Ktl-icon-tai-lieu

TÍCH HỢP GD MÔI TRƯỜNG MÔN HÓA HỌC: 8,9

Được đăng lên bởi Cường Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍCH HỢP GD MÔI TRƯỜNG MÔN HÓA HỌC: 8,9
Khối

Bài
1
2
5
7
12

13
Hóa 8

24
19

25

28
28

36
Hóa 9

2
2
4

Tên bài
Nội dung GDMT
Mở đầu môn hóa Vai trò của hóa học trong việc tìm ra các chất cải
học
tạo tầng ozôn, cải tạo môi trường,…
Cần biết cách sử dụng chất thích hợp, tránh gây
Chất
hại cho con người và gây ô nhiễm môi trường
sống
Một số nguyên tố hóa học trong tự nhiên thuộc
Nguyên tố hóa
loại nguyên tố phóng xạ gây tác động xấu đến
học
môi trường nếu sử dụng không đúng cách.
Sau khi thực hành, lưu ý tránh đổ hóa chất bừa
Bài thực hành 2 bãi gây hại môi trường và tác động xấu đến sức
khỏe con người, động vật xung quanh.
Đôi khi trong tự nhiên dưới tác động của con
Sự biến đổi chất người, một số chất bị biến đổi gây hại tới môi
trường và con người.
Trong công nghiệp, khi sử dụng các phản ứng
Phản ứng hóa hóa học để sản xuất các chất cần thiết cho cuộc
học
sống đôi khi tạo ra các sản phẩm không mong
muốn gây hại cho môi trường như CO2, SO2,…
Tính chất của
Vai trò của oxi trong quá trình hô hấp, sự sống
oxi
của con người và môi trường.
Khi oxi phản ứng với các chất khác gây ra một số
Tính chất của
chất gây hại cho môi trường, gây độc cho cơ thể
oxi
người như CO, SO2,…
Sự oxi hóa. Phản Tạo môi trường không khí trong sạch bằng cách
ứng hóa hợp.
tạo ra nhiều khí oxi – trồng nhiều cây xanh
Ứng dụng của
oxi
Tác hại của tình trạng không khí bị ô nhiễm, bảo
Không khí. Sự
vệ không khí trong sạch là nhiệm vụ của mỗi
cháy
người, mỗi quốc gia.
Không khí. Sự Sự cháy gây ô nhiễm không khí khi tạo ra các
cháy
chất gây hiệu ứng nhà kính như CO2, SO2,…
Nhiều nguồn nước ngọt trên Trái đất đang bị ô
nhiễm nặng do các chất thải sinh hoạt và công
Nước
nghiệp gây ảnh hưởng sức khỏe  tránh ô nhiễm
nước
Một số oxit quan
trọng
Một số oxit quan
trọng
Một số axit quan

CaO có vai trò quan trọng trong việc cải tạo môi
trường, trung hòa axit dư,...
Một số oxit gây ô nhiễm không khí, tạo ra mưa
axit như SO2
Axit có khả năng phản ứng với kim loại, làm mòn

4
11
20
21
26
28

29

34
36
39
40
47

trọng
kim loại, gây hại các công trình,…
Một số axit quan Axit sunfuric tác dụng với kim loại tạo thành các
trọng
chất gây hại môi trường như SO2, H2S,…
Có thể sử dụng một số chất tự nhiên để cải tạo
Phân bón hóa
đất trồng, làm phân bón, tránh việc dụng các hợp
học
chất hóa học
Hợp kim
Những khí thải như CO2, SO2,….trong quá trình
sắt:Gang, thép sản xuất gang thép gây ô nhiễm môi trường.
Sự ăn mòn kim Hạn chế sư ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại
loại và bảo vệ không bị ăn mòn bằng cách hạn c...
TÍCH HỢP GD MÔI TRƯỜNG MÔN HÓA HỌC: 8,9
Khối Bài Tên bài Nội dung GDMT
Hóa 8
1
Mở đầu môn hóa
học
Vai trò của hóa học trong việc tìm ra các chất cải
tạo tầng ozôn, cải tạo môi trường,…
2 Chất
Cần biết cách sử dụng chất thích hợp, tránh gây
hại cho con người gây ô nhiễm môi trường
sống
5
Nguyên tố hóa
học
Một số nguyên tố hóa học trong tự nhiên thuộc
loại nguyên tố phóng xạ gây tác động xấu đến
môi trường nếu sử dụng không đúng cách.
7 Bài thực hành 2
Sau khi thực hành, lưu ý tránh đổ hóa chất bừa
bãi gây hại môi trường tác động xấu đến sức
khỏe con người, động vật xung quanh.
12 Sự biến đổi chất
Đôi khi trong tự nhiên dưới tác động của con
người, một số chất bị biến đổi gây hại tới môi
trường và con người.
13
Phản ứng hóa
học
Trong công nghiệp, khi sử dụng các phản ứng
hóa học để sản xuất các chất cần thiết cho cuộc
sống đôi khi tạo ra các sản phẩm không mong
muốn gây hại cho môi trường như CO
2
, SO
2
,…
24
Tính chất của
oxi
Vai trò của oxi trong quá trình hấp, sự sống
của con người và môi trường.
19
Tính chất của
oxi
Khi oxi phản ứng với các chất khác gây ra một số
chất gây hại cho môi trường, gây độc cho thể
người như CO, SO
2
,…
25
Sự oxi hóa. Phản
ứng hóa hợp.
Ứng dụng của
oxi
Tạo môi trường không khí trong sạch bằng cách
tạo ra nhiều khí oxi – trồng nhiều cây xanh
28
Không khí. Sự
cháy
Tác hại của tình trạng không khí bị ô nhiễm, bảo
vệ không khí trong sạch nhiệm vụ của mỗi
người, mỗi quốc gia.
28
Không khí. Sự
cháy
Sự cháy gây ô nhiễm không khí khi tạo ra các
chất gây hiệu ứng nhà kính như CO
2
, SO
2
,…
36 Nước
Nhiều nguồn nước ngọt trên Trái đất đang bị ô
nhiễm nặng do các chất thải sinh hoạt công
nghiệp gây ảnh hưởng sức khỏe
tránh ô nhiễm
nước
Hóa 9
2
Một số oxit quan
trọng
CaO vai trò quan trọng trong việc cải tạo môi
trường, trung hòa axit dư,...
2
Một số oxit quan
trọng
Một số oxit gây ô nhiễm không khí, tạo ra mưa
axit như SO
2
4 Một số axit quan Axit khả năng phản ứng với kim loại, làm mòn
TÍCH HỢP GD MÔI TRƯỜNG MÔN HÓA HỌC: 8,9 - Trang 2
TÍCH HỢP GD MÔI TRƯỜNG MÔN HÓA HỌC: 8,9 - Người đăng: Cường Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TÍCH HỢP GD MÔI TRƯỜNG MÔN HÓA HỌC: 8,9 9 10 178