Ktl-icon-tai-lieu

TÍCH PHÂN BỘI HAI (HAI LỚP)

Được đăng lên bởi bienxanhchicong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP: TÍCH PHÂN BỘI HAI (HAI LỚP)
1

3− y 2

0

2

y
2

1

2x

1. ðổi thứ tự tích phân sau: I = ∫ dy

∫

2. ðổi thứ tự tích phân sau: I = ∫ dx

∫

1

1− y

0

− 1− y

3. ðổi thứ tự tích phân sau: I = ∫ dy

∫

2

2 x− x2

1

2− x

4. ðổi thứ tự tích phân sau: I = ∫ dx

2

f ( x, y )dx
2

∫

0

2− y

−6

y2
−1
4

5. ðổi thứ tự tích phân sau: I = ∫ dy

∫∫ ( x

f ( x, y )dy

2 x− x2

0

6.

f ( x, y ) dx

∫

f ( x, y )dy

f ( x, y )dx

+ xy )dxdy , D giới hạn bởi y = x, y = 2x, x = 2,

ð/S: 10

D

7.

∫∫ xydxdy , D giới hạn bởi các ñường

x – y + 4 = 0, x2 = 2y,

ð/S: 90

D

8.

∫∫ ln(1 + x

2

+ y 2 )dxdy , D là miền giới hạn bởi x + y ≤ R , x ≥ 0, y ≥ 0
2

2

2

D

ð/S:

9.

∫∫ (4 x − 3 − x

2

− y 2 )dxdy , D giới hạn bởi x2 + y2 – 4x + 3 = 0,

π
2
2
2

(1 + R ) ln (1 + R ) − R 
4

ð/S:

D

10.

∫∫ ( x + y )dxdy , D giới hạn bởi x

2

+ y2 – x - y ≤ 0,

ð/S:

D

11.

∫∫ ( x + y )dxdy , D giới hạn bởi x+4 = y, y = 0, y =(x-2)

2

π
2

π
2

ð/S: 28/5

D

12.

∫∫ x
D

13.

2

xy
dxdy , D tam giác có các ñỉnh O(0, 0); A(3,3), B(3, 0)
+ y2

∫∫ cos( x + y ) dxdy , D : {0 ≤ x ≤ π ;0 ≤ y ≤ π − x}

ð/S:

9
ln 2
4

ð/S: π

D

14.

∫∫ 2 x − x
D

2

− y 2 dxdy , D là miền x2 + y2 ≤ 2y

ð/s: π + 2

15.

y − x 2 dxdy , D : {−1 ≤ x ≤ 1;0 ≤ y ≤ 2}

∫∫

ð/s:

π

D

16.

∫∫ ( x + y + x − y ) dxdy , D: |x| + |y| ≤ 1,

+

2

5
3

ð/s: 4/3

D

17.

y



∫∫  x + 1 dxdy , D là miền giới hạn bởi: 1 ≤ x

2

π

+ y2 ≤ 2x

3

D

18.

∫∫ ( x + y )dxdy , D giới hạn bởi ñường x

2

+

3
2

ð/s: 4π

+ y2 = 2x + 2y

D

19.

∫∫ ( x

2

+ y )dxdy , D giới hạn bởi y = x2 và x = y2

ð/s:

D

(1 + y ) dxdy , D là miền giới hạn bởi: x2 + y2 ≤ x
20. ∫∫
( x + y + 1)
3

D

2

2

ð/s:

2

21.

 y2 − x2 
2
2
∫∫D  y 2  dxdy , D là miền giới hạn bởi: 1 ≤ x + y ≤ 2y,

22.

2
2
2
4
2
2
∫∫ ln( x + y ) − xy  dxdy , D giới hạn bởi: e ≤ x + y ≤ e , |y| ≤ x,

∫∫ y dxdy , D giới hạn bởi y
2

2

π

2
1 −

2
2 

ð/s:

π e2
4

= 2x và y2 = 2(4-x)

( 3e

2

− 1)

ð/s:

128
15

D

24.

y2
2
2
∫∫D x 2 dxdy , D là miền giới hạn bởi: 1 ≤ x + y ≤ 2x

25.

∫∫ y − ( x

2

ð/s: π −

+ 1) dxdy , D : {−1 ≤ x ≤ 1;0 ≤ y ≤ 2}
16 − x 2

0

8 x − x2

26. ðổi thứ tự tích phân: I = ∫ dx

∫

3 3
2

ð/s:

D

2

3

ð/s:

D

23.

33
140

12
5

f ( x, y )dy và tính tích phân trên với f(x, y) = 3(x + y)
ð/s: 88 + 24 3 − 32π

27.

∫∫ (2 x − y)dxdy , trong ñó D là nửa trên hình tròn tâm (1,0), bán kính 1.
D

Bài tập Giải tích 3 – Tổ bộ môn Toán – Lý , Khoa Vật Lý, ðHSP TpHCM

...
BÀI TP: TÍCH PHÂN BI HAI (HAI LP)
1. ðổi th t tích phân sau:
2
2
3
1
0
2
( , )
y
y
I dy f x y dx
=
2.
ðổ
i th
t
tích phân sau:
2
1 2
0
2
( , )
x
x x
I dx f x y dy
=
3.
ðổ
i th
t
tích phân sau:
2
1
1
0
1
( , )
y
y
I dy f x y dx
=
4.
ðổ
i th
t
tích phân sau:
2
2 2
1 2
( , )
x x
x
I dx f x y dy
=
5.
ðổ
i th
t
tích phân sau:
2
2
0
6
1
4
( , )
y
y
I dy f x y dx
=
6.
2
( )
D
x xy dxdy
+
, D gi
i h
n b
i y = x, y = 2x, x = 2,
ð
/S: 10
7.
D
xydxdy
, D gi
i h
n b
i các
ñườ
ng x – y + 4 = 0, x
2
= 2y,
ð
/S: 90
8.
2 2
ln(1 )
D
+ +
, D là mi
n gi
i h
n b
i x
2
+ y
2
R
2
, x
0, y
0
ð
/S:
( ) ( )
2 2 2
1 ln 1
4
R R R
π
+ +
9.
2 2
(4 3 )
D
x x y dxdy
, D gi
i h
n b
i x
2
+ y
2
– 4x + 3 = 0,
ð
/S:
2
π
10. ( )
D
x y dxdy
+
, D gi
i h
n b
i x
2
+ y
2
– x - y
0,
ð
/S:
2
π
11. ( )
D
x y dxdy
+
, D gi
i h
n b
i x+4 = y, y = 0, y =(x-2)
2
ð
/S: 28/5
12.
2 2
D
xy
dxdy
x y+
, D tam giác có các
ñỉ
nh O(0, 0); A(3,3), B(3, 0)
ð
/S:
9
ln2
4
13. cos( )
D
x y dxdy
+
, D :
{
}
0 ;0
x y x
π π
ð
/S:
π
14.
2 2
2
D
x x y dxdy
, D là mi
n
x
2
+
y
2
2
y ð
/s:
π
+ 2
TÍCH PHÂN BỘI HAI (HAI LỚP) - Trang 2
TÍCH PHÂN BỘI HAI (HAI LỚP) - Người đăng: bienxanhchicong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TÍCH PHÂN BỘI HAI (HAI LỚP) 9 10 191