Ktl-icon-tai-lieu

thuyết trình viễn thám

Được đăng lên bởi Nhutckot Pham
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1038 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường
Khoa Trắc Địa Bản Đồ
____________

BÀI BÁO CÁO VIỄN THÁM
XÂY DỰNG BẢN ĐỒ DIỄN BIẾN LŨ TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2006

02-ĐHTĐ-01
GV: ths. Nguyễn Văn Khánh

Bài Báo Cáo Viễn Thám
GVHD: Ths. Nguyễn Văn Khánh

DANH SÁCH NHÓM
TÊN

MSSV

Phạm Minh Nhựt

0250030042

Võ Ngô Ái Nhân

0250030036

Nguyễn Huỳnh Hoàng Anh

0250030002

Đặng Quốc Đạt

0250030010

Phan Huỳnh Như

0250030040

Huỳnh Võ Ngọc Bích

0250030005

1

Bài Báo Cáo Viễn Thám
GVHD: Ths. Nguyễn Văn Khánh

MỤC LỤC
Phần 1: TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÁM VÀ GIS, CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VIỄN THÁM VÀ GIS
I.

TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÁM

4

1.

Các Khái Niện Cơ Bản Về Viễn Thám:

4

2.

Phân loại viễn thám:

4

3.

Nguyên lý hoạt động:

5

4.

Đặc trưng phản xạ phổ của đối tượng tự nhiên

6

5.

Xử lý và truyền tải dữ liệu ảnh viễn thám.

10

6.

Ứng dụng của viễn thám.

16

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIS

16

1.

Khái niệm

16

2.

Thành phần của GIS

18

3.

Chức năng của GIS

21

4.

Ứng dụng của GIS

22

5.

Một số phần mềm của GIS

24

CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP TƯ LIỆU VIỄN THÁM VÀ GIS

28

1.

Tích hợp là gì?

28

2.

Tại sao phải tích hợp?

29

II.

III.

PHẦN 2: ỨNG DỤNG CỦA VIỄN THÁM VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ
ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẠI LÍ VÀ VIỄN THÁM TRONG ĐIỀU TRA, PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG
32

I.

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

1.

Mục tiêu và vùng nghiên cứu

33

2.

Tài liệu và phương pháp

33

3.

Kết quả

33

4.

Kết luận

37

I.
TAM

ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ ĐÁNH GIÁ XÓI MÒN ĐẤT ĐỒI GÒ HUYỆN
NÔNG TỈNH P HÚ THỌ
37

1. Quy trình thực hiện

37

2.

38

Kết quả

II. ỨNG DỤNG VIỄN THÁM THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐẤT NGẬP NƯỚC TỈNH KONTUM

38

1.

Phương pháp nghiên cứu

38

2.

Kết quả nghiên cứu

39

Phần 3: ỨNG DỤNG CỦA VIỄN THÁM VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ
2

Bài Báo Cáo Viễn Thám
GVHD: Ths. Nguyễn Văn Khánh

ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS ĐỂ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ DIỄN BIẾN LŨ CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP 41

I.
II.

Điều Kiện Tự Nhiên –Kinh Tế Xã Hội

42

1.

i

Điều Kiện Tự Nhiên

42

2.

Đặt Điểm kinh tế xã hội

44

III.

Đề tài ứng dụng viễn thám gis để thành lập bản đồ diễn biến lũ tỉnh đồng tháp năm 2006 45

1.

Mục tiêu của đề tài

45

2.

Nội dung thực hiện

45

3.

Quy trình thực hiện.

45

4.

Kết quả, nhận xét và ứng dụng bản đồ diễn biến lũ vào một số lĩnh vực.

58

3

Bài Báo Cáo Viễn Thám
GVHD: Ths. Nguyễn Văn Khánh

Phần 1: TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÁM VÀ GIS, CÔNG NGHỆ TÍCH
HỢP VIỄN THÁM VÀ GIS
I. TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÁM
1. Các Khái Niện Cơ Bản Về Viễn Thám:
1.1.

Có nhiều nguồn định nghĩa về viễn...
Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường
Khoa Trắc Địa Bn Đ
____________
BÀI BÁO CÁO VIN THÁM
XÂY DNG BẢN ĐỒ DIN BIẾN LŨ TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2006
02-ĐHTĐ-01
GV: ths. Nguyn Văn Khánh
thuyết trình viễn thám - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thuyết trình viễn thám - Người đăng: Nhutckot Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
thuyết trình viễn thám 9 10 378