Ktl-icon-tai-lieu

TÍCH PHÂN ĐƯỜNG P1

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 9972 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CHƯƠNG III: TÍCH PHÂN ĐƯỜNG
§1: THAM SỐ HÓA ĐƯỜNG CONG
§2: TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 1
§3: TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 2

§1: Tham số hóa đường cong
1. Đường cong trong mặt phẳng: thường được cho
bằng 2 cách
ì x = x (t )
ï
a. Cho bởi pt tham số ï
í
ï y = y (t )
ï
î
b. Cho bởi pt y=y(x): Ta thường đặt x=t thì pt tham
ì x =t
số sẽ là
ï
ï
í
ï y = f (t )
ï
î
Trường hợp đặc biệt: Có 2 trường hợp
a. Viết phương trình tham số của đường tròn
ì x = a + R cos t
(x-a)2+(y-b)2=R2 ta sẽ đặt
ï
ï
í
ï y = b + R sin t
ï
î

§1: Tham số hóa đường cong
b. Viết phương trình tham số của đường ellipse
x2 y 2
+ 2 =1
2
a
b
ì x = ar cos j
ï
Ta sẽ đặt : ï
í
ï y = br sin j
ï
î
2. Đường cong trong không gian: thường được cho
bằng 2 cách
a. Được cho sẵn bởi phương trình tham số
ì x = x (t )
ï
ï
ï y = y (t )
í
ï
ï z = z( t )
ï
î

§1: Tham số hóa đường cong
ì f ( x, y , z ) = 0
ï
b. Cho là giao tuyến của 2 mặt cong: ï
í
ï g ( x, y , z ) = 0
ï
î
Khi đó, thông thường ta sẽ đặt 1 trong 3 biến bằng
t, thay vào 2 phương trình trên để được hpt với 2 pt
và 2 ẩn là 2 biến còn lại. Giải hpt đó theo tham số t,
ta sẽ ra 2 biến còn lại cũng tính theo t

§1: Tham số hóa đường cong
Ví dụ 1: Viết phương trình tham số đường cong C là
giao tuyến của x2+y2=z2 và ax=y2 (z≥0)
ì
ï x = 1t2
ï
Ta đặt y=t thì ì x 2 + y 2 = z 2
ï
ï
a
ï
ï
ï
ï
ï ax = y 2
ï y =t
Û í
í
ï
ï
ïz³ 0
ï
1 2 2
ï
ï
ï
ïz=
î
t (t + a 2 )
ï
a
ï
î
Ví dụ 2: Viết phương trình tham số đường cong C là
giao tuyến của x2=y và x=z (x≥0)
Ta đặt x=t thì

ì x =t
ï
2
ï
ìy=x
ï
ï
ï
ï y = t2
Û í
í
ïx=z
ï
ï
î
ïz=t
ï
ï
î

§1: Tham số hóa đường cong
Tuy nhiên, trong một số trường hợp thông thường
hay gặp, ta sẽ có cách tham số hóa từng đường
cong cụ thể tùy vào những điểm đặc biệt của chúng
Ví dụ 3: Viết pt tham số của 2 đường cong C1, C2 là
giao tuyến của x2+y2+z2=2, z2=x2+y2
Ta có:
ì x 2 + y 2 + z2 = 2 ì x 2 + y 2 = 1
ï
ï
ï
ï
Û í
í 2
2
2
ïz =x + y
ï z = ±1
ï
î
ï
î
Tức là C1, C2 vừa là giao tuyến của mặt cầu và mặt
nón vừa là giao tuyến của mặt trụ với 2 mặt phẳng.
Nói cách khác: C1, C2 là 2 đường tròn đơn vị nằm
trên 2 mp đối xứng nhau qua mp z=0.

§1: Tham số hóa đường cong
Khi đó, ta đặt x=cost thì suy ra y=sint. Vậy pt tham số
của C là ì x = cos t
ï
ï
ï y = sin t
í
ï
ï z = ±1
ï
î

§1: Tham số hóa đường cong
Ví dụ 4: Viết phương trình tham số của đường cong
C: x2+y2+z2=a2, x=y
Thay x=y vào phương trình mặt cầu
Ta được: 2x2+z2=a2 , là pt của đường ellipse. Tức là
C là đường ellipse 2x2+z2=a2 trên mp x=y
Đặt 2x2=a2cos2t thì suy ra z2=a2sin2t.
Vậy ta được:
ì
ï x = y...
CHƯƠNG III: TÍCH PHÂN ĐƯỜNG
§1: THAM SỐ HÓA ĐƯỜNG CONG
§2: TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 1
§3: TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 2
TÍCH PHÂN ĐƯỜNG P1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÍCH PHÂN ĐƯỜNG P1 - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
TÍCH PHÂN ĐƯỜNG P1 9 10 842