Ktl-icon-tai-lieu

tích phân

Được đăng lên bởi Vũ Đình Đề
Số trang: 152 trang   |   Lượt xem: 4230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Traàn Só Tuøng

Tích phaân

Nhaéc laïi Giôùi haïn – Ñaïo haøm – Vi phaân
1. Caùc giôùi haïn ñaëc bieät:
sin x
=1
a) lim
x ®0 x
x
=1
x ®0 sin x

Heä quaû: lim

sin u(x)
=1
u(x)®0 u(x)

u(x)
=1
u(x)®0 sin u(x)

ln(1 + x)
=1
x® 0
x

lim

lim

lim

x

æ 1ö
b) lim ç 1 + ÷ = e, x Î R
x ®¥ è
xø
1

Heä quaû: lim (1 + x) x = e.
x®0

lim

ex - 1
=1
x® 0
x

2. Baûng ñaïo haøm caùc haøm soá sô caáp cô baûn vaø caùc heä quaû:
(c)’ = 0 (c laø haèng soá)
(x a )' = ax a-1
(ua )' = aua-1u '
1
æ1ö
ç ÷' = - 2
èxø
x
( x )' = 1
2 x
x
(e )' = ex

u'
æ1ö
ç ÷' = - 2
u
èuø
( u ) ' = u'
2 u
u
(e )' = u'.e u

(ax )' = a x .ln a
(a u )' = a u .ln a . u '
1
u'
(ln x )' =
(ln u )' =
x
u
1
u'
(loga x ') =
(loga u )' =
x.ln a
u.ln a
(sinx)’ = cosx
(sinu)’ = u’.cosu
1
u'
(tgx)' =
= 1 + tg 2 x
(tgu)' =
= (1 + tg 2 u).u'
2
2
cos x
cos u
-1
- u'
(cot gx)' =
= -(1 + cot g 2 x)
(cot gu)' =
= - (1 + cot g 2 u).u'
2
2
sin x
sin u
3. Vi phaân:
Cho haøm soá y = f(x) xaùc ñònh treân khoaûng (a ; b) vaø coù ñaïo haøm taïi x Î (a; b) . Cho soá
gia Dx taïi x sao cho x + Dx Î (a; b) . Ta goïi tích y’.Dx (hoaëc f’(x).Dx) laø vi phaân cuûa
haøm soá y = f(x) taïi x, kyù hieäu laø dy (hoaëc df(x)).
dy = y’.Dx (hoaëc df(x) = f’(x).Dx
AÙp duïng ñònh nghóa treân vaøo haøm soá y = x, thì
dx = (x)’Dx = 1.Dx = Dx
Vì vaäy ta coù: dy = y’dx (hoaëc df(x) = f’(x)dx)

Trang 1

Tích phaân

Traàn Só Tuøng

NGUYEÂN HAØM VAØ TÍCH PHAÂN
§Baøi 1: NGUYEÂN HAØM
1. Ñònh nghóa:
Haøm soá F(x) ñöôïc goïi laø nguyeân haøm cuûa haøm soá f(x) treân khoaûng (a ; b) neáu moïi x
thuoäc (a ; b), ta coù: F’(x) = f(x).
Neáu thay cho khoaûng (a ; b) laø ñoaïn [a ; b] thì phaûi coù theâm:
F '(a+ ) = f(x) vaø F '(b - ) = f(b)
2. Ñònh lyù:
Neáu F(x) laø moät nguyeân haøm cuûa haøm soá f(x) treân khoaûng (a ; b) thì :
a/
Vôùi moïi haèng soá C, F(x) + C cuõng laø moät nguyeân haøm cuûa haøm soá f(x) treân
khoaûng ñoù.
b/
Ngöôïc laïi, moïi nguyeân haøm cuûa haøm soá f(x) treân khoaûng (a ; b) ñeàu coù theå
vieát döôùi daïng: F(x) + C vôùi C laø moät haèng soá.
Ngöôøi ta kyù hieäu hoï taát caû caùc nguyeân haøm cuûa haøm soá f(x) laø ò f(x)dx. Do
ñoù vieát:

ò f(x)dx = F(x) + C
Boå ñeà: Neáu F¢(x) = 0 treân khoaûng (a ; b) thì F(x) khoâng ñoåi treân khoaûng ñoù.
3. Caùc tính chaát cuûa nguyeân haøm:
·
·
·
·

( ò f(x)dx ) ' = f(x)

ò af(x)dx = aò f(x)dx (a ¹ 0)
ò [ f(x) + g(x)] dx = ò f(x)dx + ò g(x)dx
ò f(t)dt = F(t) + C Þ ò f [ u(x)] u'(x)dx = F [ u(x)] + C = F(u) + C

(u = u(x))

4. Söï toàn taïi nguyeân haøm:
·

Ñònh lyù: Moïi haøm soá f(x) ...
Traàn Só Tuøng ch phaân
Trang 1
Nhaéc laïi Giôùi haïn Ñaïo hm Vi phaân
1. Caùc giôùi haïn ñaëc bieät:
a)
®
=
x0
sinx
lim1
x
Heä quaû:
®
=
x0
x
lim1
sinx
®
=
u(x)0
sinu(x)
lim1
u(x)
®
=
u(x)0
u(x)
lim1
sinu(x)
b)
x
x
1
lim1e,xR
x
®¥
æö
ç÷
èø
Heä quaû:
1
x
x0
lim(1x)e.
®
+=
x0
ln(1x)
lim1
x
®
+
=
x
x0
e1
lim1
x
®
-
=
2. Baûng ñaïo haøm caùc haøm soá caáp baûn v caùc h quaû:
(c)’ = 0 (c laø haèng soá)
1
(x)'x
aa-
=a
1
(u)'uu'
aa-
=a
2
11
'
xx
æö
=-
ç÷
èø
2
1u'
'
uu
æö
=-
ç÷
èø
( )
1
x'
2x
=
( )
u'
u'
2u
=
xx
(e)'e
=
uu
(e)'u'.e
=
xx
(a)'a.lna
=
uu
(a)'a.lna.u'
=
1
(lnx)'
x
=
u'
(lnu)'
u
=
a
1
(logx')
x.lna
=
a
u'
(logu)'
u.lna
=
(sinx)’ = cosx (sinu)’ = u.cosu
2
2
1
(tgx)'1tgx
cosx
==+
2
2
u'
(tgu)'(1tgu).u'
cosu
==+
2
2
1
(cotgx)'(1cotgx)
sinx
-
==-+
2
2
u'
(cotgu)'(1cotgu).u'
sinu
-
==-+
3. Vi phaân:
Cho haøm soá y = f(x) xaùc ñònh treân khoaûng (a ; b) vaø coù ñaïo haøm taïi
x(a;b)
Î
. Cho soá
gia Dx taïi x sao cho
xx(a;b)
+
. Ta goïi tích y’.Dx (hoaëc f’(x).Dx) laø vi phaân cuûa
haøm soá y = f(x) taïi x, kyù hieäu laø dy (hoaëc df(x)).
dy = y’.Dx (hoaëc df(x) = f’(x).Dx
AÙp duïng ñònh nghóa treân vaøo haøm soá y = x, thì
dx = (x)’Dx = 1.Dx = Dx
vaäy ta coù: dy = y’dx (hoaëc df(x) = f’(x)dx)
tích phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tích phân - Người đăng: Vũ Đình Đề
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
152 Vietnamese
tích phân 9 10 314