Ktl-icon-tai-lieu

Tích phân bội ba

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 12196 lần   |   Lượt tải: 6 lần
§2. Tích phân bội ba – Định nghĩa và cách tính
Định nghĩa:
Cho hàm f(x,y,z) xác định trên miền đóng và bị chặn Ω
trong không gian Oxyz. Chia Ω thành n phần không
dẫm lên nhau Ω1, Ω2 ,..., Ωn có thể tích tương ứng là
∆V1, ∆V2 ,..., ∆Vn

Trong mỗi miền Ωk lấy 1 điểm bất kỳ Mk(xk,yk,zk)
n
Lập tổng tích phân Sn = ∑ f ( xk , y k , zk )∆Vk
k =1

Cho max d (Ωk ) → 0, nếu tổng trên tiến tới giá trị hữu
hạn S không phụ thuộc vào cách chia miền Ω và cách
lấy điểm Mk thì giới hạn hữu hạn S được gọi là tích
phân bội ba của hàm f(x,y,z) trên miền Ω

§2. Tích phân bội ba – Định nghĩa và cách tính
Vậy:

∫∫∫ f ( x, y , z )dV =
Ω

lim

n

∑ f ( xk , y k , zk )∆ Vk

max d ( Ω k )→ 0 k =1

Chú ý : Vì tích phân không phụ thuộc vào cách chia
miền Ω nên ta có thể chia Ω bởi các mặt phẳng song
song với các mặt tọa độ . Khi ấy mỗi miền nhỏ là
hình hộp chữ nhật nên ta có ΔV = Δx Δy Δz = dxdydz
Vì vậy ta thường dùng kí hiệu :

∫∫∫ f ( x, y , z )dV = ∫∫∫ f ( x, y , z )dxdydz
Ω

Ω

§2. Tích phân bội ba – Định nghĩa và cách tính

Tính chất: Các hàm f, g khả tích trên Ω
1. ∫∫∫ dxdydz = V (Ω )
Ω

2. ∫∫∫ C.f ( x, y , z )dxdydz = C ∫∫∫ f ( x, y , z )dxdydz
Ω

Ω

3. ∫∫∫ (f ( x, y , z ) + g ( x, y , z ))dxdydz = ∫∫∫ f ( x, y , z )dxdydz + ∫∫∫ g ( x, y , z )dxdydz
Ω

Ω

4. Nếu g ≥ f trên Ω thì

Ω

∫∫∫ f ( x, y , z )dxdydz ≤ ∫∫∫ g ( x, y , z )dxdydz
Ω

Ω

Nếu Ω được chia thành 2 miền không dẫm lên nhau
Ω1, Ω2
5. ∫∫∫ f ( x, y , z )dxdydz = ∫∫∫ f ( x, y , z )dxdydz + ∫∫∫ f ( x, y , z )dxdydz
Ω

Ω1

Ω2

§2. Tích phân bội ba – Định nghĩa và cách tính
6. Định lý giá trị trung bình: Nếu hàm f(x,y,z) liên tục
trong miền đóng, giới nội, liên thông Ω thì trong Ω tồn
tại ít nhất 1 điểm M0(x0,y0,z0) sao cho :

∫∫∫ f ( x, y , z )dxdydz = f ( x0 , y 0 , z0 )V ( Ω )
Ω

Ta gọi giá trị trung bình của hàm f trên Ω là đại lượng

1
∫∫∫ f ( x, y , z )dxdydz
V (Ω ) Ω

§2. Tích phân bội ba – Định nghĩa và cách tính
Cách tính
Nếu miền Ω có hình chiếu xuống mặt phẳng Oxy là
miền D và giới hạn trên bởi mặt z = φ(x,y), giới hạn
dưới bởi mặt z = ψ(x,y) thì

 ϕ ( x ,y )

∫∫∫ f ( x, y , z )dxdydz = ∫∫  ∫ f ( x, y , z )dz  dxdy
Ω
D ψ ( x ,y )

ϕ ( x ,y )

Ta còn viết tích phân trên ở dạng

∫∫ dxdy ∫ f ( x, y , z )dz
D

ψ ( x ,y )

Như vậy, để tính tích phân bội ba ta cần xác định
hình chiếu của Ω xuống mặt phẳng tọa độ, sau đó đi
xác định mặt giới hạn trên, dưới của Ω

§2. Tích phân bội ba – Định nghĩa và cách tính
Ví dụ 1 : Tính tích phân I1 = ∫∫∫ 2zdxdydz
Ω

Trong đó Ω giới hạn bởi

0 ≤ x,0 ≤ y , x 2 + y 2 ≤ ...
§2. Tích phân bội ba – Định nghĩa và cách tính
1 2
, ,...,
n
1 2
, ,...,
n
V V V
Định nghĩa:
Cho hàm f(x,y,z) xác định trên miền đóng và bị chặn
trong không gian Oxyz. Chia Ω thành n phần không
dẫm lên nhau có thể tích tương ứng là
Trong mỗi miền Ω
k
lấy 1 điểm bất kỳ M
k
(x
k
,y
k
,z
k
)
Lập tổng tích phân
1
( , , )
n
n k k k k
k
S f x y z V
=
=
Cho , nếu tổng trên tiến tới giá trị hữu
hạn S không phụ thuộc vào cách chia miền Ω và cách
lấy điểm M
k
thì giới hạn hữu hạn S được gọi là tích
phân bội ba của hàm f(x,y,z) trên miền Ω
max ( ) 0
k
d
Tích phân bội ba - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tích phân bội ba - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Tích phân bội ba 9 10 497