Ktl-icon-tai-lieu

tích phân bội

Được đăng lên bởi hanhphuong1411
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1355 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tích Phân Bội Ba

MỤC LỤC

A. MỞ ĐẦU............................................................................................01

1.
2.
3.
4.
5.

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.......................................................02
MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI..................................02
NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI..................................................02
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.......................................02
GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU.................................................02

B. NỘI DUNG....................................................................................03
I. KHÁI NIỆM TÍCH PHÂN BỘI BA................................................03
II. TÍNH CHẤT CỦA TÍCH PHÂN BỘI BA.....................................05
III. CÁCH TÍNH TÍCH PHÂN BỘI BA.............................................09
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ TRONG TÍCH PHÂN BỘI BA13
V. BÀI TẬP.........................................................................................17
VI. ỨNG DỤNG.................................................................................21
1. MÔ MEN QUÁN TÍNH. BÀI TẬP ỨNG DỤNG..............21
2. TRỌNG TÂM. BÀI TẬP ỨNG DỤNG..............................27
C. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ..............................................................
D. TÀI LIÊU THAM KHẢO...............................................................

A.MỞ ĐẦU

Nhóm sinh viên thực hiện: nhóm 2

1

Lớp: Lý 1A

Tích Phân Bội Ba

1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Tích phân bội ba là một nội dung rất quan trọng trong chương trình
môn giải tích. Vì vậy chúng ta phải đi sâu vào tìm hiểu những khái niêm,
cách tính, cách đổi biến số để tính tivhs phân trong tọa độ cầu và tọa độ,
đồng thời tìm hiểu một số ứng dụng của nó. Vì vậy nhóm bọn em chọn đề tài
“tích phân bội ba” làm đề tài nghiên cứu.
2.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
Đề tài này thực hiện nhằm giúp chúng ta nắm vững kiến thức về tích
phân bội ba.
3.NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI
- Trình bày khái niệm về tích phân bội ba.
- Trình bày tính chất của tích phân bội ba.
- Trình bày cách tính tích phân bội ba.
- Trình bày phương pháp đổi biến trong tích phân bội ba.
- Trình bày một số ứng dụng của tích phân bội ba.
- Vận dụng lý đã trình bày để giải bài tập.
4.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Dựa vào những kiến thức đã học về tích phân bội ba, kết hợp thu nhập
sách, tài liệu có liên quan đến ứng dụng cơ học của tích phân bội ba và vận
dụng để giải bài tập.
5.GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU
Đề tài chỉ thực hiện về một số lĩnh vực ứng dụng trong cơ học của tích
phân bội ba. ...
Tích Phân Bội Ba
MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU............................................................................................01
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.......................................................02
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI..................................02
3. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI..................................................02
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.......................................02
5. GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU.................................................02
B. NỘI DUNG....................................................................................03
I. KHÁI NIỆM TÍCH PHÂN BỘI BA................................................03
II. TÍNH CHẤT CỦA TÍCH PHÂN BỘI BA.....................................05
III. CÁCH TÍNH TÍCH PHÂN BỘI BA.............................................09
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ TRONG TÍCH PHÂN BỘI BA13
V. BÀI TẬP.........................................................................................17
VI. ỨNG DỤNG.................................................................................21
1. MÔ MEN QUÁN TÍNH. BÀI TẬP ỨNG DỤNG..............21
2. TRỌNG TÂM. BÀI TẬP ỨNG DỤNG..............................27
C. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ..............................................................
D. TÀI LIÊU THAM KHẢO...............................................................
A.MỞ ĐẦU
Nhóm sinh viên thực hiện: nhóm 2 Lớp: Lý 1A
1
tích phân bội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tích phân bội - Người đăng: hanhphuong1411
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
tích phân bội 9 10 124