sinh hoạt vật chất xã hội, bao
gồm 3 yếu tố:
-Điều kiện địa lý
      VD: nước ta nằm trong vùng khí hậu 
nhiệt đới ẩm gió mùa nóng ẩm,lượng mưa 
lớn,thời tiết diễn biến thất thường….

Ư

L

I

Ệ

U

S

2

D

U

Y

V

Ậ

T

3

Đ Ộ C

L

Ậ

P

1

4
5

T

P

H Ư Ơ N
H

Ệ

T

Ư

Ả

N

H Ứ C

G

T

T

Ư Ở N G

X

S

U

Ấ

T

Ả N X U Ấ T

1/ Đây là 1 trong những yếu tố không thể thiếu trong họat
động sản xuất?
2/ TTXH quyết định YTXH đó là quan điểm của trường phái
triết học nào?
3/ Ý thức xã hội có tính…tương đối
4/ Một trong những yếu tố cơ bản nhất tạo nên TTXH?
5/ …là tòan bộ các hệ thống quan niệm,quan điểm xã hội như:
chính trị,triết học,văn hóa,đạo đức,tôn giáo.

ĐÁP ÁN

Ý THỨC

...
CHÀO M NG CÔ VÀ CÁC
B N Đ N V I BÀI THUY T
TRÌNH C A NHÓM 11!
THUYẾT TRÌNH TRIẾT HỌC MÁCLÊNIN TỒN TẠI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THUYẾT TRÌNH TRIẾT HỌC MÁCLÊNIN TỒN TẠI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
THUYẾT TRÌNH TRIẾT HỌC MÁCLÊNIN TỒN TẠI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI 9 10 721